Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 98
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0294
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
98


František Sén: Nádvorie Zvolenského zámku, olej,
48X33,9 cm, 1906, Zvolen, Vlastivědné múzeum.
Foto A. Podstraský

Ostrolúckych z Ostrej Lúky, Rytiny predstavujú
portréty voj vodu Václava Kaunitza, dvorného
kancelára a župana bihárskej stolice Jozef a
Urményiho, pruského kráfa Fridricha Vilia-
ma IL, Jozef a Sasko-Coburgského, princa Au-
gusta Waldecka, ruského velkovojvodu Pavla
Petroviča a dozorců mincovní a bani Kollowra-
ta.
Do konca 18. a začiatku 19. storočia spadajú
dve olejomalby z Oblastného podunajského mú-
zea v Komárně, od neznámých českých portré-
tistov: Muž s vysokým golierom a Žena v kožu-
šinovom kabátiku. Prírastková kniha múzea
uvádza, že pochádzajú z Karlštejna. Obrazy sa
spájajú s historkou o správcovi tohto hradu, kto-

rý sa přiženil do Lučenca a diela si priniesol
so sebou.
Z roku 1836 je litografia z Malokarpatského
múzea v Pezinku: Říšské klenoty českého krá-
lovstva. Jej autormi sú Schedtwy a Karol Vilém
Medau (1791—1866) — kníhtlačiar a nakladatel
v Litoměřiciach a kameňotlačiar v Prahe.
Litografie Medauovho žiaka Františka Kolářa
(1829—1894), narodeného v Josefove v Cechách,
nachádzame v troch múzeách: v Malokarpat-
skom múzeu v Pezinku krojovú štúdiu Slováci
z Caby, z roku 1872; v Gemerskom múzeu v Ri-
mavskej Sobotě dve grafiky podlá předloh Bélu
Vizkeletyho z roku 1858 a 1859 — Spravedlivý
Matej a Podobizeň polského krála Štefana Bá-
thoryho (1533—1586); vo Vlastivednom múzeu
vo Zvolene litografiu zo zbierky Oesterreichs
Nationaltrachten, zobrazujúcu slovenských rol-
nických chlapcov.
Krajinářovi a maliarovi divadelných dekorácií
Gustavovi Wintersteinerovi sa připisuje návrh
na scénu — akvarel s architektonickou kompo-
zíciou — ktorý vlastní Okresné múzeum v Hlo-
hovci. Wintersteiner, narodený roku 1876 v Šta-
jerskom Hradci, pósobil ako scénický výtvarník
v Bratislavě a počas I. světověj vojny v Jihlavě.
Pražský rodák František Lev Ruben (1842—
1920) je autorom olejomalby s názvom Gardisti.
Ide o krajinu s figurálnou štafážou z poslednej
třetiny 19. storočia velmi dobrej výtvarnej kva-
lity. Obraz je majetkom Oblastného podunaj-
ského múzea v Komárně.
Jedenásť olejomalieb Zvolenského zámku
z roku 1906 od Františka Séna z Olomouca obo-
hacuje zbierku Vlastivědného múzea vo Zvo-
lene.
Sviežou farebnosťou pósobí akvarel Starec
v kožuchu z roku 1908 od Antoša Frolku (1877—
1935), maliara dědinského žánru z Moravského
Slovácká. Dielo je uložené v depozitáři Malo-
karpatského múzea v Pezinku. Tu sú aj dva
sádrové reliéfy z roku 1918 (nájdené na povale
bývalého Kubíčkovho domu): Portrét W. W. a
Portrét T. G. Masaryka. Sú signované V. Amort.
Nevieme, či ide o sochára Václava Amorta, na-
rodeného 26. 4. 1891 v Olomouci, pósobiaceho
v Domažliciach a na Moravskom Slováčku alebo
o Vlasťu Amorta, narodeného 28. 7. 1880 v Po-
loading ...