Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Seite: 43
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0159
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
43


Veraikon z oltára sv. Kríža kostola sví Egídia v Bardejove. Foto I. Hofman

/T/ SOLIACIA/N/TRIS ... Po doplnění je prav-
děpodobné znenie textu takéto: „Veronika po-
dává Kristovi na útěchu ručník.“6
Malbu móžeme teda skutočne označit ako ve-
raikon, ak budeme rešpektovať fakt, že nosite-
l’om obsahovej zložky nie je obrazová stránka,
ale nápis. Bardejovský majster v snahe vyhovieť
konvenčněj požiadavke objednávatelů o stvár-
nenie právě tohto námětu (veraikon patřil kon-
com 15. storočia k najobfúbenejším výtvarným
motívom na predelách slovenských oltárov),
spojil v jednej kompozícii výjav bolestného
Krista s nápisom dedikačného charakteru. Ta-

kéto riešenie umožnilo autorovi použit nizozem-
ská předlohu, v bardejovskom prostředí nová-
torská, a súčasne rešpektovať kánon, zaužívaný
pri ikonografickej výstavbě našich neskorogo-
tických oltárov.
Nizozemské maliarstvo na konci 15. storočia,
konkrétné produkciu tzv. druhej generácie maj-
strov, s ktorou bol autor tonda z predely oltára
sv. Kríža oboznámený, poznal aj autor maliar-
skej výzdoby iného oltára kostola sv. Egídia
v Bardejove, oltára Narodenia. Prvou spojnicou
s nizozemským neskorogotickým uměním bola
grafická tvorba Martina Schongauera. Neznámy
loading ...