Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 11
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0039
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PI C T. V E T. I N C R Y P T. R O M A N. T A B. X. II

pofitus urbanis. Illi enimvias, qu£ intra pomcsria funt idyviaig appellant. Dian&vero,
ut Trivite, viarum omnium iidem trihuunt poteflatem.

Jam vero Lacus, qui facras utrafque j5ides alluit, cujus ripae pifcator qui-
dam n. 6. infidet, omnes ad hanc Regiam aditus, uno dumtaxat ad primarias
iEdes n. i. reli&o , intercludit: fcilicet ut hofpes Deum prius falutatum, uti
decet, templum adeat; quam gradum fiftat, magnifica illuftris hujus loci orna-
menta curiofe fpe&aturus: five, ut palam omnibus fieret, Dei ac rerum divi-
narum cultum effe praecipuum, ac folidum Philofophiae, omniumque dodtrina-
rum fundamentum: fimulque ut, priufquam naturse arcana perfcrutemur, illius
audori debitos honores habendos efle oftenderetur . Hujufmodi imbutus praece-
ptis videtur Philofophus n. 7. pallio indutus , C quod Philofophorum infigne fuit)
qui vultu adeo modefto templum ingreditur, ut a limine ufque , quod ibi coli-
tur , Numen venerari videatur. Praedi&us infuper lacus Thaletis aiiorumque_,
Philofophorum refpicit fententiam, qui aquam rerum omnium principium efle
afleruerunt. Et hac de caufa Neptuno Primigenio Syri immolare confueveruntj
quia non tantum homines, fed ipfos quoque Deos ab Oceano initium fumfuTe
fufpicabantur, ut Orpheus * cecinit. Hinc eft, quod aquam nonnulli fempiter- l^^Jt
nam efle, in animum induxerunt , ut refert S. Auguftinus *.: Quamvis & aquas,
(inquit ille) quod perverfijfima atque impi* vanitatis efl, negent quidem faBas a Deo; ?ivf<3* &w
quoniam nufquam fcriptum eft, dixit Deus , fiant aqux. Quae quidem opinio ab Ho- Mm""caJ"H
mero, Hefiodo, ac Thaletis fe&atoribus profecla eft. Idem quoque lacus vete-
rum Confuetudinem fortafle indicat, quibus nefas erat Diis fuperis maclare vi-
ctimam , nifi fluviali aqua prius lotis ac purificatis. Vergilius: * Iffjif'"11

Tu Genitor cape facra manu , patriofque Tenates ;

Me , hello e tanto dlgreffum , ac cxde recenti ,

AttreBare nefas , donec me flumine vivo

Abluero .

Contra vero iis, qui Diis Manibus litabant, mos fuit, ut a Sacerdote trina
dumtaxat piacularis aquae afperfione luftrarentur; ut idem Vergilius docet*:

Idem ter focios pura circumtulit unda
Spargens rore levi , # ramo ^iicis 0j^a s
Luftravitque viros.

Romanos fane lacus Juturnae aquis prope Caftoris jEdem ad hanc rem ufos
fuiffe accepimus; quae quidem aquae ab infimis Palatini Collis radicibus deflue-
bant; eafdemque efle nonnulli exiftimant cum eis , quas noftra etiam aetate San-
cti Georgii in Velabro ^Edibus proximas videre eft ■ Veteres autem Romani hu-
jufmodi luftralibus aquis criminum maculas deleri poiTe fibi perfuaferant, quos
deridet Ovidius * : * uh_ lt m

Ah nimium faciles, qui triftia crimina c&dis
Fluminea tolli poffe putatis aqua.
Eofdemque arguit Tertullianus *.: Ceterum qu£ ratio eft, manibus quidem ablutis,*™^.^.
fpiritu vero fordente , orationem obire ? jQj tndo & ipfis manibus fpiritales munditiiz
fint neeeffarid>, ut a falfo , a cxde , a favitia , a veneficiis » ab idolatria , ceterifque
maculis, qux fpiritu conceptx manuum opera tranfiguntur» pur.a alleventur. funt
verx munditia, non ({UAS plerique fuperftitiofe curant, ad omnem orationem etiam
cum iavacro totius corporis aquam fumentes.

Pifcator porro, quem fupra innuimus, ex Milefiis pifcatoribus alter cen-
feri jure merito potfeti qui fane pifcatores quum retia jeciflent, eifdemque au-
ream tabulam extraxiflent, ea Thaleti, dum res in lite verteretur , ex oracuio
Apollinis, judicantis illam fapientiflimo dari oportere , delata eft: ac deinde_,
per manus omnibus fapicntibus tradita , ad Solonem pervenit, qui illam Delphos
remifit ad Phoebum, ut qui Deorum hominumque fapientiflimus eflet. Minime
quoque a fide abhorret, eidem pifcatori illu^ ^axime elfe curae , utpifcem ali-
quem capiat, quem ex more pifcatorum, Apollini in facrificium offerat, ut re-
fert Athenasus * j qui pariter tradit Citharum pifcem, quem Ariftotdes filita- * u^t,
rium appellat, ApoIIini facrum efle, ob nominis affinitatem cum cithara, utinb'7' "*m 3*'

do-
loading ...