Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0009
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
P R 1 F A TI O AUCTORsS.

tus &c. Itaque & caeteri scriptores evolvendi sunt, praecipue qui aureo, atque argenteo latinitatis
seculo sioruerunt (quanquam mter se diifentiant admodum viridostissimi: natn quos Gafipar Sciop-
s ins in libello, cui titulus, confuitationes de fcholarum & ftudiorum ratione, aneae aetati adjudicat*
alii in scriptores aetatis argenteae cooptant); neque enim (si credimus eidem Vossio) omnibus de re-
bus jcripsit Tullius, ideoque nec omnium rerum vocabuia peti pojjunt e furnmo quidem illo , attamett
non fiolo Latina lingu<e authore. Subicribit Vosfio Scioppius agens de rhetoric. exercitationum ge-«
neribus, pag. 33. saciie rnihi perfuadeo, nec Ciceronem, Cetsi, Seneca, Columelia, & Plinii ver~
ba repudiaturum suifse, st ei de re medicd, de re rufticd , deque muitis aliis rebus phyficis fcribendi
occasio evenijfet. Cum igitur historia scnbenda esset, componere me ad historicorum imitationem
debueram ; hquidem cum omne jcripti genus (ut contendit Franciscus lioridus Sabinus lib. pr. le-
stionum succisivarum cap. 2.) proprios habeat limites , proprias etiam virtutes , quopa&o Cicero-
•nen in hiftorid imitabimur, quam ille nunquam jcripsit? Nifi'forte tres libros, qv.os de fuis temPO-
ribus carmine compofuit, quique multis jam secuLis exciderunt, hiftoriam appeliemus? Poilulabatur
quidem a Cicerone, vel flagitabatur potiiis historia; sicenim putabant Romani, se , illam traftante
Tullio, erfici posse, ut in hoc etiam genere Graeciae nihil cederent \ vemm Cicero , (tib. pr. ace-
phato de legibus,) cum iibi nullum vacuum tempus, & liberum tribui fateretur, historiam ver6
nonnili praeparato otio institui , ne exiguo tempore absolvi posse censeret, eum scribendae hissoriae
laborem recuiavit. Quapropttr optimum quemque Latinaelinguae ducem inhis castris sequuti sumus;
quod h* quaedam aliquibus subobscura videbuntur, tuebitur nostram cauiam Vosfius (eodem lib„
& cap. non eft necejse > inquit) ita Jcribere , ut omnes omnia intelligant, fedpotius ut quadam sint9
qu,e rudiores imeftigare, ac discere cogantur; quanquam paraenesim illam apud Ciceronem lib. 2. de
finib.is multum moratus sum : fed tu ijiuc dixti bene Latine, parumplane; idcirco conatus sum
& plane scribere & Latine. Caeterum quae scripror, & typographus peccavere (peccavit autem ubi-
quescriptor. alicubi typographus) amicus Lestor facile emendabit, inimicus nunquam. Verum no-
sti quid Callicles anciliis dixerit apud Tlautum in 1 ruculento?
Egone tibi maledicam, aut tibi adeb mate velim, ut animus meufi?
Propemodum experta esiis, quam ego fim mitis, tranquillujque homo.
Id & si grave est, nihilo minus placide feram. Tu me ama, & bene vale.

MENS AUTHORIS.
AUdi Romana Relisio : voces fati, sortuna, & commentitiorum numinum, charasferis gratid,
illatas in fcriptionem fcito : elogia Jummorum virorum nihil Maximorum 'Pontisicum oraculis
adverfari volo ; Jic ubi verb imprudens peccavi, palinodiam canam. Adeb me in potesiate tua femper
suturum prositeor.
t ITs 1 ~m~ o~n1 a
SCRIPTORUM,
Qui KAmbrojlanam Bibliothecam , aut ejus Conditorem Federicum Borro-
mceum Cardinalem Archiepifcopum Medioknl commendartmt.

Joannes Antonius Velasquez ex Sodalitate
Jefi*


N Caput secundum Epistolae B. Pauli
adPhilippenses cap. vers. 6. suam
interpretationem tueturCatena Grae-
ca in Paulum totidem verbis: eadem

enucleatius habentur in Catena Graeca in Pau-
lum , quae in Bibliotheca Ambrosiana Mediola-
nenii asservatur ; cujus quidem cum potiri per-
cuperem, 'llustrishmus tredericus Borromaeus,
qui non modo pari purpura , & Mediolanensi
Cathedra, sed caelestibus etiam virtutibus Pa-
truelis sui, Magni, inquam, illius Caroli
Divi vestigia pressit:
plura, quibus tam hic, quam alii Pauli loci mi-
rifice illustrantur, inde ad me, ne de facie qui-
dem notum , quae mira tanti Principis humani-
tas, & in sapientiaestudiosossingularis beneficen-
tia est, transferri jussit.

Andreas Schottus ex eadem Sodalitate
Llteris Antverpid ad Federicum Cardinaient
Borromaum mijsis Idibiu Oclobris anno 1607.
iaudat Bibiiothecam, Tloctoriim Coilegium , &
Grac£ iingua Jiudia: cProbavi equidem Cait),
vehementerque laudavi, fimul inaud vi tantum
abs te beneficium adornari Itaiia, hoc esi, in
maximo ingeniorum theatro, atque adeb univer-
fo terrarum Orbe excitari abs te interiores hajce Ex
literas , Gracas prasertim perpaucorum homi- ^*'
num, quibus c<eter<e difcipiina adornata veluti
in ilhijiri lumine collocatie fpiendejcunt;ut, ab-^°
fit verbo ajsientatio, si jurisejjem mei , capitejam^c
diminutm, & si ea ejfet atas, qud olim in Ibe-so.
riam profeBus, tanquam in laudandarum arti-
um mercatum, doStifJimis me homimbus fpontd
adjunxi Ant. Auguftino, & Corruvits, Petro
Nunnesio , & Joanni Mariana nosiro, mihi cre-
de , nujquam gentium iibentius, qudm ttiotum
* 3 in
 
Annotationen