Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 86
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0282
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
86

Poznámky

1 Neue Bauten der Architekten Weinwurm und
Vécsei, Pressburg. Wasmuths Monatshefte für Baukunst
und Städtebau, 15, 1931, Č. 10, s. 449—453.
2 WEINWURM, B.: Das heutige Schaffen. Život, 1,
1921, s. 43—45 a 47—50.
3 WEINWURM, B.: Wohin führt der neue Weg? No-
va Bratislava, 1931—1932, č. 1, s. 9—11.
4 WEINWURM, B.: Kochovo sanatorium v Bratisla-
vě. Měsíc, 1933, č. 4, s. 9—12.
5 WEINWURM, B. : Ruf nach Landesplanung. Der
Bauunternehmer, 9, 1935, č. 1, s. 1.
6 TEIGE, K. : Moderná architektúra v Českosloven-
sku. M.S.A. 2, Praha 1930.

7 KUSÝ, M.: Architektúra na Slovensku 1918—1945.
Bratislava, 1971.
8 KUSÝ, M. : E. Belluš, Bratislava 1984.
9 FOLTÝN, L.: Dějiny slovenskej medzivojnovej
avantgardy — analýza architektury rokov 1918—1939.
Rukopis, Bratislava 1970.
10 ŠLACHTA, Š.: Chronológia slovenskej architek-
tury 1918—1975. Rukopis 1975.
11 ŠLACHTA, Š.: B. Weinwurm — I. Vécsei. Projekt
27, 1983, č. 4, s. 48—50.
12 Články v časopisoch: Forum, Slovenský stavitel,
Stavba, Horizont, Československá architektura.

ApxnTeKTop Opnflpux BeiÍHBypM
ApXMTeKTOp cppMgpMX BeiÍHBypM (1885—1942 rr.) npn-
nagjie>i<aji k uncjiy bm^hbix npegCTaBMTejieň apxnreKTyp-
Horo MOgepHa b Cjioburmm b nepnog Mexcgy gByMa bom-
HaMM. yuMjicH b Upeagene m EepjiMHe. Oh Sbiji npegcra-
BUTejiCM BsrJiagOB AgOJibcjia Jlooca, hobom hcjiobiitocth
M CTpOrOM <byHKL(MOHaJII>HOCTM. BeiÍHBypM SbIJI npaKTM-
HCCKM nepBMM, KTO npMHCC B CJI0B3KM1O HOCJICgOBaTCJIBHO
<t>yHKi(MOHaabHyio apxMTCKTypy npocn>ix coBpeMCHiibix
Ú>opM. Ero TBopuecTBo uanpaBJMjio rjiySoKO coiinajiBHoe
uyBCTBO. nOCTOBHHblM COTpVgHMKOM BCMHBypMa SbIJI M.
Bchcm.
nepBbie crpoMKM BeÛHBypivia b EpamcJiaBe, rge Haxo-
gMTCa ÖOJIblUHHCTBO CFO peaJIM3OB3HHbIX paSOT, BO3HMK-
jim b 1923 rogy. 3to JKMJibie gOMa n ocoShbkm. Ero crpeM-
jieHne b Tenenne Bcero ero jkmshm 6bijio HanpaBJíeHO ua
pemeHne 5KMJiMiu,Horo Bonpoca m ynyiinenne Kyjibrypbi
iKMJibs. Abtop HacToameň paSorbi oSpanjaer gerajibnoe
BHnMaHne Ha mhojkcctbo crpoeK BeňHBypMa. B nepnog
SKOHOMMuecKOro Kpw3Mca BeiÍHBypM HanpaBjíaeT cbom pa-
Sotbi Ha npoÖJieMbi TaK Ha3biBaeMOň HaMMCHBineM KBap-
TiipM gjia cogiiajiBHO 6e,i(HeMiiiMx cjiocB. PeayjiBTaTOM ero
cTpeMJieHMM cran KoonepaTiiBHBiú komhjickc YHiiTac
b BpaTMCJiase, cosgaHHbiií b 1930—1931 rogax, cocToa-
iHMM M3 7 mecTM3Ta>KHBix gOMOB c rajiepeaMM cpegn 36-
jieHM, nocTpoeHHbix nepneHgMKyjiapHO k rjiaBHOň kom-
MyHMKagMM. KOMJIJieKC yHMTae C TOHKM 3p6HMX M30Spa-
SMTCJIbHOM M (jjyHKIlMOHaJIbHOM npeBOCXOgMT JIMHlb JKMJIblC
gOMa HoBa goSa, nocrpoeHHBie b 1932 rogy. BKjiagOM
KOMnjieKca HOBa goSa Sbuia B3aMMHaa Maonapna KBap-
Tiip, npeflOCTaBjíajomaa hmhcm ne HapymaeMoe 5kmjib6,

M yHM<i>MiiMpoBaHHaa craJibHaa KOHCTpyKijMa, hosbojimb-
Uiaa 3aK0HHMTB CTpOMCJIBCTBO gOMOB B BCCBMa KOpOTKMC
cpoKM. Komilickc HoBa goSa npegcraBJíaer coSoň «e-
HeHMe cnocoSa apxnreKTypHOro MBiinjieHHa, MHTepec 3geo>
nepexogMT ot OTgejiBHoro jiitga k KOJuieKTMBy. CogMajiB-
Hoe vyBCTBO BeÚHBypMa npoaBMjiocb He tojibko b peinenMM
jKMJinuiHOro Bonpoca. Oh 3aHMMaaca TaKxe npoeKTnpo-
BaHMeM SOJIbHMHHblX 3gaHMM, HOCJiegOBaTejIBHO nOgHM-
HeHHBix cjjyHKgMM. B nocjiegHMM nepnog ero TBopuecTBa
Sbíjím nocrpoenBi jkmjiom gOM na yray TopBKoro m Ceg-
jiapcKoň yjiMg m 3gaHne HBiHeniHero MSgarejibCTBa «Cmc-
Ha» Ha JIMHMM JfOCTOeBCKOrO.
CnocoS apxmeKTypHoro m cognajibHoro mbilijjichiix
BeňHBypivia geMOHCTpwpyioT hc tojibko ero peajiM3agMM,
a TaKJKe ero craTBM m TeopeTMuecKne paccyiKgeHMx. O ero
nojiMTMuecKMx yScjKgCHiiax HaujiynniMM chocoSom CBiige-
'rejiBCTBycT coxpaHMBinaaca nojiMgencKaa ynerHaa KapTon-
Ka, Koropaa «BJiaerca cerogHa, k cojKajieHino, y>Ke egiiH-
ctbchhbim mctohhmkom CBegCHiiň gjia peKOHCTpyKijnM ero
SypHOM JKM3HM. y>Ke b nepMOg gBagqaTBix rogOB oh npn-
HagjiejKaji k Hncjiy nporpeccMBHo HacrpoeHHbix MHTejijieK-
TyaJiOB. BeiÍHBypM noMOraji opraHnsoBBiBaTB UlKOJiy xy-
gojKecTBCHHBix peMeceJi, oh Sbiji hjichom pegKOJiJierMM
nporpeccMBHoň Hobom BpaTMCJiaBBi n npegcegarejieM
SpaTMCjiaBCKOM opraHM3agMM Coiosa gpyaeil CCCP. B 1938
rogy 3aKpbuiM ero npoeKTHoe Siopo m b 1941 rogy ero
apecTOBaJiM. nocjie ocBoSoiKgeHMa m3 tiopbmbi b 1942
rogy oh nonBirajica Seacarb nepe3 BajiKami b CCCP, ho
npM 3T0M nOHBITKC 0BIJI ySl-IT (jjaiHMCTaMM.
loading ...