Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Bearb.]; La Chausse, Michel-Ange de [Bearb.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Seite: 39
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0085
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
rc-

Va:-
ve-

P I C T. V E T. I N S E P U L. N ASON, T A B. I. II. III. IV. 39

perftringere timens , ftylum in mortuos acuit,- fibique, quos infequatur, Roma-
nos in via Flaminia ac Latina fepultos proponit:

......Experiar, quid concedatur in illos,

Quorum Flaminia tegitur Cinis, atque Latina.
Apud Martialem praeterea Paridis Pantomimi, Neronis liberti, Epigram-
ma legere eft; * cujus quidem fepulcrum non fecus ac Glauciae pueri, cujus "-^fr
accrbo intcritu Roma univerfa moerore affe&a eft, in eadem via Flaminia ex- •
truclum fcimus; atque hujufce fane rei idem Poeta *, uti & Statius * mentio- *tik-4-
nem faciunt: l w.i.

......Tlebs cuntta, nefas, & prxvia flerunt *7?,/au(' v<rf

Agmina , Flaminio qua limite Milvius agger

Tranfvehit, immeritus flammis dum triftibus infans

Traditur.

In eadem itaque Via Flaminia trans Pontem Milvium in biviumfefe via pan- uvuFiamma
dit, cujus quidem pars altera, eaque finiftra, eft Via Claudia, quae ibi a Via^ ^SJStSS^
Flaminia defledere incipit: altera eft ipfa Flaminia, quae primo afcendens, dein- rtm
de defcendens ad prata Turris Quintiae, & ad Aquse Tranfverfae Rivum , haud^'""'
illinc longius ad rupem , vulgo Cryptam Rubram , olim ad Rubras, deducit; quae
fane rupes ibi initium habet, circiter milliare & dimidium a ponte diftans, &
laeva ex parte Viam eamdem obje&u fuo tegens. Hic vero quasdam veteris er-
gaftuii veftigia agnofcere cuique licet, in plures cavernas in topho excifi. Quum jjajjjjj
autem anno MDCLXXIV. Via Flaminia reficeretur, ut iis, qui Romam de mo-^"
re tenderent, commodiori utcrentur itinere, (anno enim proximo fecularis an-
nus Chriftianus Romae celebrandus erat) contigit, ut ineunte fequentis anni ve-
re, five menfe Martio , caementarii latus rupis , quae haud procul aberat, cce-
dentes , ut inde faxa aliamque materiam muniendae viae idoneam deportarent,
de improvifo fonitum ex rupe redditum exaudirent; nihilo tamen fecius ab ope-
re ceffantes, foramen in camerae cujufdam fornice aperuerunt, in quam quum &p**»'P&?ft-
illico defcendhTent, domum quamdam fubterraneam offenderunt, opere teeldfio JSKh£^*"
pidurifque pulchre exornatam, adeo ut illi admiratione fpedaculi obftupuerint,
in quod praeter omnem opiaionem inciderant. Id in Tabula I. n. 1. videre eft,
quae exteriorem rupis faciem, & quonam pado hujufcemodi monumentum fuerk
repertum , delineatum exhibet. Invenerunt autem ibi duos farcophagos five ar-
cas fepulcrales ex marmore Tiburtino, magnitudini & menfurae corporis humani
rcfpondentes fed adeo terra obrutas , limoque coopertas , ut dignofci vix pof- Ssu;»m
fent; idque ea de cauffa, quod ex aquis, paulatim per rimas & poros tophi pe*wntm>
nctrantibus, lutum fuerat colledum, quod tandem diuturnitate temporis duri-
tiem contraxerat, & eo altitudinis excreverat. Arcae praeterea plumbo erant ob-
dudae, & ferreis laminis occlufac de more veterum, qui defunclorum ofla cine-
refque in farcophagis & urnis religiofe cuftodire confueverunt. Caementarii au-
tem thefauros intus abditos efle, paene pro certo habentes , illico auri cupiditate
caeci, plumbi ferrique laminas, necnon arcae operculum ex marmore confrege-
runt; quo fado , quum nihil ibi praeter terram & laceras oflium reliquias inve-
nhTent, egregie fe delufos intellexerunt .

In hoc infuper monumentum ad rupis radices aditus patet, fupraque Viae
Flaminiae latus , ubi antiqua illius janua fita eft ; uti ex eadem Tabula I. n. 2.fu/c"
atque ex Tabula II. Ichnographiae n. i. apparet. Janua Orientem fpeclat quadra-
ta forma, in folido faxo excifa, poftibufque e Tiburtino marmore firmata, fep-
tem palmos alta, quinque & dimidium lata; quae quidem poftes etiamnum ibi
confpiciuntur. Praeterea fepulcri frontem quatuor ex Corinthio ordine columnat
paraftaticae atque encarpi (quoddam ornamenti genus eft) in eodem faxo excifi
exornabant; quarum fane columnarum veftigia adhuc fuperfunt ,• Columnas au-
tem ipfas una cum reliquis ornamentis caementariorum incuria evertit, quurru
ab illis terra, qua ipfae obrutae & opertae erant , effoderetur. Eadem vero Se-
pulcri frons ea propemodum forma , qua olim, Tab. I. n. exhibetur. Ceterum
fuperum januae limen nonnihil altius fubduclum fuit, quum ibi clathratam fene-

L ftram,

ognlphti S:-
loading ...