Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 7.1995

Page: 198
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1995/0200
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
198

MARIUSZ BRYL

wie z pasją rzucili się na Blooma, przy czym pomówienia o „hitleryzm”!!)
nie należały do rzadkości22. Mary Louise Pratt pisała: „Bloom, Bennet,
Bellow (napisał przedmowę do The Closing... - przyp. M. B.) i reszta
(znani obecnie w pewnych kręgach jako „the Killer B’s”) opowiadają się
za stworzeniem specyficznego, wąskiego kapitału kulturalnego, który bę-
dzie stanowił normatywne odniesienie (referent) dla każdego, ale pozosta-
nie własnością (property) nielicznej i potężnej kasty, jednolitej pod wzglę-
dem lingwistycznym i etnicznym. To właśnie do tej kasty odnosi się owo
«my» w zdumiewająco rasistowskiej uwadze Saula Bellowa, że «gdyby
Zulusi mieli Tołstoja, wówczas my czytalibyśmy go». Nie ma najmniej-
szych wątpliwości, że za programem Bennetta-Blooma czai się pragnie-
nie, by zamknąć nie amerykański umysł, ale amerykański uniwersytet
przed wszystkimi oprócz wąskiej i wysoce zuniformizowanej elity, zupełnie
nie zaangażowanej ani w multikulturalizm, ani w demokrację edukacyj-
ną”23. Bloom i inni, wtóruje Henry A. Giroux, „reprezentują najnowszą
ofensywę kulturalną nowych elitystów mającą na celu napisanie historii na
nowo i skonstruowanie teraźniejszości z perspektywy warstwy uprzywilejo-
wanej i panującej. Pogardzają przy tym demokratycznymi implikacjami plu-
ralizmu i wzywają do uniformizmu kulturowego, w którym różnica (diffe-
rence) zostaje odesłana na margines historii lub do muzeum
upośledzonych”24. Nauczanie literatury było w przeszłości, oznajmia ze swej
strony Henry Louis Gates, Jr., „uczeniem estetycznego i politycznego po-
rządku, w którym kobiety i kolorowi (poeple of color) nigdy nie byli w stanie
odkryć odbicia lub przedstawienia ich wizerunków lub usłyszeć odgłosu
swych kultur. Powrót «kanonu», wysokiego kanonu zachodnich arcydzieł,
oznacza powrót porządku, w którym moi bracia {my people) byli ujarzmieni,
niemi, niewidzialni, nieprzedstawieni i nieprzedstawialni. Któż zawróciłby
nas do tego średniowiecznego nieistniejącego lądu {never-never land)?”25.

Politics by Other Means: Higher Education and Group Thinking (D. Bromwich). Najwię-
kszy rozgłos zdobyły dwie pozycje: Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our
Higher Education (R. Kimball) oraz Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on
Campus (D. D’Souza).
22 W trakcie dyskusji na temat książki Blooma na Columbia University, Frank
Moretti, określając koncepcję Blooma jako „Hitleresque”, tłumaczył zebranym, że sterrory-
zowanie campusu na Cornell University przez uzbrojonych czarnych studentów nie było
czynem kryminalnym, ale że uczestniczyli oni we „wzniosłym «akcie hermeneutycznym»,
nie poddającym się osądowi na podstawie normalnych burżuazyjnych standardów sto-
sowności”. Zob. R. Kimball, Guns and other „hermeneutical acts” at Columbia, „The New
Criterion” May 1988.
23 M. L. Pratt, Humanities for the Future: Reflections on the Western Culture Debate
at Stanford, „The South Atlantic Quarterly”, Winter 1990, s. 9.
24 H. A. Giroux, Liberal Arts Education and the Struggle for Public Life: Dreaming
about Democracy, (w:) ibidem, s. 118-119.
2o H. L. Gates, Jr., The Master’s Pieces: On Canon Formation and the African-Ameri-
can Tradition, ibidem, s. 105.
loading ...