Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 22
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0050
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22 P I C T. V E T. I N C R Y P T. R O M A N. T A B. XII.

E'7to7j7cu, irfpeSlores, appellabantur, Qui cnirn parvis myfteriis dumtaxat initiati
erant, Myftae > ad magna recepti , Epoptse nominabantur. Epoptse autem erant
infpectores; hoc eft , quibus anno, poftquam initiati primum fuerant, infpicere
occultiores facrorum ritus & caeremonias concedebatur. Neque enim a parvis
initiis illico patebat aditus ad majora: fed annus experimenti caufa interponen-
dus erat.

Erant autem quafi quidam gradus, ut homines hujufmodi myfterioruni_,
participes fierent, obfervandi: quos Theon Smyrnaeus recenfet,- fic enim ait: *

* In Matbtma- KtU ivrLuJ Cpl/\90d<piCtV LWntfiV CpcUWig ct CtAn&%g TiMwic , >L. $5 OVTWV UC ctAnSug fJWgVptOOV

diLuut.Parf. <m^Jb<r\,v' Lwnaiug & (MfV Wra • ro pS/j vrgonyy/uSpov KdLSdcfLLoc. in yb ct7m<ri rmg ^^lS/joiq

't»g.i%.bftf> iMetwfa Lwsvpicav Zkivf tib etvh vg ctvmv eifylt&zu w&cty>flvtrcu. olcu r\)g X^f*4 ^ Xct^-
, tt] <poovluj d%vu!mv iyovrztc . cwrvc Jt rvg p) e\fy>ulv\>ig dvctym }&$uf>Li£ Tivog fm&ti-
g$v tvx&v > ^rct Ji rlw KctSufariv, J&jrifct '&iv n rHg nMmg 'tt&Jotrig , ?§m A imvoLiot^
uivn i7T07i)eicL. Tirdfrn Ji , 0 «A? nteg rHg i7JD7j\eictg dvdJirig , «) ^iLtLtaruv cfyiSifig. ®& ^
iri&ig *C -ng 7rrvpiA&&i rttereis -w^^Svdjt c^jvctSntt, JctJayfcu; ruyoviu, h k&cpcwrictg, n nvog
dMn; h^poxwng , n <ti 7tiu7t\n 3% cuj-mv 'z&AyivouAvn Kctrct ro Gtocpiteg, ^ 3w7c avwJCcurov,

*ifmatitBuinoi- &Jcul($viclv . * Thilofophiam rurfus comparare pofumus cum initiatione njtrofum facro-
imrptu > rum s $ traditione myfteriorum non fiSiorum. Initiationis <vero quinque funt partes;
prima, Purgatio praevia ; neque enim omnibus etiam optantibus myfteria impertiri
fas eft; fed funt qui prxconis njoce fubmoventur: quales illi, qui manus impuras, vo-
cemque inarticulatam habent; (Quod caufae fuit , cur Nero ab iis abftinendum_,
putavit: Antoninus vero, ut fuam morum integritatem omnibus teftatam face-
ret, eifdem facris adeffe voluit.) illos vero, qui myfteriis non arcentur, neceffe eft
purgationibus quibufdam ablui. Turgationem fequitur Sacrorum traditio; ideft ini-
tiatio . Tertia eft, qu& dicitur Infpectio . Quarta vero, quoe finis eft, & fcopus in-
fpeSiionis, capkis religatio, & coronarum impofitioi ita ut qua quis facra acce-
perit, ea tradendi aliis capax reddatur; five Daduchiam, ideft facium geftationem;
Hierophantiam , idefi, facrorum interpretationem ; aliudnje quodlibet Sacerdotium.
Quinta njero, qua ex tftis exurgit Deo charum effe, & potiri felicitate, qua contine-
tur confortio familiaris cum illo vit#> Quinque fane gradus hujufmodi hifce in Ta-
bulis clare exhibentur: in adolefcente namque, qui initiatur, primum puriflca-
tionis gradum agnofcimus: mulierem infuper, quae, ut puerulum e fenis gremio
excipiat, dexteram protendit; quippe quae facrorum particeps fieri incipiat; fe-
cundi effe ordinis patet; quemadmodum & virgines, quae detectas ciftas herbis
onuftas gerunt. In duabus vero adolefcentulis, quae facrorum caeremonias inten-
tae fpedant, tertii ordinis Epoptas quis neget exhiberi ? Binas praeterea mulieres,
quae myfticam ciftam impofita corona fuftinent, quartum jam gradum attigifte,
& Sacerdotio praeditas effe aperte liquet 5 quippe quae adolefcentulum eadcm fub
ciftula ftantem initiant . Sublimis tandem Senex , frondeo ferto redimitus , ad
fummam illam animi tranquillitatem , vitaeque felicitatem , omnibus jam perve-
nifle gradibus videtur* qua de re ipfemet fortafle verba facit, ut alios quoque
ad hujufmodi felicitatem fibi comparandam fuo exemplo excitet y

francifcus Bianchinu^ Romanae Urbis Praelatus in ea fuit fententia, ut pro-
xima in Tabula XI. myfticam Bacchi educationem nobis ob oculos poni, fibi per-

*>Lih.>.mowf. fuaderet; de qua plura apud Nonnum * leguntur. Atque in Sene quidem, (n. 5.)

fub Phanetis imagine; quem folis filium, ejufdemque aevi cum Saturno, & Mundi
ortu fuiife perhibent; Mercurium agnovit, qui pueruluni Bacchum (n. 6.) Rheae,
five Eupetali (n. 7.) ejufdem nutrici porrigit: quamvis ipfemet Nymphis, La-
mi filiabus, quae Hyades diclae fuere; atque Ino Marinae Deae, Semeles forori,
ejufdemque materterae , illum prius alendum tradidiflet, Fafciolam infuper, quae
virgae in Senis dextera agglutinatur , atque Corybantum clypeum, cui Senex
idem infidet, ad Bacchi Orgia fpeclafle conftat. Mercurius vero ut Coelum re-
petat, denuo (n, 8.) priftinam fuam induit imaginem. Iris prceterea (n- J.) fu-
turas Bacchi res geftas, veluti venturi praefcia, quafque apud Indos reporta-
turus eflet vidorias, Rheae praecinit; qu« (n. 1.) exadverfum ei fedet: Cui binae
Adolefcentube («, 2. & 4.) frugum primitias, de more veterum, oblatum af-

fe-

1
loading ...