Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 109
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0117
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2 Nach der Gründung der Republik wurde Bratislava die
drittgrösste Stadt der Tschechoslowakei und nahm den ersten
Platz im Handel ein — ihr Hafen war das Haupttor des tsche-
choslowakischen Handels zum Balkan und weiter nach Osten,
im Verlauf des ersten Jahzehnts der Republik wuchs die Ein-
wohnerzahl Bratislavas von 70000 auf 130000. Siehe BARTA,
E. — GROSSMANN, J.: Vývoj výstavby obytných částí Bra-
tislavy v budoucnosti, bzw. RUPPELDT, J.: Desaťročná
technická činnost’ Bratislavy. Beide in: Pamätnica..., s. 54,
bzw. 146.
3 Die Arbeit Budapester Architekten wird in Bratislava
durch Werke von E. Lechner, N. Körössy, M. Jakab, J. Komor
und anderen vertreten. Die Arbeit Wiener Architekten repräsen-
tieren Bauten von J. Rittner, J. Schmidt und anderen.
4 Im Jahre 1920 entwarf D. Jurkovič das Projekt für eine
kleine bäuerliche Niederlassung und typisierte kleine Holzhäu-
ser für die Gesellschaft Drevársky účastinný spolok in Bratisla-
va. Im Jahre 1921 bereitete er die Projektierungsunterlagen für

4 typisierte Eamilienhäuser (die sog. amerikanisch-slowakische
Schnellbauten) für das für die Slowakei zuständige Ministerium
vor. Grundkriterien dieser Arbeiten waren ein schneller und mit
geringem Aufwand verbundener Aufbau, ein ökonomischer und
zweckmässiger Grundriss, ein angemessener architektonischer
Ausdruck.
5 Zum Beispiel Projekte zur Adaptation des Schlosses Zvo-
len (1922—1926), der Entwurf, die Universität auf der Bratisla-
vaer Burg unterzubringen (1924), die Adaptation des Stadttores
in Krupina (1925—1926), der Entwurf zu Sicherungsmassnah-
men für die oberen Teile des Schlosses Orava (1925—1926),
Skizzen zum Umbau des Schlosses in Štiavnik (1927—1928).
6 Als Grundlage für seine funktionelle Lösung des Sanato-
rium hat M. M. Harminc die Erkenntnisse und Prinzipien
Dr. Sarassons akzeptiert, die in dessen Buch „Das Lufthaus“
1913 in München publiziert wurden.
7 Zit. nach ŠLACHTA, S.: Kubizmus a rondokubizmus v
slovenskej architektüre. In: Výtvarný život 1989/4, s. 6.

Osobnosti a trendy v architektúre Bratislavy dvadsiatych rokov

Príspevok sa zaoberá vývinom architektúry v období, ktoré
znamenalo nový počiatok, prvá etapu rozvoja Slovenska v ne-
závislom Československem štáte. Úvodná poznámka poukazuje
na niektoré aspekty tejto epochy a na súvislosti, ktoré pri skú-
maní architektúry daného obdobia třeba mať na zřeteli: Na
prvom mieste je to východisková situácia architektúry ako sa
javila po skončení prvej světověj vojny, dálej sú to názory a po-
stoje architektův vo vztahu k danej situácii a napokon vývinové
trendy, ktoré architekti svojimi názormi reprezentujú.
K východiskám vývinu architektúry Bratislavy v dvadsia-
tych rokoch třeba radit’ predovšetkým jej dedičstvo z obdobia
posledných dekád trvania Rakúsko-uhorskej monarchie a lo-
kálně špecifiká města vyplývajúce z jeho miesta v geografických
i hospodársko-spoločenských súvislostiach: viacnárodnostné
zloženie obyvatelstva, vztahy města k Budapešti a Viedni, jeho
hospodářsky a územný rozvoj a rozvoj architektúry, charakteri-
zovanej pluralitou prúdení a vplyvov, ktorých premiešaním sa
vytváral specifický architektonický výraz města.
Táto pluralita vplyvov a hospodářsky vzostup patria záro-
veň i k předpokladům nasledujúceho vývinu, ktorý charakteri-
zujú predovšetkým nové stavebné úlohy a rozšírenie škály vply-
vov o fenomén českej architektúry. Metodologickým východis-
kům štúdie je polemické stanovisko voči doposial' běžnému
názoru, absolutizujúcemu modernistický vývinový směr a dis-
kvalifikujúcemu odlišné tendencie, ktoré ho vývinovo sprevá-
dzali a ktoré autorka označuje ako komplementárně. Je to
Pokus o komplexnejšie chápanie pojmu funkcionalizmu (ako
modelu myslenia) a o postihnutie afinity tohto spósobu myslenia
s metodou eklektizmu.
Pluralita prúdení a ich vývinové peripetie sú zachytené z hra-
diska jednotlivých osobností bratislavskej architektúry dvadsia-

tych rokov (Jurkovič, Harminc, Szalatnai-Slatinský, Skutecký,
Szönyi, Wimmer, Tvarožek, Krupka, Balán, Grossmann, Šebor,
Šilinger, Weinwurm, Vécsei a Belluš) a ich začlenenia, resp.
pohybu v rámci jednotlivých vývinových smerov. Ž hladiska
periodizácie možno rozpoznat’ tri vývinové fázy situácie archi-
tektúry v tomto časovom úseku.
1. Obdohie rokov 1919—1924 je charakterizované procesom
kryštalizácie vývinových prúdení:
— tradicionálne orientované architektonické směry, ktoré po
stránke architektonického výrazu tendujú k historizmu. resp.
klasicizmu, připadne romantizmu a ktoré majú v prostředí měs-
ta určitú tradíciu;
— expresivizujúce tendencie, inspirované buď expresionizmom
německého razenia alebo (v prevahe prípadov) podnetmi české-
ho kubizmu a rondokubizmu, ktoré v bratislavskom prostředí
nadobúdajú nové špecifické charakteristiky;
— tendencie k purizmu, podmienené primárným zameraním sa
na otázky priestorového usporiadania a elementárnym vztáhom
k architektonickej forme.
2. Obdobie rokov 1924—1928 charakterizuje polarizácia vývi-
nových tendencií, pričom najednej straně stojí pól modernizmu,
kým k druhému pólu sa družia komplementárně prúdenia.
3. Obdobie po roku 1928 je charakterizované hegemóniou mo-
dernizmu a znamená vyrovnanie sa s európskym vývinom, pri-
čom přístupy označované ako komplementárně sú naďalej la-
tentne přítomné a pósobia na další vývoj architektúry.
Závěrečná poznámka prináša úvahu o úlohe, ktorú komple-
mentárně architektonické směry zohrali vo vývine architektúry
dvadsiatych rokov z hladiska vyváženosti a akcelerácie vývino-
vého pohybu.

109
loading ...