Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 226
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0236
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Slovenské
rozprávky
rSSTÍA KNIHA
ZÖ SSliBBK* l f,Vi A
I «' l»ř. -f < řHA.It H1 it, HIÍÍCXÍJ
ll,V«TBOS','<). NASBOi-'Y y.-ARI.ÍÍ,
a; bbíinovskv

MI.AIX S-t>«

P. Dobšinský, Slovenské rozprávky. Mladé létá 1988. Frontispice
a titulný list. Ilustrácie Albín Brunovský, grafická úprava Lubomír
Krátký
v epicky dókladnej súhre s literárnym obsahom.46
Ferdinand Hložník ilustroval diela póvodnej tvor-
by silného sociálneho přízvuku, i rozprávkové kni-
hy.47 V žánrovo róznorodej tvorbě Blanky Votavo-
vej převažuje lyrizujúci výraz, v akvareloch jemné-
ho koloritu reagujúci na obsah veršov. Výrazné
koloristické cítenie a žánrový přístup uplatňuje Bě-
la Kolčáková v knihách rozprávek,48 a Ján Trojan,
ktorého ilustrácie sú však relativné autonómnymi
odozvami na obsah.49 Pre ilustrácie Tuby Konče-
kovej-Veselej je příznačná lyzirujůca poloha akva-
relových alebo pastelových kompozici!.50 Ilustrácie
Ondreja Zimku poukazujú na skúsenosť autora
v novinovej kresbe, karikatúre a animovanom fil-
me. Charakterizuje ich záměrná insitnosť kompo-
zičná a typologická, humoreskný výraz, temný,
náladopisný kolorit.51 Irena Tarasová rozvíja ilus-
tráciu dekoratívneho, civilistického rázu v technike
koláže.52
V tvorbě knih pre vyššie věkové stupně dětí a pre
mládež priaznivo sa odráža zvýšený edičný záujem
o dobrodružnú literaturu, o populárno-vedecké
spracovanie, ako aj širší výskyt žánrov póvodnej
beletrie so vzťahom k mládeži, z prostredia a života
súčasníkov. Tieto edičné impulzy viedli k spontán-
nemu hladaniu a rozvíjaniu adekvátnych výrazo-
vých prostriedkov, hlavně k podnieteniu novej vlny
grafického a kresliarskeho ilustračného prajavu.
Ťažisko edícií pre mládež získalo charakteristické
grafické, resp. polygrafické riešenie, ktorého vizuál-

nu tvárnost’ ovplyvnili neraz mimovýtvarné aspek-
ty (edičný program, ekonomické hladiská, maso-
vost’ nákladov), ale aj s tým súvisiace ohraničenia
možnosti výtvarných zásahov (druh papiera, volba
formátu, spósob polygrafickej realizácie). Výtvarná
spolupráca v tomto druhu edícií sa spravidla obme-
dzila na riešenie přebalu a zaradenie perovkových
ilustrácií. V rámci tohto celkového trendu rozvíjali
sa snaženia o tvorbu krásnej knihy pre mládež
menej efektívne ako v krásnej literatúre alebo
v detskej knihe poézie a prózy. Pozitivně výsledky
priniesla ilustračná tvorba, hlavně v spojitosti s vy-
daniami knih, ktoré svojou povahou riešenie jedno-
duchými výrazovými prostriedkami relativné
opodstatňovali. Patria sem knihy s ilustráciami vý-
razného expresívneho dynamického výrazu Vladi-
míra Machaja, rozvíjajúce klasický dřevoryt i ne-
tradičnú škrabanú perokresbu.53 Na ilustrovanie
klasickej dobrodružnej literatúry sa Specializoval
Teodor Schnitzer.54
V knižných vydaniach literatúry faktu a vóbec
v netradičných edičných projektech populárno-
-vedeckého charakteru sa uplatnil ilustračný přejav
Františka Hübla.55 Realistickú kresliarsku ilustrá-
ciu s dórazom na prepracovanie detailu rozvíja
Jozef Cesnak,56 ako aj Oto Lupták, ktorého ludové
typy v ilustráciách k dielam klasikov slovenskej
literatúry sú priam imaginatívnymi portrétnymi
štúdiami.57 Širší tematický a výrazový akčný rádius
preukazujú knižné ilustrácie Jarmily Pavličkovej,
zahrnujúce nekonvenčný přístup k riešeniu popu-
lárno-vedeckej knihy, ako aj knihy umeleckej pró-
zy.58
Obdobie od druhej polovice sedemdesiatych
a v priebehu osemdesiatych rokov znamená v tvor-
bě krásnej knihy pre děti a mládež nielen stabilizá-
ciu vyhraněných koncepcii, ale prináša aj podněty
perspektivných úsili. Výsledky súčasnej ilustračnej
tvorby charakterizuje pestrost’ výtvarných poloh,
autorská vynaliezavosť, snaha o nové formy vý-
tvarných riešení. Rad vydaní udržuje kontinuitu
medzi klasickými tendenciami, jednak prostredníc-
tvom reedícií, jednak novými interpretáciami v du-
chu klasických riešení. Tvorbu krásnej knihy pre
děti a mládež v súčasnosti, popři už spomínaných
a stále aktívnych tvorcoch, výrazné formujú další
ilustrátoři a knižní výtvarníci, hlavně spomedzi
mladších pokolení. Spomedzi nich vyhranili sa tvo-

226
loading ...