Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Badische Post: Heidelberger Zeitung (gegr. 1858) u. Handelsblatt — 1923 (Januar bis Juni)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.15611#0972
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

U'LssZSM, LZM UZZHLMI-WSLMI'ZL^LZZH

OSV?SSN.

6- IllN

7. 1m


-3815.35

13S81.Sk

I47S4.2S

'4335.75

5q1i,
12369.

l?431.-

13167.-

l3S33.-

4314 2'

4335.3'

44014-1 4423.55

5Ävsrr«!;.

1085" .25

1.9949.75

70947.60

21VS2.S0

3NJ'rL.-

3"476-

3I0??.2Zi3lt77 75

«»»l'eck.

75311.25

75S3S 75

79051.85

79443.15

155(01.52

1515515°

M-1S0.- IIM".-

0s!>. fsc'.)

103.47

103.53

110.872

1II523

5007.45

5032.05

5lt?.2-'! 51 7 30

küuSMf.

13.73

14 48

1.3 58

13 65

135S5.-

13654.-

14284 2Z!1433Z.75

dll-, —

2254.35

2285.SS

23W!0

2371.90

11471 25

1152375

11g2S.I°!lIg7S.gS
SS7.50

902.59

3L4S.10

3553.?«

3S?5.7Z! 3714.25

8sirs.-..

-


7?8.-

302.-

» Ornnkkllcter I7eviksnm«rrrt voin 7. Zvni. 2)m OsviZsninLrkt
sstrts s:c:k ksuts öis />r>krrürtsdsve§r>r>§ rmter ktörksrsi! 8okrvirr>-
k>iri§sn tort. Lskon irn -'riilivsrksdr vvnrüs üsr OoÜLr mit 78 000 U.
«der Usw rortzer keritLt innessetrt nnä »o clor Sörr« stsNts »red
vsitsrs KkLsktrLLS sm, sc> ('sO sr dsi niLiiLeliicleiri ^llSSbot Lnt 70 000
H-irL stiex unä imr rveniL dintsr Ssni iüiixsteri Ilösdkts-tsiiä -iiirüoic-
dieidt. tOoncioii errsiodts üsii Ltsciü von 868106 üt. tür e:n ttknnci
KtsrUne. Dis Lnitlicdsn Kiirse kür Devisen nnä »usiSoLiseds Lsuk-
voten is.utsn:

L ÜIÜWi ...

!tt°!!,nil...

: toiuiii....

' .....

. itivs:- —
tnkniii...

ItiiSI! ...

kLnknoten

Xmeriksniseks
kieiirisods
c- Däneninrk . .

K iiiiiLlikede . .

. ktrnnrLeisotis
-t kkoiiRn-üsods

. ItLlien'ü-ode

Im IkLcdmittLxsvSrkskr c-Lbsn ä!e Oevi--sn stv-iz nscd.

^ork 76 600, Donäon 35t 600 v . Noilsnä 31 500.

" Vom ksrUner vsvi-ce-üNLrkt. ^,uz Rsrlin. 7. .7nni. wirä nnz M
- msiZet: Ois dödsrsn Devissnkiirks disitsn nnok nned Osststeinne äsr smt
Üodsn Kurss ssst, odivadl äis Omsätro niodt irrok wnren. ,5,nssdotg sinä
. nbsrdLUflt nickt vordsnclen. v!s ».n'orcierunsen ivuräsn immsrdin in
i tzLnrsm vinksne.seäsekt, vvsnn sued äis Onkiodsrdeit unci ä-e ?/,irüokd2i
: tnn,o vor Vsrökkentliodvn^ äsr clsut?sdsn Xntsu x-rok ist, O!s lütiskoit in
, Vsrminäsvissn wnr Luberst xcs-ini- Donäon vuräs psr dlitimo .tuü niit
377 500 uniZssstr.t. Osddoftsres 6sscdLkt entiviokslts sied in kolennotsn,
äis rvisodsn 123 unä 125 sodvLnkten.

7S40V «

73500 <?

Otsod.-Osot. sbs

110.75 S

I10.2S 6

43^0 6

4340 6

OumSnizods - , .

-.— 8

—6

14.17013

1393"' 6

üpLnisods ....

117«'- 8

11640 0

368309 8

SS4700 6

Fodwtzir: . ....

14'70 8

14030 6

5105 8

505 - 6

--ützd-vsäsn ....

20709 p>

20590 6

30950«

30550 6

O--odsoda-8IovLk.

2050 0

2330 6

-tz

-6

.....

10.33 8

10.63 0

LH>sI !7sv


L.


7

6.

"mlr..

4837.50 1862.90

5107.-

)133,-


'ai-i


6-14

8?'isf


1U1!;.-?'Z4S4. -

14Z14.-

!»Z!>5.—

Kssfsi-j...

id-A.soizcrir.ss

31047-

31203.

..


NM.SO

irceo ss

Ki-Lz

4314.-

<335. -

4393.50

4421.5''

Ü5rik'L-8s:f-k7.

102,74 ^03.26

irr,2?

111,73

Ldn^isms. -


1?5Zf.50

13766.5^

13333 50

V7ZY . .......

223, - 224ß -

2359-^

2371 -


fZM.-

1ZW.-

'4364-

1^436.-

".infssllr'-- -

12.45- 12.54

13.26

13,34

5!oL!;a!i7i..


M51.-

21147.-

21^53 -

shgiM Zirsr ....

25K17.-'

M1°.50

OZ5-!,50

fgÜON - - - '

8-^1.'-

35"9.—

359".50

3709 30


79?.-' 392.-

?49.5ii

354 50

lavSÄN ...

Z55N8.-

Z56ZYÜ.-

ZlriMi.—


szOgs, .........


ZZ55Z.—

Z5S41,

sv Var^.

MÜ7.-

??18Z.-

79301.-

79699.-

Üw 6s !sn«m ...

7481.'- 7519.-

7939.-

3020 -

' TSl°>«k, 7. äuni 1> sV !» « n. (LcdliilZ .


s.s I

7.6

j 'I-V VarL......


?54?/-!

555-,-, I

ckärlii..E rsrti-,

0/075

6.90^1 j lrimlvn....


25.66 25.66

Svcnvs EL!.......

0 0751

0/073, --,7-, .


35 85

35.85

-d'i-'sj.- ..

v.is.es!

10.5? !(»!!,<-.


7K-

26.05 I


sso-

!s?s-

IssÜLN!! ..

217L0! 217.60 > Srli!,! .


31,-

3VS0I

» k-arä».

7. -9avi.

v?

vizsn. /Fcdluk,

I

s.s.

7,S,

--!».


22-

22.-

'-HI,«>.


60?,-

S,»t!lil>»II!l ,,,.

0.062

0,0n?

5cv lirii.

154360

15S3-

üsüen .........

72.3"

7270

8irk372§f .......

790

7,gv

t.-I-m» ....-


8640

3s,?c

........

!?78,?Z

279 75

.

4S,S0 '

-!S,50

5»,I,»k.

71,S4>/-71,731L

-vsni^.

235,-:

234,75

Dsnkski r.m6 SS?ÄMZ.r''kri.

^.uswsis äsr
Uonntsn-osds

- Aonr Usknrärunird'ns Sss Xotsnumlnuks. 7V!s äsr
kksisksdLnk vom 36. )H i rsi-;t, cvnrsn ciis in cler IstLtsn
Ln äns 2sntruinotsniustitnt xsots'.Itsn .i.nsrlrüods »n Kreäitsn unä ^L'.i-
.. iuNFSmittsIn xonr Luksrvräsntiiek stnrk. I)is s-osnmts ÜLpitn!-
Lnlslte st!s? nm 1550 OtüiiÄrcien U. Luk 12098 kllilüLräen U, uSMnüdvr
siner 2unnkms um 386 Mllisräsn U. !n 6sr ärittsn HLlvocde. D!s Nedr-
dslLstnng üel äitzsmL! Tiiin c-röktsn Vsil nnk -ins 8 c d n t r n n v- s i -- un c; --
konto, ässssn Usstünä sick um 1070 itlillinräsn A. nuk 8022 KilliLräsn
dlLrk erdödte. vsr OestLnä äsr üeied-dLnk Ln doseiiLkts-
vsedssln, äsr in äsr Vorvocks um 276 LlilliLräon >!. ssstisxsn cvsr,
wneks wsitsr nm 464 LlilliLräsn 14. »uk 4015 AilliLräsn >l. .4n 2 Ld -

Innzsmitteln klossen nickt vsnixer sls 977 5!iIIiLräsn Ll. nsu sus cker
LLnk. so äs6 siek äsr ^otsnnmlLuk suk 8!4 Villionsn klsrk srködte. Ois
Lumms äsr krsmäen 6«läsr ist um 768 ÄlilliLräen A. suk 5063
Ilillisräsd 5l. xsstisxsn. vsr 6olädss4snä erknkr elns ^knskms um
75 klillionsn U. ruk 757,9 Uillionsn N-, unä rwsr vsrmlnäsrts -ick sovokl
äsr 6oläksssevkestsnä, nsmlick um 53 5lilliouen >1., äis rum 2vseks äsr
^ Linlösunx äss Istrtsn bsleiscksn LcdLtrvscdsels nscd l4msrikL vsrsedikkt
l. vnräon. Lls suck äss nnksliskens 6olääspot im ^uslsnäs. nsmliok nm
22 Ilillionen >l.. ä-s nsusräiuccs in Donäon dsüsdsn svoräcn sinä. I>L
? l-Isickrs-tiß äer Rsstsnä'LN Llünisii nus unsälsm KlstLlI um St-VL !4 U!I-
lisräs >l. sunskm, vsrmsdrts sisd äsr xessm-s >l « t s 11 d s s t s n ä von
V. 15,1 ülilli-irSen zk. Lllk 15,8 Uillinräsn U. Der vLrIskn--dsstL'iä
5 ksi äen vLrlsknskLsssn stiec- von 1731 UNIiLräsn >l. suk 1805
d'.. Uillisräsn I'l.. slso um 174 UiNisräsn il.; äsmsntsnrecksnä dod sicd —
kei r.nnL>-srnä unvsr»uäsrts-n Vmlsvk su vLrlolinrkLSssnsoksinen — äis
8umms clsr dei äsr Ksisk'knnk dsäuälisken vsrleknskLsssnscdoine von
1718 Älillisäsn A. Luk 1892 k.IiiÜLräen >l.

Vsuisoksr Ssloksksrck-Lusvsls vvW 3l Llii ISL8.

1»7?

»si.eZr -
1C02.SS4
ssr.sor
kv.o--s
«sv' ssr 4-
1.L77 —

0 351?
v777?rMr?stt
vMsrZri.uei'f
(mEZniieii''
ioee.642
3:846

8376 889 -4- ö37.387

1677s3.0°2 1132^-541

54.361 -j-
199 ?14 -
11L7S.S33 -

12.9-9

26.33-

457.S97

186.906
127.264 4-

1S1S49.17S 4-
7711.273 -l-
2ö4'6 711 4-
3347.627 4-

lvM87.>
S.SS1
7S10.S53
1656 S°9
2164174

-leNvs 6n M'. 1W6?

!oefs?i Skrssnik ...

..

6o?k?llsn! ^i.'slszfgf) dei' Sc? 8gi?? vnn knylsml
ü??:<n-??sr'en!äi2ini' vns' lrsrlgknsksüSnrZiein!..

fsü-en sni'si'er 8rnken. ....

-'e4;ek vni? 5k?ie5k;..

Vkkon?. ksiA,r-^üizsr3rmei5LR?on..

l.n»??:n5l?-9z,!l!??!>n...

kfkrrkfon-kyzlrnlj ....

Illsrfigs Llcfiv« .....

p»rr!f».

ü'rnnif-ünssf»! .....

kigrsr'vs-fonl?!....

üofen-vml-nrf ....

S-Mll-N ! "U-'' r'--'

I9L3

--?->! ül»
7-kv-iöi'-
1Z7-!t.t-!ü -I- -I04.H3S

7S7.?!-; - 7S.MÜ
Z7N.0SZ — Z» „o?
iLr/L? — ?!>.->??

IS°22?S.!>?S 4-173?c?.?7t
31Z5S? — SR745

<01t5S3.7?S 4-<54?äS.?57
5 ?1SC I.I><!!-I-107Ii-7<.<!)?
5105?.??? -d 15151.3??

k?7.81t — 7--.?zg

555087.157 -k SIS08.720

Im»I.

76t 57: > I----ä!-7 k-sLüi»

k

18?.??s k-nu-'.I
'80.55? 4- 33??'!

S55.37t?.t7? 4-?77t°3 53N
85?575 388 -l-1?3?87.c>32
»t1i>tgt.555 4-5751S5.7?«
1?35511.-!3g 4- 5g4IS.34S
' vmrecdnunxskurss kür äie Nererknuni; äsr Ld^klidrndiLde, ^ülti?
o k8r äis 2s't vom 6. di-- 12. üuu! 1??3. klollLNä 24100. üueuos 4!res ?.

21 400, Lusnos ^irstz 6. 48 500. Vslxien 3500, b'orwso-ön 10 300. vsnsmLrk
. 11300. 8edwsäsn 16 200, VinnlLnä 1760, ltnlisn 2800. Vonäon 280 000,
4.'Lmsrikn 60 900, vrLnkrsicd 4000. 8odwsir 11000, 8nenisn 8200. Vsuteed-
'? östsrrsied (kür 100> 0,85, ?r»z 1900, Vnear» 11,00, vul«i»r!sn 620, Vumä-
nien 280. änsozlLwisn 740. Vuremburs 3500, ^kapLn 29 200. I?io äe äLnsiro
6000, Volen (VicLrscdLuI 1.00, Ueriko (6o>äns--ol 32 000, vsttlanä (Istt. vdl.I
240, vstlLnä (estl. dl.) 176, Oolämnrk 14 868. vsdsr 7,ouäon ermittelis
kknrks: Ltdsn 1300.00, vistLdnn 2800.00, 4.IsxLnärisn 3-000.00. VsInLrLiso
?. 8400.00, VLlpLrLiso 6 16 200 00. Uonteviäso 50 400.00.

* ?rsu8!»oks Vvnotdeksn-Lktleu-VLuk, Verlin. 2u äsm xcsmelästsn
vsdsrALnz äsr vrsnMücden llvpotdeken-Xktien-IZLnk Luk äie 6 om -
msrr- unä vrivLtdank ist nocd mitrutsilsn, äsK äis Lommsrr.bLnk
äsr llxpotdekondLnk äns 4nc-ekot xsmLcdt Kst, äis vrouüiscde klvpotds-
ksnbLnk-ilktien !m VerdLltnis von 3:1 umrutLUücden untsr äsr VorLus-
sstr.unF, änk minäestens 51 p6t äss Lspitsl, äer VrouKisedsn Ilvpotdeksn-
bsnk rum vmtLusck rur VerkÜAunZ Zsstollt wsräen. vs dLnäelt siod bsi
äisser VrLnsaktion L>so vm msdr a!s nur vm sins Intergzzsnx-omginzokLkt.
VLr äis vommerrdsnk wirä sied sins nutrdrin«;snäs Verwsnäunp äsr
kLumücdksitsn äsr vreukircden llvpotdskenbLnk erc-sdsn. vns v.vpo-
tkekengssodLkt ist bsäsutsnä unä soll unvvränäsrt wsitsrxskükrt wsräen.

Lnclusii'iS unci l-lLnclsl.

* Ois üsutscks Viäölprväuktion im änlirs 1922. lm vLkmsn äsr
Viäölproävktion äsr IVsIt spislt äie äeukcds vräölASwinnun-; nur eiuS
ssdr ßsriuZs Voüe. 8is kstrvx im änkrs 1922 45,044 Vo.. cdu- rinä nur
0,04 p6t. äsr Wsltproäuktien. v r Vsr'urt VIsLk-votdriusens dsäsutsto,
xsmssxsn Ln äsr vroäuktion voa 1913, sins Uinäsrunx- um runä 50 000 vo
(41 pOt.). Lder Lusb von äicsom Vsrlust sbss-sdsn, Ist pox-onüdgr äsm
k'rieäen sin vroäuktionsrüokgLnx! ksstrpstsüsn, äsr berslts in äsn Ist^tsn

. k'risäsnrjLdren - mkolxs ä psiinAsn vrAiskiZkeit äsr vräölvorkommen
sinrstrts. vie VodölxewinnunA belrnp odne VIsLk-I.otdrin^sn: 1913
71 000 Vc>„ 1914 61000 ?o., 1817 43 000 Vo„ 1918 38 000 Va„ 1921
38 000 Vo„ 1922 45 000 0 a Dis ?roäukt>onsstS!-?srunp äo, ÜLdrss 1922

zexsnübsr äsn deiäsn Vor)adrsn ist vor LÜem auk erkolpreiede Vokrunpen
in äsr ?rovinr ÜLNnover, äsm wioktizsten vräölderirk Vvutsed-
iLnä», rurückrnlükrsn. vis Linfukr an Vräöl unä Lräölproäuktsn nacd
veutsedlLnä drackts im äadrs 1922 wisäsr eine kür mancds Vrten nicdt
unerdedlioks Ftöisörunx-, vis »us 8tsinkodls. Sraunkodls unä 8vdisksr
Zswonnsnsn Osls konntsn äas Vrävl kür bestimmts 2wseks unä in vollsm
vmkanZ vicdt vvrärLnZen.

» Vercinlzte ki-nlxs- unä kLnrLdüttc, -V.-6„ VerUn. vis ao. vsnsral-
vsrsLmmIunZ descdlok äis V r k ö d u n ? äs, vrunäkLpitals von
180 um 320 Luk 500 Iilill. U. 2ur LoZrünckun^ küdrtö äer Vorsitrienäo
Vankäirektor kiatkLll au«. ÜLÜ änrek äie Lntwickluo« äor ünLnrioüoll

Vsrkältnisss. dsäin^t äurcd äis Uark ntwertnnx. äis ^ukudr nsusr Uittsl
undsäinAt nötiu k-si. um ä!o InLusprucdnLdms tevren kankkreäits ?:u ver-
msiäsu. 90 UiII. äsr nsusn iVktisn wsiäsn von sius.m VLuksnkonsortium
mit äor Vsrpüiektunci üdsrnommsn, ?ie ru sinsm NLed vintrLsunz äor
I<LpitsIerdödunA ins vLnäo!-.rSAister ksskr.in-str.suäen Xursg äen altsn
.lktionären 2:1 rnm Ssru« anrudistsn. veber äsn VsscdäktsxLnp
wuräs bsricdtet, äis I?akei8enproäuktion ?si ebsnso vrie äis 8cdrottrusudr
pünstis. vür äis Vüttsn ssi ein LuZsndück'icdsr .-luktrLSsdek-tLnä von
97 LlilllLräsn sinscdl. äsr -Vukträss äe.r VsiksinorunMinäustris sin Lestanä
von 158 UilÜLiäsn ru vsrreicdnen.

* lVsZenmLNFel in äer küaüilläustris. v!e VsstsIIunpsn an vcü-
salren sinä Lucd weitsrdin xc.dr bskrisäipsnä. vie -4diLäunc:sn woräen
aber in äsr 1st?tsn Tsit äurek VLsse.nmsiisssI LuKsroräentücd dsdincksrt
so äaü 2u bskürodtsn izt, ÜLÜ trot4 äsr vorlis?snäen ^ukträt-o vsisr-
rcdiedtsn auk äen lVsrksn sinxslspt v/eräen müsssn. 8cdon vor Uitte,
Uai setrte äer IVLZenMLNßisI ein, v>-slc.dsr «icd im Iet?:ten vrittsl äss
Uonats Uai rvisäsr verstärkts, so äsk äis 1VLxsn!is°-tsüunv mit me.dr als
40 pvt- dinter äsn (lnkoräsrun^sn äsr Vsrks rurüc.kdleibt. vis vrwar-
tunnsn, ä»K äis IVLFSnLeztellunss --ied nacd ^Vuswirkunx: äsr vrasdt-
srdödunA besssrn würäs, IiLdsn sicd niodt srküllt, Im 6s?!HntS.N ist äis
>V2xsnAS8tsIIunss nocd wsi'tsr ?:urückzs?sn!;sn. 8is dsträLt rurMit im
vurcdsednitt nicdt einmsl 50 p6t. äsr ^nkoräerunx-gn.

* VIs pre'rdcvepiin-!- im "Vextll-rrvkkanäsl. VIs vom Neiodskunä äs«

vsvtil-vin^eldLnäels s!s Vrunälsxs kür oms LNMmssssns unä notvvonäic-s
I^LlkulLtion ksstAsrtelltsn MLrkt-näKigsn klvüerunpsn von ca. 110 vsr
scdioäsnon Vsvenütänäsn äss Vsinsn-, SLnmwollwLrsn-, Llciäsrstvkk-, äsz
iVLücds-, VÜrk.: unä Lwww»renk»ck» sntksltsa. wis äio ..vöntil-IVocds'
mittsilt. ko'ssnäs 6roöb»näsl»nreire: 83 em vodnszzsl 78-00—0750 (!n äsr
Vorwccdc 6400—7000): 30 pm vsmäsntued 7500 -9800 (5800-7000): 80 cm
?6rk.rl 6800—13 500 (5900—6000): 80 cm veinlcino.n: crodtääiit 10 000 dir
19 800 (8000-13 500), isiEäip 15 600-75 000 (12 000-65 000): 8«rrsn-0d«r
kemä 80 000—90 M0 (29 000- 80 000): Lrstzvn Msko) 4000-7500 (3000 dis
7000): vLNisntLpdsniä-mit vLn^stten (Sint'Lccs VorLrdsitun-r) 13 000 bis
23 000 (10 000—18000): Vi'nontLscdentucd 700—3000 (600—2100); ksncn-
wvllsnss llorrentrikotdemä 18 000—60 000 (15 508—45 000):vsrren80cksn:
SsnmwoNs (mittS'Ltnrk) 48 600—90 000 (36 000—78 000). Usko 75 000 d!s
190 000 (66 000—150 000) U. ä. vträ.: vLmsnstrümpts: VLnmrvolls (mittsl-
8tsrk) 60Ü00- I20 0N0 (40 000—St-0M. Usko 120000—220000 (85000 di8
160 000): ?Ior-«U8.-°oün 806 000-420 880 (100 000—180 000) U ä. vt?ä.:
d-ium-ivollsns VI,->nsIIdsn::IdI»'S 21000—80 000 (16 000—30 00g): Vdsviotrock
35 000—70 000 - 30 000— 80 000): Voilcdluse (oipkLrdix-, NcdLlkorm) 36 500 diü
75 000 (29 780—65 000): vovsrcost- oäsr -üncdr-iLntsI 195 000—350 000

(145 000-300 000); vdsrgLrn 1600 m Ikscd 12 322 (9696) U.

d Vsopnlä länäkvliner ^.-6-, Vrsnkiurt s. U. lm äskr« 1922 srÄelko
äio 6eüsü--cIiLkt öinen 1V.->'sr.pewinn von 162,53 (!. V. 8,02) U!II. U. unä
öinsn Vsincswi'nn v.on 26,75 (1.81) MII. N.. worsn, sino v i v i ä o n ä s
van 100 (12) pvt. vnrx-S8cdlLssn v----(. Vic klücklLpsn srd,--Itsn 12,70 Uiü.
U?rk. <üs 'ÜLnti'smen dotrLvsn 3 Uill. >1. unä suk nsus Ooodnun^ wsräe-i
1,02 7>liü. U. vorptztrsssn. dkscd äsr 8 i I L n ü oinä äitz Vor--ättz Mlt 112,80
(7.07) Klül. U. dewsrttzt. Vs! vcdit-.-cn rtLnäsn 107.16 (11,13) Nül. U.
rvädrtznä Oreäito--on 180.01 (12,72) Uiü. -k. ru ktzräsrn kLttsn. vitz k?ützk-
Ictztzn sntdLltsn odns ä-s tzd'-rc Tiuvvsisuvß! 1 k.lül. U. dsi 12 U-II.
^ktisnkLpitLl. vsder äis ^ussisdtsn --virä m-tpsteilt, äsO äio VsssII-
scdLkt Luod im Isuksnäsn äsdr Lusrsicdenä desodLktit- ist unä sin Luxemsx-
8SNS8 vrx-sdnis er-ivLrttzt.

' Vsrl!n-6»deucr Ilntkidrkk. >1.-6.. 6udcn. vi- 6snsrLlvsr->Lin-nInnx-
8Strte ä!s viviäsnäs s-ik 200 (i. V 461)) pvt. ksst. äuk ^ukrsr-tz, ,->us
.4k>!tznÄrkrsiZsn teüitz äe-- Vni--!trsnäe m-t. äs!) ä!e Vorrättz vorsicdtic- dtz-
wertst rsisn. äsü cdtzr mit Vü-kü-cdt L--k ä-tz nnüicdtzre l.Lps äsr ^nä.-inär-
Asrcdüktr sintz x-cv'--tz Vtz.rcdrLnknns- !n ätzr Vnrimmlnnr- von Vtzrrätcn
notvrenäi's »tzi. äVsz ä!? vrLM tziner m,!--ützden VLpitctsrdöd'inr- (c-tzpion-
v.-ärti.-r 21 ?üll. U.) Lnpsds. ro ----- äsr VtzlädsäLrk Ll-tzräinn? rsdr sroü, 80
ä- 8 ried e!ns r.oltzds vLdrützd-inützd nicdt nmctzdcn Issss: vorläuür- ztode
LÜcräinxs etvrLs kositive-- nicdt kset.

* ^.-6. Otzut--c.de Vnü-vsrl-tz, Oeriln vL? vntcrnsdmen dst ä!s
ULitzrität äsr -Iktisn äor V' n I k - 1l s p; n s ! a - 4. - 6. In v-imdnr-r sr-
rvorden unä 8iod äsmit sinon OinOnü Lll! äis 8«!t 10 äLdren dssttzdenäö
OntlLvk-enkLlkinäuztris ß-sk-itzdcrt. vsmu. beknnäs äi« t<LÜ!näu8trie idr
lntsreszS Ln t<Llk-Usr-ntz-i?„ äsr- ?Kit Vsrwsnäunx- äer VntlL»!?onvsrkLk-
rsn.8 sl? vünxemittsl rvsite ^rsire äer Osnä- nnä vorstwirtsokLkt ks-

sckLktixt.

d >1.-6. kür Ir-i7-ü(ä--itzk, Xleäsrseäiltr. vis IlLuntvsrsLmmIunp: ko-

rckloü 463S p6t. viviäsnäo suk ä!s Vorruprsktien unä 250 p6t. suk äis
8tsmmskt!en, nnä uskm vou äsr vntervsrsicksrun« Xsnntnis. vsr 6 e -
80dükt8SLvsist NLvd wis vor 8>it, NLinsntliod LU8 äem .lukäsnä
lisxsn x-röüere loknenäe .Inktrs'vtz vor.

' UüdmLSvdinen-'Oolle .1.-6., Oresäea. vis uertric-e so. 6snerLl-
vsrsLmmIunx vsrkitzl äer VsrtLxunx-. wtzil de! äsr VinlLäuim ein
Oormkskler deAsnpen wtzväen ->-sr In äer nLeksten Oensrslvtzrssmmdin^
äürkks es ru scdLrksn 2usLmmenst3ken mit äsr nsusn NsdrdsitsArupps
kommsn.

" vsutseds lnäüstri^dllktz kür Kuülnuä. In sinsm Vrtiktzl msedt äi«
..Oor^. OromscKI. 6»8." üde>- äss 1rdsÜ8p--ox-rsmm äsr „OuUiscd-äeutccdsn
llLN-Ielzvc-tzllzcdskt" (vtttz IVolkk) !-- OuOIsnä n.--c>i8t?.d-:näs 1n--Ldsn: In
tzrctsr Oinitz ds> ä'tz ..IIu8!-i---'d-äsut--''ds 1lLtz-'sl--k-s8sIl5cdskt" unrsrer
XspdtdL-Inäuztris VclztLnä c-eleüttzt. vm 6tz-tzÜ8tzdskt dst mit äer ...4,..
I7s-idtdL" eiuen VertrL-r unttzrscdrieden, Isut äc.m ä?m rn---i---dctz vuter-
nskmen L-I vartsüdsktötz Vtzäincuntz-sn sln (ksdrsskrsäit dsrvülix-i wirä, äsr
idm äitz Nörlitzkkslt p!dt, !m Isukenäsn .Iskr reine praäuktion keätzut"nä
mi erdödtzn. vsrnsr zoü äer r»8tz(--cden Nst-iüinäuztris ä.-iänrcd x-edoüeu
vreräsn. ä»s MLN sie m!t nsuen Müvkinsn su--rÜ8tst unä ikr sinen veü
ätz.r ^nitrs-re ükerwe'-t. m't ätztztzn nstzd ätz-- No--Vtrun<r äes Oudrc-editztcs
ä-'tz äsutscdsn Vtzrks äsz »!tzdtk<>'strttzn 6sd!sis-- üktzrküukt sinä. Ilur
Xlärunk- cüecsr Orsx-s dst äie ,.Vu---!--ed-äcut8tzdc, IkLnätzI--'-:ccsII--cd--kt"
einon ä?r kek»nate<>t«n äeutsoken Insenioure nsed LuSisnä dsruksn. vaii
vroOs Oroxrsmm äer „Iiu?siR:d-äsut?tzken N3näel«»-tz-«i>8odsft" siodt elne
Oinkudr LN KlL8edmgn U8-IV. ustzd Ouülsnä ini Oauko ätzz äadS8 1923 !m
6s8LMtworts von 20 b!z 25 Ilüüoncn 6olärudcl vnr.

tz Oerrs X.-6. kür 8»meari-edt, ^zelisrslcbsn. v?r ttenersivsrssmm-
IiiNtz soü äig vrdödIIns: äs» K L p ! t L I -- um 15 Uiü. U. suk 20.3 Ui'I.
Nsrk vorpsstzdlLc-sn wsräen. vtzii d!--dpr'c-sn 4kt!nnärsn wirä ?!n Os-
mic-zrovdt im Verdältn!- von 1:1 LU 1100 u6t. sntzedntsn vcräsn. vis rS8t-
ützdon Iktltzv sallon im Intorezzs äor 6tz8HÜ8cdLkt vsrwsrtst bsr.w. ro
nsusn vrwordunvon vemvsnäst -ivsräsu.

- Tlucl-tzr'sdrH- lrds!n<-su V.-6.. V/ormr. vie TlulLzsnn-: äsr 64 303 00«
k.lsrk voützinpsrsdlten suk äen Indcdtzr Isuttznäsn .Ikkion unä r.vv.-ir
29 308 000 dl. vn is 1000 N.. ür. 13 981—17 388 unä k7r. 17 719—43 638.
35 000 000 N. -:u .!?. 100 000 N. Xr. 17 369—17 718 rur Xotieruns an äsr
OrLnkkurtsr Oörse wuräo ktsnodmist.

- Oolnisoks NinnsnscliikfLdrtspürne. ln Otzisn sollsn >:wsi ^roktz
1VLS«srstrsKsn MsekLkksn woräsn. sins k7orä-8üästrsüs »ur Vsrbiaäuns-
von vau?:ix- naek 8ckltz--ion wi'rä zitzd - f.LÜz MLN 80 Wöl> kommt — mit
öinsr IVtzzt-OctstiLOs Otzson—VarsedLu—Oinsk krcimsn. vie VrsuruinM-
--ttzlltz tztzll stwa Ksi Otzär. ÜSZSN. 1n äitzcen deiägii IVLzzerstrLÜen wür-
äen aüö witzdticen lnäu«tris- vnä NLnäeivnIät?:« ä«, l.anäsz ügpsn. v'i?
IVelcdköl zoll sl-- wicdtic-8ter leil äer kiorä-8-'ästrLÜe untö'-dLld Vdorn
kür 1000 Oonnen-Kcdifke k.cdrdcr wsriltzn.. Von Vdtzrn auz «oll ein IviuLl
nacd Oberzcdlezien wit ^weicksnLl nacd ?08ön unä XVLrce'nLu x-sküdrt
woräon. 1Vcr--cdn"8 llcken itzt in äon Ois'nen 8tzdon kertix-, Oür äen
Kanal VLr?cdLU—Oinsk üs-ttzn ktzrtix-s ruzsiscde Oläns vor. äis man „nur"
Lutz^nküdrsn draucdt Ouäücd 8o>I nood äsr alto öztorrsitzdiseds Oian
einez lkLNLlz Fcdlczisn—kvakLN—Zanäom'er?—vnisztr Lusx-eküdrt wvräsn.
vio Krönnnx äez FLnrsn IVtzrksz wirä ein nstionLier LeedLken LuIZerdLlb
von vsnmx- büätzp, äer in künk .lsdrsn ksrtix- 8SIN 80Ü. Ille äigzs Oläne
seden snk äem Ospisr ssdr scdön au» — wsun nur äss 6olä äs wäro,
sio ru verwirklicden!

- Käebziseds ULsobinenkLdrik vyimi. Moksrä klartmLnn ,1.-6., 6kom-
nltr. vis Verwaitunc- ks?ntrLx-t s'ns OLpitLlerdädunx- um 164
c.'ik 300 Nill. 1l. Ink äi? ZtLmmsktien wirä sin Os^ux-zrocdt 3:2. kür äie
Vornu---<-Lktien 5:1 ru sinem nocd ke--tmirst?önäen Ours einxoränmt.

22 Uiü. 1l. wsräeu im lntsrs88ö äsr 6s--tzÜ8ckLkt vsrwsn-'tz-. wädrsnä
54 Uül. U. »18 ZodutrLktien mit 25 pvt. VinrLdlunA ?ur l'tz.kÜAUuv äsr
6esel!8edskt dlsibon.

* ^.vremein« veutseb« 8ilHi»b»iw8««!N-?ei>Lkt, 1.-6„ ksriln. vis
VsrwLÜunZ ztzdiävt oins v i V i ä s n ä tz von 20 (5) p6t. rur luzeedüttunc-
vor. V-ntz Ordödung äes KspitLI 8 um 18 suk 30 Ilill. 1l. soü
vorxenommsn weräen.

* Omsx-, Olektrlr:itüt8-.1kt.-6e8„ OrLnkkurt s. N. vis Vulszsun-;
äer 24 000 06« kl. neue, »uk äen IndLber lautenäs LtLmmsktisn, Ltüok
24 000 ru .is 1000 U„ d-r. 20 001—44 000, ?.ur klotierung sn äsr Orsnk -
kurtsr 8-örse wuräs Fenedmigt.

* OsrbcnkLkrlktzll vorm. Orieär. Vsxor S- 6o„ Oevsrkusen. vie

OeneiLlversLmmIunA, in äer 44 ^ktionärs 60 000 Vorr.uzsLktion unä
955 926 StLmmsktisn vtzrtrston, x-snekmizts einstimmis: äon äLdrszLbstzdivk!
unä 8vt?ts äis viviäenäs auk 60 Voläpksnnis« ---- 3000 II. kür «väe Iktic
kö8t.

^ 6komi«vke ?Lkriksll vorm. IVtzllcr-ttzr Neor. lltzräln?«". <^.
rdeill). vis ^ulsssunx- äc-r 26 349 000 II. nsuo 8tL.-nm»k««ll.
üksr Zs 1000 kkr. 31 001—38 325 unä >'r 35 977-60000. E
Ln äsr O r s n k k u r t s r 8 8 r s s wuräo Mrnodmix-t. ^ <-e-

» V. 6. 6.-8odneIIdLdn. (1.-6., Ociliii. vie 6snsrLivLrsLM>nlull^
nskmix-te äcn ^bstzdluO kö 1922, wonacd zick äsr Verinst , g älr
um 293 287 L. suk 728 288 1l. erkndt. ver Vorsitr.Slläe M

Ver§IsieksvsrdLnäiullx-on mit äer Ftsät sicd nocd im 4nksnp
VerwLltunx woräo »üss tun, um oin FÜnsiix-es vrxoknis 7-u or?' w»röe
" dlbsrt Nonäsl ,1.-6-, Osrlin. ln äsr 6o»srLlvsrRi.wmIE
6is Vsrteilun^ einer Oivi^enöe von 40 pOt. desodioAsen. Lp'"

ullter dusscdlllL äes Zssetr.Iicksn Otzrux-sreodts ävr .Iktianüre /„s-

tLlerdödunx ucn 7 LIM. U. suk 11 UIII. U. vorx-enommen '
tztztztz von 7 UIII. U. ZtsmmLktisn, äiv :-.-ir destmöslitzdon Verw
Illteresss äor 6ose!l8edLkt rur .luscLdtz xelapMn.

" lürLktwsrk IVestSLodseu .1.-6., ^wIokL». Vi« 6snernirsrs<rm^ ^,
x-snedmiZts 25 (1-0) p6t. viviäenäe unä v r d 8 d u n e ^„„dtz/o/'-'
kspitals um 175 Nül. U. nsus, »m 1. (ksnuLr 1923 äiviäon
tx-its dktien suk 275 Niü. U. , äie

^ Veu« ^ktlonFeseNsckLkten. Nit äsm Fitn in Vsriin vo»

NükItzn-Inäu8trio-OLnk 4.-6. mit sinsm ^dionk-w'" ,,„ä
3.2 Uillisräsn Aösrünäet. vie 4ktisn sinä 7» 150 pDt. ,»usne„
voU einbsLLdlt woräen. 2woek äo8 vnternsdmsns ist äio Ze-

äor Uüdlsn dei äsr kodstokkde-iokLfkunx: uiiä LÜs ä.ir.u orkoräer ^
--tzkäktücdsn Oetätii-unx-sn, inzdesonäere äer Ostried slisr r'it

6sstzkLkts. — vntsr äsr Oirma 6ormLnis Oräö! „„tz,rünäök-

eiasm RspitLi von 25 Uül. U. in Oerün eine 4ktivn^eseilstzb9>' " ,"UgN-
— Uit ointzm ^snitnl van 100 UM. U. wnräo ä!e Uetall- u u ^
tn - 4. - 6. in Oorün unter votsilipi'u« äor Oirmsn Vtto- ' ^ O?r-
llbort Follnoiiderg, IvLukmLnn unä OippwLnn-vüsssIäork. -lseu
Osrlin x-ex-rünäet. ^

OreistzrdödnnMn. v!e Vsreinizuns äsvtrebsr 6 L r ä ! > 9 c
rsion dst inkolZe OodnerdödunFen äen 4u8Lrdsituns-:kvstsnL
Ookwsrs auk 200 p6f. unä kür »ppretierts 5V»rs suk 240 p6t. " - ^ ,.

Oer Verdsnä äer 6oIä!e!stsnkLdr!kLnton vsutscd-iü' ' „oZcu-
ks.t äitz Usi-tzrvntiprei?« 1921 um 61 200 p6t. erdökt vss bcäsnt," ^ r.
üder äcn Oreksen vom 15. U»i 40 p6t. 4uk«oki»?. — ver ^' ^äc«
ILnävr L.irsnlltsinverein. 6. m. d. ll„ bnt ckis enO'!'^ l^gitiS
?mstzdläx-e ?u ätzn Vtzrkcnfs-;ruuäpr.tzison knr äie er--ttz ,lun>-lli-!k(9 ,,tztrt-""
kür OnstspLt suk ,365 890 U. unä kür Ood-pLt Lvk 281 453 II- 4- d?k-
ver Verdsnä.cker OummimäntsIkLdriksn ventredlsnck»»-. ^«ncks
wie äer ..OonkcktionLr" erk--'drt, kür l.icktzrunccn sd 5. äuni 19' -> p(!tz-
Oreirnurokliise kestpezetnt: Oür diz z-nm 30. 4prii srteiits 4uktri>^ ^ p6t-

IiS'

xür

21. diz 31-

Us'

t-ktzp

vom 1. bi« 10. U»? 50 n6t„ 11. bir 20. Utz,! 35 p6t„ -t. VI8 otz. „

— VIs Sückckeutrsks 1 etrsIin - Vertritzdz-Ve?. m. b. kk. ^ M
em U»>n erdödt »m 6. äuni cken Orei-i k'"r 1'otrsiin »vk 4000 ->>- vll«
8-1'etrsIin »uk 4100 1l. kür 1 ks bei Osnux- einsz ^e<--tzlw».^^«§0»'
15 000 kf krnalitki-tzi. itzsler äsntztzktzn OLdnstntion. — vitz Vortri---^,b gA
k-cdLkt äoutrobsr Osumwoü -UZ bkacksa-O»briksn in Uünrko?> ^ zu>
<>. ,luni äsn 4nk-cdlLA suk äis Oreizli--te vom 12! Usrr von 0000 ?

5400 p6t. srmLLigte, dat ikn a:n 7. .luni suk 5708 p6t. erdödt-

" vlvIäslläenvorsodläL«- 8 u -> endurx; « 7 U n z c d i " " " ^ Üi d / "5
nnäOissnk-ieSsrtzi 4,6. !n Usnckoburir 150 (18) n6t : ^ v 7 » . i°.r
IV 0 i 8 ? n k 0 I 8 s r O r L v r. k : n I c n 4-6. jn llLÜo L- t k> ?

V.27) Uül. U. 4b--odr«ibm:zvu 100 (20) p6t.: 4 u xi n 8 t n 46.8*
l, ? ä ? r 4.-6. in Orgnkkurt s. U. üir äsz s----(? Otztz--d-(((---tzKr
Uül. U. Oeinpewinn .30 p6t.: kl»>is,ebs Ksiiwe k s 04,'
FodlottLii 0.10 6oiämLrk ru 4250 Ospitz.rmL-k, mitdin 425 (30) 0 ' z-

' llLvItslcrküdllllrren woräon d?LntrL-!t von: O L ck m/l,", >k -
-Läowio 4.-6. in 6demnit7 »>n 12.2 I-liü. U. snk 18.2 . .6. ?

k n d L v. Iiiäustritz- u» ä II n ä tz I ---e ? i n '" n c -^'^«r>e
Orsnk'urt ». U. u-n 20 Uill. U. L"k 5-0 Uill. U.: lk n 0 - O I s k ('?.,? d -i
4.-6. in Orsnkkurt ». U. um 18.60 UiN. U. »uk 26.30 Uiü. U ' O ' ,

OiIm-4.-6. .,8»k»n" in lleiätz>ker-r nm 40 UM. U. nuk 42 i,? M'-
Ns t s 11 w e r k ? v 0 i-m. l. 4 ä s r 5- 4.-6. in ULOäedu"-!

Usrk suk 200 Uill. U. 6 e a r ^ e s 6 s i I i n x- K: 6a. 4.-6. in -'4,p,
um 9 U!II. U. FtLinmsktisn mit 25 p6t. Oinr.Ldlnns »uk 40 ^ ,1 c l

llLnäsIsversinielln«- vietr K Oicdtsr-6 e ' M)
l, 0 4 ä s 4.-6. in l.eipmx- um etw» 23 5 Uül. U. Ftsmm- uvä 50-
mskrrtimmixs Vo-rrux-sLktitzn »uk 35 Ui'I. U.

N"> ^

O?k„, )k-

Ws^pspIsk'bük'LEn.

" OÜrsenrnbetLL. vie VsrtpLp'srbörzsn in Orsnkkurt
Osrlin büsksn gsstsrn xssoklosssn.

,1

tzlNt'-^L

" Von äer Oerüntzr Oörse. 4ns Osrün. 7. .luni. wirä nll? ^ttzli"," -
vis vts llLltnnx- äer Otlsktsn, äie k-oksn wakrenä äsr Otzvi-tz",'". '
äsntück bervorgvtrstea war. ca»ekts »uob «pütsrdia Oört«5.m'''-tz

veuti-cks Oräöi. ä-o mi! 625 000 ki--

-

nntor r "'"p,tz,i(°^.d
610 000. 4pi mit 110 000 "-»> ^ n-i'

d'"!: n.il1

wuräon. > U'.t ll0.,,tz
wsren sm Ilsokmitt»»: nocd kolosn.äs Onr--? ru dören: Xorää. ,<

28-0 000. N"t--5

diz 122 000, Oskst 270, UsnnozmLnn 470 000. l.---ii-L __ ,

90 000. Oombscdvr 255 000. Odöniv 450000. 4. O. 6. 80 000. bO,
80000, Sscksr StLdi S3 000. IlLN-L viovä 19 000. 8t»rkS5
»tsnck keraer kür 6o!lscdmiät 190 008, Findol 60 000, Nommsrrk-'-""
?olltürksn IL0 800.

10

V

.ok»

MLi'enmAfkrs.

:.e. .
<i!s
Lx0''

* Osrlin, 7. luni. 4.m OroäuktenmLrkt kolAter-
6ssodükt äi« Oreiso äsr Lukwürtzbswssunz: äsr vsvis'vpO
Orovinrmkidlen lextea kür Wsi^en rox»r ködsr« Orsise
dierissn. dlsd! w«r »v« rweirer OkLng billirsr KSuüiod. -»Ir> 0-1

müdlsn korckertso. kasssnwebl w»r rubix. In 6sr«ttz
ktzill 6ezcdü.'t wsxsn 0lLN8«I Lll Ware entwicdelll. Oür
cki« NskerSaakeaknbrikLnre». ckis dodsn Oreiee »nruiceon'. V.^r« " p
bvi kester Olnltullx- sebr wsnis umxvsetrt. 4ucd Hüiseu'r-'"grlr*''
OuttsrstoTo konllten 711 äsn doden OreiekaräerullZsll nitzd-
wsräsll.

ktsr-kin, 7. äuni. (4mMvds Oroävklriotisrlluvsll. gy itzA)


6. Ilk!'

7. .lam


k.

R»!«i i-itck.,,.

130000

iZi>600-'37000

231».

235':^0

MZck....

105000-11200^

117500-118000

?.eiHLS3f.

249000

5«mmer-0erils,,

90?00-95°60

99009-96000

ViKlML-kl'dLSN. -

125"-.Z0-14Z'°°

Agföf .

3M00-3?0V0

?V00!!-?2g«0

'Okine ...

güvv'-l.-'S'00

HiSK.sukln-krd;-?....

35909

..'m........

^03000-104006

1N7(00-I0?000

tn-Im>». dl„...

120000-175000

fOOIcks

360000-400000

370000-400000

M...

140000-1150!O

ftENmvdi iMg

275000-316000

230"00-320!"00

Tei-Mir sll-

2?S000-?4?,-)L

Mrsiidki«-

54000-56500

56009-58059

kizprlcn^en....

«70v'-?0000

-

k4000-5S0t>0

55000-53000

swrkkm-SÄnitre'.

31040-32000

7-.A?

k^S-1

05!


g-nc-k'"),?.)


Oaudkuttor. klicdtLmt icd. (4üsz pro 50 kx- »d
lVsiven- unä Oaccsnstrad (ärLdtx-eb.) 26 000 —28 000: U-ifor-är-^
pepreOt) 23 000—27000: Ftrad (ztr.id-eilsodünätzlt) 24 006— 26 0000:

8esunä uuä trookcn) V rniadä 2t 000—26 000. OLedmLdä 21 '' ' ""

" Unnndelm, 7. äuni. Oraäukttzn-NLrkt. lVo!?on. -

d!s 300 000. Oaucon. looa. 210 000-250 om. 8-vrtrobor üäl'T-pNi"'
kls.ktz.1- 170 000—200 000. V^s-Mumedl 460 000 (Oiodtprois).
vwsitkLnäig 430 000, SrLUAsrzto 198 808 -215 000. Oonäonv ztctm- ^ x-

' kvtzlprl-x, 7. lur.i (Oriv. Ocl.) Ocr r.wsite OLp äer IV I I ^ ^?.
»nktian in Oeip?.ix aeigte wicäer lodknkt«» OLukinkertz -^0-
»tsissrmurssrtike! Oanin unä kntrsn «rriclten Oekaräpr-'i"" ^ O»^,:>
äsn Iet?:ton ULrktproison dor.w. äon O-aticrnnxien äer vamüdrM^^ s,r>üz


Geftriger amtl. Dollarkurs: 79250. Mk.
Zm Rachmlttagsverkehr: 76 000.- Mk.

4»ktion. 8i»trsn «ssrinse 8art-> k»m«n Kndcr nm 200
Forte 200—300 p6t„ Oanin Febnoicktzwsre 200 n6t„ OsckcllWM' ;
300 p6t„ Outtorkanin 200 p6t: Oür-L-.dner ll 300 p6t„ LürtzSN
extr» 200—300 p6t„ IVüäkanin 200—300 p6t. OLiicdwLrsn sr^--
ksutiMn OovisenstLnä entspreodenä »nx:smssseno Osiso-
OLVLZ-4uktiou ünäet Onäs ,lul! st»tt

U -

klsdlniIlflMkr...

iiM-nd-I'ü-ist-
KMerv-kckidlsl ..
ZkMsnr»_!

3 11p rs!s s

1-vMlü.Asl...
'!zd«inl»t.

SlSitkdri-
Oxml-iwm I. ?----!»!
ümiIiiiiildill!?!!!

-kür 1 -rs>.

S135 51:373? <-7
SRL "2<V
33039! 37-10
33(10 37490
MS0" 73099

'Ms-uI-i-- - - -

--ilimvi--?--!»!'»-
iüdex-3-nM - -

ois»». «< l-r-m«

Wsr-Iiw, 7. äun!

S.S. I 7.6
770V
72S"k!! 73S00
8300! S390

1M»! 10390

-? Orsmen, 7. äuni. OLumwolle 55 463 nomincll
l«s-n!>iiop>, 7. äuni. U st s 11 n o tj s rn
e s. I 7. s.

8ri«t I (s'- ! I-Iq- ! tyi-
ISMM (»«üNWiÜIMI!

IV70v0l1VS0Al'lI?00o!r0L0VV

(>S0lO


2430»^

rin-«--..

lis-!r ttvffsnrad prompf
i!knk miMchmolren .
8!si. Vrsz. KSffgn.. -
Veickblk; gd kMls - - -

rinv Lsn».

95000

85090

S200»! ?K00»! ??VM
30000! ?S00vI g?000

74000 72000! 7b00o! 71020

x-SU

dm.Snkm. 4 Ä«!m-!
3»»I«L »<-!(!>., ksld

3os(«r-3»M» .

3»»k«r V-rldsri - - - -

Ms! .

4I»m!»!»m.

k!elär»!s!.

..

74°0V

2S2S0

2KSV0

Qoi»»!«»»,, 7. äum'. UstaklmLrkl.

d«p(sr prr 3»»» .
..3««»»(» ...

..»!»»n-»Iit!i ...
..d»!t!»I»ite<I...
1!« dsü».

S.S,

7.K,

..3 Asngfl; .

e«,'/.

67.-

81,!. «sd« 5!-dk» ..

07.-/,

K7.-/,

, ,«»(I«N!!°-Iid>s» .,

74,-

73-74

ÜI^. z,!,« 5iÄkii..

71,'/»

S0-71

. .evtf-rllfe5>ck!rr> .

1S7.-

1SS,-

»!»»!»!»»> !»!-

!?7.-!1?S.-
rs.'/. 28.-
2S,-/d! 75. 4
30.<7- 7v '->
30.-/.! 35. -

7200t! Mr

E!Kü!K«

rsÄ^ ^
rssio! 2MU.Ä ^

rsoooü2600«0!2<vv^

l2k>.'I Ä

U.rli! rld

''-E Ä'k»

1!»m!i>d>m »»». -j

-alims» .!

Isiüklrck.l

üldrr I»d«.§

v»Isr»a,..

2,!4.l
 
Annotationen