Bidloo, Govard ; Lairesse, Gérard de [Ill.]
Godefridi Bidloo, Medicinae Doctoris & Chirurgi, Anatomia Hvmani Corporis: Centum & quinque Tabvlis Per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, Demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, Illvstrata — Amsterdam, 1685 [Cicognara, 295]

Seite: ce
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bidloo1685/0057
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
TRIGI£SIM/ESECVND,£
T A B V L M,

Figurae I. A. Musculas Oblique defcendens extra situm B. prima tendineo-carnosa ejusdem cum insima
sextae, septimae, oftavae & nonae Coftx parte connexio, alteraejus alligatio C. circa Ligamenta transverso-
rum Vertebrarum Lumborum processiium, tertia vero cohaefio eft cum D. oflis Hii Spina. Quod quia ab eodem
Latere non ita commode demonftrari potuit, ad aliud exhibui. E. Carnearum hujus Musculi Fibrarum fines.
F. Abscissus Tendo qui usque in albicantem lineam expanditur. G. MembranosaTendineaqueinPubisosse
insertio. H. Transparentes Coftae. Secundus Abdominis Musculus I. Oblique ascendens, sub priore situs;
hujus Fibrarum lineae superius ducuntur, K. ab interno oflis Ilii fuperiorcque margine, ut & ossis Sacri feinis atque
Membrana Lumborum Vertebrarum processus transverfos obvolvente profiliens, undecimae duodecimaeque
ut&decimaeatquenonseCoftaeCartilagineisanneditur partibus, Musculoque Serrato majori antico digitatim
interponitur,Tendineque lato ad mcdium Tendinum concurfum, di&um Lineam albam, pergit; antea vero,ubi
MufculoRc&o obviamvenit, in duas saepiflime dividitur ejus Tendo partes, quae praedistun>Musculum vagina.
quafi includunt. Hujus fuperior pars, Mufculi Re&i interfedionibus firmiter plexisormi Fibrillarum "Nervulo-
rumque textura adhaeret inferius; interdum non invenitur, atque tuncTendo fimplex eft. Tertius eft L. Muscu-
lus Abdominis, fuo in loco, reftus. Longitudine sua totum percurrens Abdomen, latitudine digitos interdum
adaequans quatuor. Hujus Mufculi infertio duplex eft, una in parte anteriore M. oflisPubis, altera in oflis
Sterni tam media quam laterali parte N. imo in quatuor Coftarum inseriorum Cartilaginibus, superiusenim
Fibrarum ejus fasciculi Membranacearum expansionum intermiflione diftincti atque a feinvicem separati tenen-
tur. Interl'e6tiones,hocinsubje£to, hujus Mufculi, quatuor inveniebantur O. eaeque omnes fupra; cumfaepifli-
me earum una atque altera infra Umbilicum fit fita. Interfediones hae, "Nervulorum carni intertexti plexus iiint;
quorum ordo rcticularis est, ab una enim ad alteram Mufculi partem & fic vice verfa, TServulorum propagines
fefe interfecant atque decuflatim demittuntur. Mufculus hic fuo e fitu remotus, exprimitur fub littera P. Sequi-
tur hunc quartus Q. Pyramidalis, Redi Tendinis extremitati inferiori incumbens: Ab externo Pubis ossis
fuperiorequc margine, in apicem definens, Tendinofis fibris, transverfi Mufculi Tendini annexus, circa Umbi-
licum aut infcrius paulo in tendinem abit teretem. Poft hunc examinandus venit, ultimus R. Transverfus didus,
cujus alligatio prima ligamentofo oflis Sacri interdum, fed plerumque Vertebrarum Lumborum transverforum
procefluum involucro, fecunda imis Coftarum quarundam Cartilaginibus, tertia oflis Ilii pofticae atque interiori
parti vicinaeft. Ejus tendo hicabfcifliis, S. inLineam diftamalbam definit. Fibrulisubiquefere Peritonaeoan-
neditur,perquodfubjecl:ahicInteftina T. obfcuretransparentacprotuberant; eftque Peritonaeum V. Mem-
branaexduplici Laminarum appositione exftruda, denfa, lubrica totamque Ventris cavitatem obambulans,
Kervofo Spinalis protuberculi primae, fecundae tertiaeque Lumborum Vertebrae plexu alligatur; ubiabfquedi-
laceratione separari non poteft: conneditur fuperius Diaphragmati, inferius Pubis & Ilii oflibus, anterius Albae
didae lineae, Transverfique Musculi tendini. Quo fenfu communiter duplex dicatur Peritonaeum, in {equentibus
videbimus, ubi Renumvaforumque Spermaticorum, &c. fiet demonftratio. Hocloco contexturam ejus, qua
fefe facie per Microfcopium confpiciendam exhibeat, ob oculos ponam, in
Fig. 11. A. Fibrae Nervofae per Abdominis longitudinem excurrentes, B. Fibrae circulari modo a Nervoso
plexu per Abdominis latitudinem exporreftae. Fibrulae C. quarum ope praecedentes inter fefe conne6tuntur
atque sascium inftar complicantur. Nervi D. eorumque propagines, circa Ventriculum maxime notabiles.
E. Disruptorum Sanguineorum vafculorum veftigia. Membrana haec variis in locis pertufa eft, Primo in fini-
ftro Latere Oefophagi exitui, Secundo vasorum Sanguineorum tranfitui, Arteriae nempe Aortae (fed non femper,
inter Diaphragmatis ctenim appendices haec quandoque transgrefliim quaerit) atque CavasVenae, de mino-
ribus non loquor, hoc enim cum toto corpore commune & necessarium habet. Procefliim in utroque Inguine
articuli digiti longitudine, anferinae Pennae craflitie, ab orificio ad finem femper claufum, Cono fimilem, atte-
nuatum habet unum.
Totum hoc Membranaceum corpus Fibrulis Scroto adhaeret vasaque Spermatica non folum non capit; sed
abunotantumlateretegit, ita ut fub eo e Ventris cavitate erumpentia, ad Tefticulos eorumque vicinas partes
abcant, ut videre eft in
s i^tSF' ^ A* Peritonxi Pars- B. Conspcdus Processiis ^ cavitate Ventris. C. Vasa Spermatica dida,
u l entonaei velamine excurrentia. Exsiccati hujusce Processiis sacies delineatur in
AKl ^-^i -^* Peritonaei portio. B. Proceflus orisicium, C. ejufdem attenuatum corpus, D. sinis.
^blatis nitce Integumentis, viscera sub hisce contenta, in conlpe&um veniunt; quorum situm ordinarium

Pars III,

X

TKh
loading ...