Instytut Historii Sztuki <Posen> [Hrsg.]
Artium Quaestiones — 20.2009

Seite: 97
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2009/0101
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
FENOMEN NIEOSTROŚĆ!

97

feAAościę po 7771/77 fi 777szystAie /Army i idee, gdzie można AyTo 777yśtedzić
ZTTiięzeA szt77Ai z piiiityAę.
AsiężAa ATa77sAacAa podTeaża ideę „a7ìÌ777 e7*safistycz7re/' syntezy^ po-
.sza/żńcang/ w dotycAczaso777ycA Aada7riacA i icy.sA/macA pośuiięconycA
Æaropie Ś7*odAo777ę/. Odrzuca tę zasadniczy Ai7tegorię òada/i i An/inry mo-
dernistyczne/' an*az z je;' diaieAtyczny Tipozyiję.* partyA77Ìa7yzmem, jaAo
p77/ęcia777i nie przydatnymi re/ieAs/i zaAtada/'yce/' mieioAnitn/'omosé zaAo-
rzeniony w indymidnainycA Aisto7*iacA. -KsiyżAa, TTiydiiAyTTict/ęc Aadania
z modernistycznego 777Z07*ca, p/'oponn./'e oA?*az Anitn/y artystyczne/ Æi77*opy
^7'odAome/' jaAo ztożony mozaiAę Aisto7*yczno-styiistyczny. dest to Aar-
dzo istotna zmmma, 77Ìem77Ìe/ 77Ìi7i77y.s'ta.7'7'za/ai.'a. TtoAo7n//yc zasadniczego
ZT77rot77 70 dziedzi/?,ic poiistćiiooicycA. poyć, Afó/ymi operoToaAa Aistoria
szti/Ai zct/'m77/*yca się dzie/*a777Ì A*i77Yipy <ŚrodAo7oe/, 77arnsza Afa77sAacA
777 sposoA ogra77iczo77y sam 7nodei szt77,Ai, o AtÓ7*e/ pisze. TA, ta/ prop o77 77je
zaiedToie nieco Ì7?ny porzydeA, Aardzię/ ziożone Aiasy/iAac/e, tępię/' odpo-
TOiadaj'yce ,,m77ÌtiA77tt77raiizmo70Ì" noire Aategoryzac/'e, Atóre 777 ostatecz77o-
ści 7*eiaty7oiz77/'e 777 oA/pAie, /zazTCT/tAy/n taA cAętme - „etnogra/icznie" za?y-
so7oa77ego oArazn szt77,Ai XX* 777ÌeA77. Z/'oz777niaie jest styd, że inacze/
7'ozAiada Toartości, Tośród AtoTycA odręA/iość, a nie eAspe7y7nentatność
777ys777oa się na czoTo. W e/eAcie ATaasAacA 777 SToę/ Asiyżce oA/7iża 7*otę
a7i7anga7*dy przez potraAto777anie je/ jaAo /ed/zego z 777iet77 i Tocaie /?.ie noj-
istotnię/szego trendi/ 777 mozaice z ?'oż 7 ;i c o 717 a ny c A Aier77nAÓ777 szt77Ai. Z in-
nym roztożeniem aAcentÓ777 7?.ie idzie jednaA 777 parze deAompozyc/a A077,-
str77Ac/i szt77Ai a777 a77gardo777ę/'. Zostaje pozostaToiony mo/7otityczny, czyti
a77to77omiczny i systemowy, oAraz aTTiangardoTTię/' /Ò7*ma7j'i. Taaczę/' 7nÓ777Ìyc
- ATansAacA i7mieszcz77/'ąc a777aaga7*dę 777 7/i/iym Ao7?teAście nie deAo77st7*a-
77/e je/ same/', je/ progra7no777 i j'ę/ dziet 777 ir ie i o 7;, 77 r o d o 777 c/ A77 it 717'ze Enrojiy
ŚrodAo777ę/'.

CIĄG DALSZY O MARGINESIE
Przedstawiona w wielkim skrócie, w pierwszej części tego szkicu,
perspektywa badawcza wynikająca z wprowadzenia Europy Środkowej
w obszar naszych zainteresowań powoduje, że poruszając się po terenie
raz już opisanym trzeba teraz sięgać do nieco innych źródeł, kiedyś mało
wykorzystanych, zwracać uwagę na dzieła kiedyś pozostające w cieniu,
akcentować problemy umykające uwagi. Aby lepiej zrozumieć sytuację,
muszę odwołać się do pojęcia margi77es77 jako podstawy refleksji krytycz-
nej podważającej integralność biografii artystycznych, homogeniczność
dzieł awangardowych, koherencję programów i nurtów. Przykładem przy-
bliżającym sens tej kategorii poznawczej, są dla mnie wspomnienia
loading ...