Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 84
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0088
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84

Poznámky

1 Je z kameňa rozmerov 150 X 70 cm.
2 Z pieskovca, rozměry 192 X 95,5 cm. Nápis poško-
dený: Andreas Illenfelt. rom. kay. mayt. Obristen zayg
maister Ambts. Levtenambt. Ďalej text nečitateTný, podl’a
literatury povodně pokračoval: in obr. hv. ngrn. starb den
21 7bris 1587. CSOMA, J. — CSERGHEO, G.: Néhány fel-
sôvidéki sirko a 16. századból. Archeológiai Értesíto, Ú. F.
7, 1887, s. 332—342.
3 Kolopis uvádza Schematismus Historicus dioecensis
Neosoliensis pro Anno saeculari 1876, s. 217 : ars aliis. mihi
mars nobile stemma dědit.
!í RUSINA, I. : Kamenná plastika na Slovensku. Kandi-
dátská dizertačná práca, Bratislava 1978. Rkp., zv. 1,
s. 105.
5 Fotografiu grafického listu uveřejnili okrem iného
v: Istoria Polšči. 1. zv. Moskva 1956, s. 242 s podtitulkům
portrét Jána Zamoyského, rytina Dž. Franců, 17. st. Práca
je menovanému autorovi pripísaná zrejme omylom. Nápis
na grafike: loannes Zamoischie magnvs cancellarios regni
Poloniae et dvs militiae. Ann Privilegio Franco Forma.
6 Rittratti et elogi di capitani illustri. . . Roma 1635,
s. 261, č. 118.
7 Pol'sko-krakovské vplyvy v případe očovskej práce
spomína aj RUSINA, I.: c. d„ s. 105.
8 Pozři napr. tondá s evanjelistami v Žigmundovej ka-
plnke pri wawelskej katedrále (1529—1531), polopostavy
z fasády zámku v Brzegu (1551—1553, autor A. Walter I.),
knieža Fridrich s manželkou (portál zámku v Chojnowe,
1546—1547, autor I. W.), potom náhrobník Montelupich
(Mariánsky kostol v Krakove, začiatok 17. storočia), ná-
hrobník J. Prybylu (Dolný Kazimierz, okolo 1600) a i.

9 Pozři kolopis na troch stranách obruby kameňa : Me-
morandae virtvti joannis arnavt militis generosissimi gra-
ta posvit posteritas.
10 Hle mahomedicis natvs genitoribvs Arnavt miles de
getico milite christe tvvs Postqvam praeclare pro te res
milite dignas gessit. in hoc posvit corpvs et ossa loco.
mortv, est placide a“ 1599. febr. 26.
11 Za toto upozornenie vďačíme dr. M. Malíkovej.
12 Vo viedenskom Vojenskom archíve sme v materiáli
z rokov 1595—1600 o J. Arnautovi nenašli zmienku.
13 V písomnostiach starej Zvolenskej župy v Štátnom ob-
lastnom archíve v Banskej Bystrici sa nedochoval materiál
k dějinám Očovej z rokov 1598—1599, ani sa tu nestretá-
me s menom J. Arnauta (za túto informáciu vďačíme ria-
ditelbvi archívu dr. V. Korimovi). Obdobné neúspěšný bol
aj výskům v archive Zvolen-Ostrá Lúka.
14 HORVÄTH, P. — KOPČAN, V.: Turci na Slovensku.
Bratislava 1971, s. 79.
15 HORVÄTH, P. : Rabovali Turci. Bratislava 1972, s. 163,
166, 168.
16 Podl’a zmluvy z roku 1577 připadla Zvolenskej župě
povinnost’ starat' sa o dobrý stav pevnôstky. SASINEK, F. :
Zvolenská stolica. Slovenský letopis, 1, 1876, s. 198.
17 Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 2, Bratislava 1968,
s. 414.
18 Pozři list z Očovej, uložený v archíve Banskej Bystri-
ce, fasc. 305, č. 139, ktorý zveřejnil SASINEK, F. : c. d„
s. 198, pozn. 4.
19 HORVÄTH, P. — KOPČAN, V.: c. d„ s. 92, 98.
20 Slovenský letopis, 3, 1879, s. 14.
21 Za túto informáciu vďačíme p. děkanovi z Očovej.

Ohobckmm HaflrpoÖHbiM Kawenb

Haflrpo6m>iM KaMCHb Hna Apnayra b eene OnoBa npn-
HaflJiejKMT K HHCJiy TeMaTMHCCKM MCKJIlOHMTejIbHMX npO-
M3B6fleHMM b CjiOBaKHH. Oh ^ojijkch HanoMMHaTb repo-
MnecKMe nocTynKM npocroro coji^aTa, KOTopbiň norn6 npn
oSopone ohobckom pepKBn b 1599 ro,py. M3 Hannen na
HaflrpoßHOM KaMHe moucho c^cjiaTb bmbou, mto Apnayr
nponcxoflnji M3 MycyjibMancKoň ceMbn m cnavajia cjiy>KMji
b TypepKoň apMMM. M3 iicM3BCC'nibix noSyiKfleHMň oh
npnnaji xpncrnaHCTBO n npn Kpemennn nojiynnji hoboc
mvia, BbiBefleHHoe M3 Ha3BaHMíi ero popnoro Mecra (Ap-
Hayricen rtofl BocnopoM),
Ohobckhm HajjrpoÖHbiM KaMCHB, pacnoJioxceHHbiň b hh-
Tepbepe pepKBn, npnHauJieiKMT k nncjiy cnopaflnnecKM

coxpaHHBmnxca y nac KOMnoanpnň c peJibecfcoM nojiycjm-
rypbi yMepmero b Bepxnen nacra. TnnoaornnecKM oh
íTBjíaeTca iipokojdkchmcm Bippi paöOT naHHoro HanpaB-
jieHna, a c nflennon tohkh 3peHna oh ocHOBbiBaeTca na
no3HHeroTMnecKnx npMHpnnax. O^naKO nopTperaoe cTpeivi-
jienne apecb ne npeBbicnjio CTeneHb oSipeň xapaK-
TepncraKH jinpa, hto bmcctc c npnHpnnoM Mo^ejin-
poBaHa nepcoHbí ^oKasbiBacT nro 3tot Ha/trpoSnbiň
xaMCHb ne Obiji co3«aH b MacTepcKoň apKoň CKyjib-
nTypHOŮ JIMHHOCTM. Cosflaßaa nojiytfmrypy Apnayra,
aBTop, no-BMflMMOMy, BflOXHOBJiajica rpacbnKOň csoero
BpeMCHH, MJin TBOpneCTBOM Kpa.K0BCK0-CMJie3CK0M 06-
jiacra.
loading ...