Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 43
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0089
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
P I C T. V E T. I N S E P U L. N A S O N. T A B. V. 43

rum abiit; ut apud eumdem Macrobium quidam ex eadem gente ortus docet:
Hoc cognomentum poftea familia nojirte in nomen h<efit. Et paulo inferius: Nec mi-
rum Ji ex cogmminihus nata funt nomina. Eodem prorfus pacto Nafonis cognomen,
Ovidio olim proprium, viri tamen fama id fuadente, derivatum fortaffe fuit
ad ejus pofleros , qui prifco Ovidiorum nomine depofito , Nafoniorum nomen ufur-
pare maluerunt,• quorum unus fuit Nafonius Ambrofms , cujus in lapidis in-
fcriptione fit mentio . Hsec vero omnia ut in animum inducam , nonnihil apud
me ponderis habet Poetae una cum fua Mufa imago, quae magis magifque opi-
nionem Ovidii ejufque memoriae, ad pofteros in hoc monumento propagatae, con-
firmat, ut deinceps clarius docebimus. Ad hanc autem opinionem amplcclendam,
probabiles tantum nobis rationes fufficiunt, quibus effugiamus reprehenfionem
illorum, qui diverfis fortaffe argumentis fententiam noftram labefadare cona-
buntur. Quam fane plurimum quoque Hortorum Ovidii fitus corroborare pof- ^ovuntmh.
fet, in quibus monumentum hoc exftrudum fuiffe nonnulli crediderunt; idque
de more Veterum, qui gentilitia fepulcra in hortis fuis extra Urbem condere_,
confueverunt. Nihilominus Cluverii * & Bofiii hac de re fententia prxferenda *f;f^rff
mihi videtur, qui Ovidii hortos fitos fuiffe exiftimant trans Milvium Ponteiiu^^^"*-
m colle, ubi Via Claudia & Flaminia, ut initio diximus, alia alio divertere 'm*"**'™'
cipiunt: five, uti Nardino * videtur, alio in colle , qui Ponti propior cft, fmi-*^f^
ftrorfum in Via Claudia, cui hodie taberna fubjeda eft: quae quidem loca a Se- 7***n'i9p*'
pulcro nimis abefle, patet, Profeclo Ovidius ipfe hortorum fuorum fitum hifce
verfibus innuit *: a*.

■»t *••/*- r • -ii r i to Epifi. t. ver.

Nec quos * pinijerts pojitos in collibus hortos 4J.

hujm mjjiu
mentt vetuSate

SpeSiat Flaminix Claudia junBa via . * 4n*H?mtjt

Quos ego nefcio cui colui, quibus ipfe folebam

Ad fata fontanas , nec pudet, addere aquas .
Verum, ut ad fepulcralem Ovidii imaginem tandem redeamus, unde di-
vertimus, ex ea in primis morem prifcum agnofcimus, quo illuftri & nobili fa-
milia oriundi, Majorum fuorum imagines & clypeos, eorumque prazcipue , qui
prae ceteris inclaruiflent, in funerum apparatu omnium oculis exponere folebant*
quod, praeter alia exempla, hujus etiam Poetae figura teftatur. Quod ad hujus ^
monumenti vetuftatem attinet, ex literarum forma, quibus Nafonii Ambrofii'
Infcriptib exarata eft , colligi poteft, illud primorum Antoninorum feculo, Pii
nempe, velMarci, paulo poft florentiflima Trajani tempora, fuifle exftru&um.
Idem fane ex pi&ura conjicere pofliimus, quae infimae Imperii aetati minime con-
venit; quamvis id quidam putent ex eo, quod quibufdam figuris nonnihil artis
defit. Tabulae profedo, ut ex eifdem his in paginis delineatis patet, eleganter fa-
tis depictae funt, five imaginum inventionem ac difpofitionem, five earumdem ac-
tiones, habitum, cultumque fpedes j qui fane cum melioris feculi fculpturis, &
cum yeterum Romanorum more optime convenit. Equidem haud abnuo, harum
imaginum quafdam a fumma elegantia & perfe&ione artis plurimum abefle; non-
nullas tamen efle inter eas contendo , in quibus peritus pidor vix quicquam de-
fiderare queat; cujufmodi funt imagines ad Ovidii memoriam fpe&antes: nec-

• ii -t • n • .T • i i- i ♦ « 1 . n jufmodt monu-

non lllae, quae depictse lnluperiore parte locuh, ubi ln arcum curvatur, vicronae mnt0.
infigne deferuntj ac Genii denique in fornice monumenti, quorum deinceps men-
tionem faciemus. Hoc autem vel ex eo proficlum crediderim, quod ad quafdam
imagines pingendas adhibiti fortaffe minime fuerint Pi&ores illi, qui vel floren-
tiffimo illo feculo inter reliquos excellebant. Et fane figuras illas, quae in hujus
tnonumenti centro confpiciuntur, a diverfis aucloribus profe&as, negligentiufque
& exiguo cum ftudio pi&as effe apparet. Ferenda igitur non eft quorumdam no-
ftrae setatis Ariftarchorum audacia & ignorantia, qui non animadvertentes, quid
in hifce picturis boni ineflet, nec confiderantes fatis dotes, quibus praecipue com-
mendantur imagines, eas fpernere omnino non dubkabant, ut Veterum gloriae
notam inurerent. Ceterum hifce Pi&uris plurimum infuetae aeris injuria nocuit;
quo fa&um eft , ut colores antca vividi, nunc languidi & evanidi priftinum de-
corem amiferint > quin te&orium gypfeum, quo fornix obdu&a eft 9 humore cor-

M ru-

u<c PiQur<cei-
fint ex.:e/-
lentiores h bu.
loading ...