Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 32
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0034
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
32

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Nie-
modlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Pobóg-Le-
nartowicz i M. Derwicha, Opole 1995, s. 281-288.
245. Święta Jadwiga patronka Królestwa Polskiego, (w:) Księga Ja-
dwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Święta Jadwiga w
dziejach i kulturze Śląska, pod red. M. Kaczmarka i M. L. Wójcika, Wroc-
ław-Trzebnica 21-23 września 1993 roku, Wrocław 1995, s. 357-370.
246. Ochrona przyrody i ochrona zabytków - wspólne działanie, (w:)
Prof. dr hab. Izabela Dąmbska (1927-1984). Sesja Naukowa w 10 roczni-
cę śmierci, Poznań 1995, s. 28-29.
247. Uwagi o sposobach prezentacji treści ideowych w fundacjach arty-
stycznych Lutera z Brunszwiku, (w:) Sztuka w kręgu Zakonu Krzyżackie-
go w Prusach i Inflantach. Die Kunst un den Deutschen orden in Preussen
und Lioland, Studia Borussico-Baltica Toruniensia Historiae Artium II,
Red. M. Woźniak, Toruń 1995, s. 193-201.
248. Obrazowa świadomość religijna w późnośredniowiecznych modli-
tewnikach drukowanych, „Liturgia Sacra”. Przegląd Liturgiczno-Muzycz-
ny. Liturgia - Musica - Ars, R. I: 1995, nr 3-4, s. 197-204.
249. Przedstawienia odpowiedzialności indywidualnej na Sądzie Osta-
tecznym w sztuce średniowiecznej Zachodu, „Rocznik Historii Sztuki”,
t. XXI, 1995, s. 47-84.

1996
250. [Współaut. Paweł Kamza] Europa świętego Wojciecha, Gniezno
1996, ss. nlb. 8.
251. Die Bildprogramme in den Wandmalereien gotischer Kirchen im
Mittelosteuropa und Skandinauien, (w:) Christianity in East Central Eu-
ropę and Its Relations with the West and the East. Congress of Commision
Internationale dHistoire Ecclesiastiąue Comparee, Lublin 2-6 September
1996. Summaries, s. 19.
252. Polskie starożytnictwo i nauczanie dziejów sztuki w Wielkopolsce
w XIX wieku, (w:) Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się insty-
tucji naukowych w XIX i XX wieku, pod red. A.S. Labudy, współp. K. Za-
wiasa-Staniszewska, Poznań 1996, s. 74-91. (PTPN: Wydział Nauk o
Sztuce - Prace Komisji Historii Sztuki, t. 25).
253. Geneza artystyczna i funkce ideowe ilustracji traktatu Jakuba de
Cessolis „Księga Figur Szachowych”, (w:) Sztuka około 1400. Materiały
sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, listopad 1996, t. 2,
Warszawa 1996, s. 71-82.
loading ...