Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 81
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0277
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
81


F. Weinwurm: Nová doba na Vajnorskej ulici v Bratislavě. Z pozůstalosti A. Hoře jsa

koïvek dekoratívnosti, stála v príkrom rozpore
s okolítými historickými slohmi. Nájsť súlad
medzi starým a novým bola nelahká úloha. Při-
tom to nebola len otázka architektonického vý-
razu, ale často aj nového obsahu a polyfunk-
čnosti nových objektov. Poměrně rozsiahly ob-
jekt administrativně], obchodnéj a obytnej bu-
dovy, v blízkosti Národného divadla, v priestore
bývalej Rybnej brány, čiže vstupu do historic-
kého jadra, odráža mnohé z tohto konfliktu
medzi starým a novým, Weinwurm tu však do-
kázal citlivo nadviazať na vtedajšiu zástavbu
bez porušenia princípov a pravidiel modernej
architektury. Plynule pokračujúcou římsou,
skončením posledného podlažia, rovnakým sklo-
nom a výškou střechy a proporciami rešpekto-
val susedný objekt na Gorkého ulici. Velkými
francúzskymi oknami naznačil klasické verti-
kálně členenie v horných podlažiach. Prízemie
je obložené travertínom a zvýrazňuje horizon-
tálny směr. Z budov tohto typu je to najvy-
darenejšie dielo Weinwurrna a Vécseia.
K doteraz nepublikovaným dielam Weinwur-
ma a Vécseia patria obytné nájomné domy na

Panenskej ul. č. 1 a č. 3. Dom č. 1 mal na pří-
zemí a prvom poschodí umiestnené priestory
židovskej slobodomurárskej lóže. V ostatných
podlažiach sú komfortně viacizbové byty. Dom
je dlhšou stranou orientovaný do Šmeralovej
ulice, vstup je z Panenskej ulice. S domom č.
3 má rovnaký architektonický charakter daný
použitím rovnakých prvkov a materiálov.
Dielom obsahuj úcim všetky typické znaky
Weinwurmovej tvorby je kaplnka na cintoríne
v Rači, postavená v rokoch 1936—1937. Jedno-
duchost a strohost vonkajšieho výrazu badat aj
v interiéri kaplnky, kde dominuje rošt železo-
betónovej konštrukcie stropu.
Výsledným dielom spolupráce E. Belluša (vý-
kresy 1:100) a Weinwurrna s Vécseiom (výkresy
1:50) je administratívna a obytná budova bý-
valej firmy Coburg, dnes sídlo vydavatelstva
Směna na Dostojevského rade č. 21 v Brati-
slavě. Spoločný projekt vznikol na priamu žia-
dosť vedenia firmy. Dosiahla sa tak vysoká vý-
tvarná úroveň i přísné racionálně riešenie, pu-
risticky úsporné, s najvyšším technickým štan-
dardom Ocelová nosná konštrukcia, konštruk-
loading ...