Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI chapter: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0814

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
5poi-1 - ^lsckriesttsn.

vsr Tponi äss Tonntggs.

srstS IrlZLsisvAs vrsIMKrixenpräknvF gss .7»krss virä »n 8 o p p e-
SLrtsn ckns 8sneks1-8simsn, sms 8s.vptstLpps snk «Ism "tVsZs Mm
vsrdv rur vntsodsiänns Fsbrscdt. visozr UsNsnprHkvnp ssilen Isiävr
sIniAS ssdr LNWioktsrsiods XnnäiäLton wig Ug.nUns nnä ktsvnlntmnür
ksrndlsidsn; äsr tVsindsrZsr ^UFin« bsksmmt s« niso in äsr 8-mpt8Leko
mit kntäsrn, AnkLnx nnä Rnbsl r.n tnn. vLwsrLl, ?sr vnrk, SnnMiinikor
nnä vonütnnrn äürktsn in äsm ZrolZsn vennsn nnr -n 8tLti«tsnrvIIsn ver-
nrtsilt ssio. ^nob nm Nontnx Igäst Veppsxnrtsv ru vs«to.
visr srvsckt äsr vrsi« von Wsil übsr 1800 m än« ^rökts Intsrssss,
obvokl nur mit sinsr klsinsn Loivsrbsrüoknr rn reoknsn ist. vsr vnpon-
ksimsoks vsrbvkLnäiänt Itsvolntionnr soll kisr äsm knmo«sn vräon?iö?or
ASASniiber^sstsIIt vsräsn, xs§sn äsn sr ioäook sokvsrliok nnkkommsn
rvirä. Xönin kliän« änsonsn miikts von vevolutionLr xsbnltsn vvvräsn
könnsv. In vnnnovsr sinä mit vsniAsn Vnsnskwsn äis ksimisoksn
vksräs nntor «iok. 8Isins vsläsr vrsräsn nn äsr vnvssorännng ssin, ä»
äi« 8snnnn8sn im nll»smsinsn sskr sokrvnok A.usMks.IIsn sinä. .4uo,k äie
vrsnkknrtsr unä vüsssläorksr vsnnsn knbsn nnr loknls Ls-
äsntnnxi vnldbintrsnnsn Lnäsn in vilsit nnä Uünstsr !. IV. xtntt-

vns vnuptsrsisn!« im vnärsnnsport ist äer voutsoks stsksr-
vrsis nuk äsr vsrlinsr Ol^mpinbnkn. äsr ühsr r.wsimnl 50 km
kükrt nnä. Ok. UüIIsr. tVeik. IVittix, klsttslbeok unä LtsIIbrink in 8on-
knrrsnr »iekt. äsnn vsssr, voämnnn. vnäsl, Vsrmssr nnä Dsskmsr bs-
«trsitsn rivsi ksnnsn übsr 20 nnä 30 km. 8onst ünäsn nnr nook in
vrknrt vsknrsnnen stntt, wo äsr 01080° 8tsker-vreis nbsr 100 km in
ärsi vünksn u. n. äsn Ixäpri^sr vbsrt nnä krnmmsrt zm 8t?rt vsrsint.
ViniZs nnssrsr Kestsn rvsilsn im .VnsIg. näs . so 8ütt nnä 8< s.bs in
8 Isrisk svoilnnä)/ vsvnnow in .>t m s t e r ä n m., vosellen unä vboniL«
!n RsnA, u°o sis nnt Foblebnum nnä 8torm LnsLmmsntrskken. Vnnor in
.VLrku » svänsmnrk) nnä vnvks in V 0 ä r. —vis ^mntsnr-8 t r ? 8 s n-
k A. k r s r änäsn visäsr sin onz^iokigss votätiAnnMksIä in vunä äuroks
Mastsrlrmä übsr 202,5 km, vnnä nm 8obnminknrt iiksr 175 kni, äsm
Oro8sn vrsis äsr 8tnät vkuip i. vriizsbirss üksr 150 km, Oottkvs—Oör-
ütri—Oottbus übsr 204,4 km nnä äsm Orobsn 8trg,8snnrsis von Vinbssk
nbsr 200 km. vsr Xinb kür NotorrLäsport Höln (^.O.X.O.) vsrLnstLltst
nuk einsr 50 km Innxisn Hunästreeks bsi Höln sins 2!nvsr1nss!vksitsk?!irt
knr vilkrmotors. iln äsr Osstsrrsioblsokgn I'onristvropbzi.
ä!s äis Vsrsinixnnx Osstsrrsiekisoksr Hsrrenknkrsr srstmnüi? nsek äsm
Nnstsr snäsrsr Vünäsr 7mm .VnstrnA krinZt, nskmen eins xnnrs I?sike
äsntssksr ?Iotorrnäknkrer teil. »

Im viikks.IIsport 8tsksn äiv ksiäsn Vorninäsnspisis um äie
vsuksks Nsistsrsokskt im Voräsrnrinäs iss Intersssss, äia in lüürnkorn

nntsr VeitnnZ von Okemnitr-vsipüiZ Fpislvsrsini^nn^ viirtk nnä Lport-
krsnnäs Lrssinn nnä in vLmbnrz nntsr äsr kssis von Nnrtslook 8p.inä«n
Ont--> Unts vrssäen nnä Rnmbnrsssr Sportvsrsin im Hnmpks ssbsv. Vn
sinsm nbsrlSMnsn 8!sne äsr 8pislvsreinisun8 vürtd ist niekt rn rvsiksln,
äLM^sn virä äns vnäs in IIs,mknrx- bsäsntenä knnppsr wercksn. vsr
IlLmbnr--sr 8portvsroin sollts Lber vsrmö^s ssinor xutsn 8tnrmsrrsibs
sinsn sisbsrsn 8iss änvontrLZsn. Lns äsm «onstiZsn vroxrLmm rLgsa
sino Hsibs von 8tLätsspisIen dervor. vis vsrlinsr NLnnsobLkt, ä!s
LM vonnsrstLN LSLSN ÜL8SI 1:2 vsrior, tritt xsxsn 2nrisb LN. !n
vrö 8 äsn rvsilt sins vik LU« Horäbokmen rnm 8tLätskLmps Nllä sins
rvsits vroZänsr NLnng'obLkt kLbrt NLcb ÜLils.

vsr vnäsrsport vsrr.siebnst Lis srstss xrö8erss vrsisnis äis
OißireffLttL äes vsrlinsr ÜSALttLvsreins Liik äer OrüvLnsr Rsnn-
streeks. — In äer vsiebtLtbletik ist äLs Lnsxsrsieknst dssstrts
15-km-vLnksn unä -Osksn äss Komst-Visktenbsrn änrek äsn Osten äsr
vsiskskLuptstLät kosnnäsrs ksrvorr.nkeksn. — vss Vsrliner I'rükiLkrs-
Vsanisturnlsr äss 8iLn-IVsi8KInk sovä« äiv Oötskorxsr ÜLlIsn-
liLMpke wsräen kortZesstrt.

VvrsngsLxeri.

k'rLvkknrt L. >k.

I. vLtsiösr — ?-rvpL II — OiLvL

- II. vLänIssti — valte — NinnssLnz

III. 8tLlI Vinäsnbsrs — 8t?II Opsl — VsrrLkotts

IV. OsntiLker — 8trnmn — XLivs
V. Orns — Oeliin — VolLSL

VI. 8tLlI Opel — IvircbbLsb — Isbn
VII. Sternkels — volnnä--sok — 8tsN klLVSr

8 o p p s? L r t s n : I. IcksLlirt — 8tLkkeIlLnk: II. Ornk v'srrv —
-t.bk!ott: III. Oräensrittsr — IkusnsIäL: IV. ^.nsins — Rotäorn —
.I,nkLns: 5t. OnsL viLNss — IsokiäL: VI. ^bsnteurer — vriorin:
5^11. vninmel-vstrns — Vobnsx",-t.

8Lnnov»o: L, ^,Ipen«torn — VribLlikot: II. Vnässnt — ItLmos;
III. vLrlLtLN — OvssnkL: IV vussbkin - VisbliLbsr: V. äonZIonr —
OsntriknxLl; VI. b'sun — klsilsnstsin: VII. KIsrLLNnino — Orsäo;
VIII. säonglsur) — Lleilsnstsin — -5.I»äLr.

vns8Siäork: I, vinbrncb — vrit^ kisi'IÜLus: II. L,nitrL —
8errsobsrin: III. Vsicbtsinn — OlevsrnSb: IV. OIüoksbnrF — Vuois;
V. VlL?sppL — vortL: VI. v'lors — RtsnonLäs: VII. 8riti«sber 0?L8
— Ottoksr.

klrrlbnivnrrlsdvTUA

6er

SaÄisedVn I»os1 »IK. SVOV

(gussclilieblicli ^ustellunASAebükr).

vnodsrssnxnisss.

, . äie slls Lvk äem Osbiet« äsr ä'-A

srsobisnensn IVsrks umkLssen «oll, vsrLnstsItet tveräev. ^ , x-g-"

Vn88toIInvx bssonäsr« ktir vsäLsoLsn, 'rnrvlskrer nnä bons
Isats von xro8sm Intoresss ssin.

veutgskss 'vurnksst. 5Iit äsw trurnksst vsrbnnäsn nnä snüsrbLib
äsr vnrn- nnä 8portkLoksux«teIIunx wirä sino ikusstsIInnL äsr

klsupisin.

S7

Väson-Iksaltsi'

Nsuflisii'.

37

^^vllpsnoi'sms

blsuts mi6 folgsr>6s 7sgs:

vLk

5tsinsck-^ilm

i.

Asllksrs un«I innsrs 8s-
s«KIs«I,Is - »Hsrlrinsis dsi
^isrsn uncl »4sns«I»sn

Ms innsrs Lskrstion un«t
idrs Ssrlsutuns

Ss»«i»is«kt, Umvsnüiung
un«t L«i«srtum

4.

5.

S.

Ni»rpsrN«I,s3 unr«
»«kss r«i»srism

sdsti'

SItsi>»d«I«3mpkllng

Visr

dsim

NNsrskskSmprung

»<sn»«Iis>,

dsim

Lis1i°Llt rrui' Mr LrrvavdsviL« r

t-u«t«,ig,pist» 1v.

LLNNseir

Mwli'itt nur !NIr. 200 —, liimüvi' Mk. 1VO -.


^SOpoicl Zekwab

I-isiclSlbsrZ, 2 Klslnsekml^lslf. 2

Neue Bücher. .

v. Geors B-er: Dic Bedsutuns deS Ar!ertu«S kiir d,e l
iudisKe Kultur. Heidelberg 1922. Willy ESM- «ovemb-r U

Dre Rede. zur JaSresfeier der Univerlltät am ^ ^ ^

scSakten. kat seinerzeit bei ben ZuSörern einiges AufleSen ^pKer Z
Verkakler Semutzt sich, mit srotzcr Gelebrsamkeit un» uber'E s»!

^^enfassung bes sesamten bckannten Stosfes nachzuwenc . s

SMische und naSbiblische Judentum Lem Einflntz bes Ar
bankcn hat. ObwoN er nach seinen elgenen Worten den >1'°? x.ums r» ^
möchte., „Jsraels Eigenart ganz aus den EinNiissen des Kr^^stenb ^
klaren . Ift er doch bci dem Nachweis bieser Abbänaigkelt unn o

d-e bibli, che Z-it zu weit gegangen. Um so iiber.ielra-"--
Zummmenstellung aller Entlehnungen für di« n a ch SlKlsä'-,cua
dis bedeutendcn Ivrachlichen und sachlichen Kenntnille deS S'^ickluna ° „
Z,aK.Mraels Slerbienst um dte religiöse und Nttli»e Entw »
Menichtzeit durch sene Abbänsrgkeit nicht vsibunkelt wiro- rems
Warme und Mui zur Walirtzett hervorgeboben. Die an
schrift klingt in rsligiös-vaterländisHs Gedanken a«s.

Vettsrvor»us,sgs kür 13. Klsi.

vL« kLlts rsZnsriseke IVsttsr kält Lvok worgen nosb ^

VorksrsLxe: Sswölkt. vegen^okLusr. kLlte k7orävvest^^---<sl.
Ik >..»>>„ " ' jn Hb'aL

Verantworilich für ben tertliSen Inhav: Jnl. Kraeme « v
berg: fur den Anzeigen- und Reklameteil: C- Clauer. rj a.

Druck und Berlag: K. G. Holtzwarts ! ! !0 ^

«smmorUodibp^

Die irra« «it de«

2. Abenteuer.

Dcr Vrinz obne S-»°

Ellen Richter.

Dr«nt-r »ud drn»-»-
2 Akten. _

Sonntaa. 8: Zuw leb-e ,,^attll

Geikba. ^ -v-readolt- -v
Mnntaa. 8: D-r t-«t>l>ra^

Verlleaslt. M-et- ^ Srt-»"'
Dlenstas, 8: Das KaÜ-"

^Miete taui'

Mittwoch. 8: Sobe" g,ev--

Autzer Micte. -.,zNe l>u° ,

Donnerstaa. 8: K°b»' A„tzer

Isntzer Miete. ^-xerN"N'^
fsreltaa. 8: Dic «l'^

Mi-te. , i. Ma'Wete-
Samstaa. 8: A»m ,-,s„her^., —

vacivaaabnndus^ - , ,z

SMt.Husviele oia^

Prinies"5

8 985

V

Verdsnä«sa11s
VsrbsnÜMuU
lävsldtnäsn
UrnvbdSnaor
Urüvkvn elv.

ws» L ^sdsr

plstin-» Oo!6- un6 8i!bersckme!2e
blnnnkeim

Knksu-srloll« kür
IMgsIÄ, §IIdsr slc.

klllsls «GiciSlSSSLg

lei. N17 2 kSsrkmsrkr 3 1.1-reppe

veitiiNA: 6srke! Nu ker, krüker bei vs. b. SurZer

—---

kvrpksSLissdo VUüsrbÄkns, KZluptslrLKo I4S.

.5K keate 8vnntas äsr ssrvLltiso klatnr- unä 8pvrtlilm

Im Uampl mll üsm Sorgv

Oivs ^lpensvmpkonio in LNäorn.

XLturLnknLkmen von l ollkommsnsr 8okönksit unä kLUw ru nber-
trskksnäsr Vollkowmenbsit. - ..Vorwürts".

Mn veiksll, vvis er ssltsn in sinsm Visbtopioltbogter Zsbört
wsräsn MLg. ..vgl. RunäsoliLn "

Oin voller Orknl^. äsr äsn Laknssscbukkilm in wsncben 1161180
nosk übsrtrillt. ..Osr vilw".

.ktsmrLubenäs 8pL0punx. sins FsrLäseu ksierliobs 8timmuns.
impulsivsr ApplLiis äsr sntLÜoktsu ^ussbLUsr.

„Ois IVsIt Lw kckontLZ".

E L. 6. m. Iv «. -->'.-.------

ver Venksu^ in 6sr Ves ukss 1«!is

lieueMiüi. vek!S»zerte LvöSerrtnLe

kin6stj««»eil8 lliensitsg, ergtmaliZ am 18. «1. kü. ststt

Z s

^ Ä

^ r°.

v

^ «r

I »

- s
Z S

SvknsUkonssrvivrnuN

ermöAlickt in einkscksier IVeise vrückte unü
Speisen sller 75rt suk ksltem unü keiSem
V/sAL rssck unü kür iskrelsnx-es tisiten ru
konservieren. Qlsser sller Qröüen unü 8vs-
keme, suck sinvsnükreie KrÜAe unü täsken
oline ei'Aenii. Oeckel Aleick leickk in veniA
8ekunüsn versckIisDb. VorkUkr. okne Ksnkrvv.

HIvlL L Alsr'x, lnbsb. IVIslr

31, Vslspl». 3872.

Hsnptvertretsr - 4° Vvkm, SIs»ke»!osk.

S

»

v

w

>4

>,

8

s

8

>->

Unlerc nur crstklassigen. allgemciu cingefübrtcn und nachweislich
tansendfach freiwillig Slänzend begntachteten IB.1056

8 Ip W ans Metall für

SL.» Erwachsene «nd Kinder

Stablmatratzcn, Polster, Decken, Fedcrbetten licfern wir frachtfrei birekt
an Private zu günßigsten Preise» und Bedingunaen. Katalog 67 k frel.

Ersenmöbelfabrik Snbl iTSiir.i

Städtische Bekanntmachung.

Die Maul- und Klauenseuche in Mönchszell ist erloschen. Die
ongeordneten Sperrmaßnahmen werden hiermit aufgehoben.

HeiLelberg, den S. Mai 1923. (B1264

v »-Msamtz

Das Baden irn Neckar

hier, die Beschädigung der User und Wassorstrahe betr.

Unter Himveis auf 8 116 des Wassergeetzes. 8 121 Z- 1 nnd
123 Z. 6 Vollz.-V.-O. Hierzu machen wir insbesondere das badende
Publikum darauf ausmerksam, datz die Entnahme von Steinen, die
zur Sickierung der llfer dienen, sowie das Verbringen von Steinen
in das Wasser und das Aufsetzen von Steinen am Ussr und im Flutz-
bett im Interesse der Aufrechterhaltung einer ungefährdeten Schiff-
fahrt verboten ist.

Eleichzettig weisen wir darauf hin, datz das unbefugte Vetreten
von Wiefen und Aeckern, das Beschädigsn von Feld- und Garten-
früchten sowie jegliches Beschädigen fremden Erund und Bodens
durch unbefugte Handlungen gemätz 8 368 Z. 9 R.-St.-G.-V., 8 27 ff
Feldp.-O. untersagt ist. Zuwiderhandlungen werden streng bestraft.

Heidelberg, den 8. Mai 1923. (B1265

Bezirksamt.

Bekanntmachung.

Das II. Viertsl der für das Kalenderjahr 1923 vorläufia zu ent
richtenden Reichseinkommensteuer mutz spätestens auf 15. Mai 1923
bezahlt werden. An die Zahlung wird hiermit erinnert.

Zu beachten ist, datz am 15. Mai sin Viertel des Betrages zu
entrichten ist, der auf das in der Stenererklärung fiir 1922 ange-
gebene oder auf das geschätzte Einkommen des Jahres 1922 nach dem
mit der Steuererklärung Übersandten Taris entfällt.

Steuerpfliihtige, deren Einkommen im Jahre 1922 überwiegend
dem Stenerabzug am Arbeitslohn unterlagen. brauchen ihre Vor-
auszahlung nicht zu erhöhen.

Wer nicht rechtzeitig zahlt, hat Mahnkosten. gegebenenfalls auch
Zinfen und Zuschläge zu entrichten. (B1259

Heidelberg, Wiesloch, Neckargemünd. 9. Mai 1923.

Fiirarizarnter

kÄiri'i'aNNriinirrL

Verkand nur aeaen Nachnahni«.
Siravazierdecke vrima Mk. 8959.—.
9S00—. 10 989.—, ertra vrnna Oual.
Mk. 11 880.—. 12 Svo.-. 12 950.—

Gebirgsdecke« vrima Mk. 11 950.—,
12 850.—. 14 500.-
Scklärtche vriura Onav Mk. 3456 —
u. 3650.—. ertra vrima Mv 8950.—.
Bei Beitelluna mntz eine Anzahluna
erknlaen. — PoMcb- Sannover 8893.
«»rr L«»o. Hilbesvei« z«.

riedsL'lkvrmsmetvr
Ksüslkermomvter
SLmüvrNssvks»

IrrlAStoron
klsttluLsknIsssn

8Ne2ia1^erL8lä11ell lür LullslMeäer.

llisiorsvt Lv Lrsvksllkssssll vllä LekörSoll. (V916^

Bekanntmachung.

Der Preis für Warksnfrcies
Gcbäck beträgt ab Montag, den
14. Mai 1928:

40 Zll- Brötchen 120 ^ll
590 8w Weitzbrot 1200 --l
1000 Ar Roggenbrot 1850 -4l
Heidelberg. 11. Mai 1923. IB1257

Mcker-zwangs-Irmuug

Heidelberg-Stadt und -Land.

Violinen, Gitarrsn sowie andere
Mufikinstrumente zu kaufen gcs.
bei Karl Hochstein, Hanptstr. 73.

8ung!

Jhren Bedars für Pfingsten decken
Sie noch sehr günstig bei

Rennett

LrküilzekWk N

Biete än:

Getr. Anzüge v. 20 000 ,3l an.
1 Posten Arbeitsschuhe v. 25 l)00.Al
an, Ledergamaschen v. 19 000 -4l
an, vsrschied. Sporthosen v. 20 000
Mark an. neue Hsrrenanzüge von
65 000 -A an, verschied. Arbeits-
hosen in engl. Leder, feldgrau,
Zwirn, gestreift fllr Sonn- und
Werktags, Herrsn-, Damen- und
Kinderstiefel für Sonn- u. Werk-
tags, Einsatzhemden v. 7800 ,.4L an,
Sommerjoppen, blaue Arbeits-
Anzüge und Drillich - Anzüge,
Eummimäntel, Ledersandalen und
sonst Verschiedenes.

Nur solange Vorrat reicht fehr
billig abzugeben. (B1256

Bitte lmsschnewen unL aus-
bewahren. Zer wetteste Weg
lohnt sich.

LkkAmttmaodimg.

Onrvb vesobluk äsr LuLernräollt-
lieksn VsssüsekLktsr - VsrsLwmIunz
vom 28. vsbrvLr ä. äs. ist imssro
kirwL in ViqlliäLtioü ^etrstsn.

VlLubigsr bLbsn stvvLixs ^n-
sprüoks bsi äsm untsrLsieknstso
I-islliäLtor x-sitsnä ru MLobon.

§3Nimel! 8. m. b.». in (iiiuiMiün

Sonntaa. 714:

Sonntaa. 7'A: Np
V. B. 6201-6^00 B- _^

UNd 7351—7400.

Sonntoa. 6: lAb- -
arin . „ «z>: -^az. V-

Montao. 7: lAS NIzgv: 7-, z
Ct-r. D. B.

M1—1785 «no^-^d S "

„d-,

liefsri kurzirist>9

Friederich'L Cie.- ^

Oberamt Manlbro" ^^,

»S'K'L»»S? «SMlb»

Sanitätshaus -

Häuvtitratze ^


M NSS»«I

--WV

Schlafzimmer in eiche, nutzbaum
und lackiert, Schreibtisch, Nähtifch,
Blumenkrippe, Plüsch - D>wan,

alles billig abzugeben. (B1254

SefQdolck. NLr-s-ss« A> (Lad.).

»gdo» ^

tUtor«»*

uls:


' Sc-chrE
Lommoäen- » ^e.

Tisvks. uok-

8e8sel.

?or7.e1iane- , „ 8r"^,.pö
üsekvn. iiilä „7
L Teplnske, ^ ruiä ^ z,iv
, > .Ispan-8ll.eke ist,

'' rvns -Vltsrtun
<» iek >ztst8 ppsissN- .

.> koken Xö§-

s«elnr!-!-

blitxlisä ^^tigniEgA.'
vsntseksr ^pkov ^

känälsr- ^»I«

Usksrt llnä^'- sK-

ks vdLH

z.8fi5i».WW^

^Hlzverk-u^...

17. Mai 1823. und -n ^ ^

gasse am M>ü

Samstag. 2en18.

B12S8)

Städt.
 
Annotationen