Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 44
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0090
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
44

PlCT. V e T. in SeP UL. N a s o n. T a b. V.

ruptum & diflblutum undique deciderit, adeo ut imaginuirf reliquorumque or-
b»M- namentorum vix tenuia hodie fuperfint veftigia. Opportune tamen evenit, ut Ex-
modifcpuhrifr cellentiffimus D. Gafparus Alterius, laudabili dudus ftudio, quo erga literas ac
SST.^*^" vetcra Patriae fuae monumenta flagrat, tria frufta ex topho five faxo , in quo
excavatum eft monumentum, juifcrit excidi: quorum unum integram OEdipi &
Sphingis fabulam compleditur: alterum tigridum exhibet venationem , in qua_.
ad feras deludendas fpecula adhibentur : tertium fragmentum eft, quod equum_,
dumtaxat continet. Quae quidem hujus monumenti reliquiae curioforum oculis ex-
pofitae funt in pinacotheca Villae Alteriae, quam laudatus D. Gafparus ad viam_,
S. Crucis in Hierufalem in Colle Efquilino magnifice aedificari curavit. Quifquis
autem videndi cupidus exftiterit, non folum ut hic exhibentur , figuras hafce_,
delineatas, fed etiam ipfas imagines «coioribus fuis veftitas, librum de Piduris
antiquis, a Cardinali Camillo Maximo colledis, adeat ; quem qui infpexerit,
Petri Sandi Bartoli diligentiam, & eximiam artem profedo commendabit, qui
non folum figuras has delineavit, atque aeri incidit, fed etiam imaginibus illis
perficiendis operam dedit, quae laudato in libro coloribus aqua dilutis ad anti-
quorum exemplarium imitationem pidc cernuntur. Has etiam piduras qui con-
templatus fuerit, CI. Viri illius magnificentiam , & ingenium vere heroicum non
poterit non admirari, cujus morte fadum eft , ut ciarilfimum Coeli Latini Sy-
dus extindum fit.

Quoniam autem hoc in monumento offiurn dumtaxat reliquias inventas fuif-
fe conftat, fme ullo combuftionis vel cinerum veftigio, unde colligere quis forte
poffet pofteriorum temporum morem, quibus, fublata rogi confuetudine , ca-
davera humari folebant; nos quaeftionem de combuftionis & humationis antiqui-
tate intadam relinquentes, pergemus ad exponendaea, quae hucufque diftulimus.

sepuicrum boc Quamvis monumentum hoc a Nafonio Ambrofio, ut fupra didum eft , fue-
rit exftruclum, facile tamen intelligimus fieri potuuTe, ut longo temporis inter-

ntit. vallo, ficuti omnia mutantur , ita quoque Sepulcrum hoc a familia Nafonia ad
aliam gentem pervenerit, titulumque & nomen mutaverit; etfi lege cautum effet,
ne loca fepulturae deftinata, utpote religiofa , a quoquam alienarentur. Manife-
ftum hujus rei indicium eft, quod iidem loculi ad duorum palmorum & dimidii
altitudinem oftibus repleti effent,- & quilibet loculus olfium receptaculum habe-
ret, opere caementitio ftrudum, & tegulis interftindum, quod crura figurarum
in fabulis depidis occultabat; ut Tabula II. Ichnographiae (n. 4-) Tabula III. {n.g.)
Tabula IV. (/?. 8.) ac Tabula V. videre eft; in qua Poetae & Mercurii aliarum-
que figurarum partes inferiorcs ad genua ufque, non fine gravi damno , defide-
rantur. Sic aliae quoque in loculis reperiuntur figurae, eodem partium inferiorum
defedu laborantes; idque eo, quod calx colorem ibi confumferit & exederit. Ne-
que nos defedum illum fupplevimus, melius fore rati, figuras ob oculos omnium
fubjicere, quales in monumento fuerint inventoe. Cujufque autem loculi recepta-
culmn , opere caementitio , ut diximus, ftrudum, quadratum erat, in quo o£
fmm reliquiae, aliae fuper alias, ita jacebant, ut fingulorum cadaverum ofta_,,

^Mbfjs. interpofitis tegulis calce interlitis, a reliquis fejunda effent. Infuper, prseter duas

?m»ff/fW/" arcas e VU^1 marmorc Tiburtino, quae pofteriorum funt temporum, quatuor li-
terati lapides eftbfli fuere, praeter alium Nafonii Ambrofii, quem fupra attuli-
mus,- qui fane lapides omnes diverfarum familiarum notam praefeferebant; iifque
exarati erant charaderibus, ut aetatem feculo Antoninorum recentiorem facile
proderent. Ex his vero alter prae ceteris barbare defcriptus apparet, fyllabas in
medio vocum pundis interftindas habens, & rudibus exaratus charaderibus;
quique aetatis longe recentioris, ejufque temporis , quo bonarum artium ftudia
penitus jam extinda erant, notas praeferebat. Quos quidem lapides hic fubtus
exhibemus. Unde hujufmodi fepulcrum a Nafonio Ambrofio, uno ex Ovidii po-
fteris, exftrudum, longo poft tempore , deficiente tandem familia Nafonia , ad
alias familias perveniffe intelligimus.

D. M.
loading ...