Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 17
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0055
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BLANMONT>

|g LANMONT, Lotharingi#opp.mediterraneum,aNando,lapidcfexto
&decimo,apra:potenti Argentina, diftans , LotharingiaeDucismatrem,
hoc tempore agnofcit dominam, ad qUam viduitatis iurc,mortuo marito,
Lotharingix Ducc, perucnit: non magnum quidem, fed pulchrum eft,&
H amcenum A qua tamen pulchritudine,Anno Chrifti,M. CCCC. Vll.in D.
H Laurentij Protomartyris vigilia, plurimumamifit. Quia cum confcede-
ratis vrbibus atque Principibus contra Caroltim, Burgundiac Ducem,con-
iungeretur,longa,diuturnaque obfidione preflum eft ab Heluetijs,& Ducis
Auftriae, Sigifmundi, militibus, qui cum tandem oppidum captum inuafif-
fent, & infatiabilem, furiofamque militarem libidinem, rapinis, ac fpolijs
explcuiffent, ablatis odo pulucris tormentarij,quae ibi reperta funt, dolijs,
bellicis etiam tormentis non paucis,& ea annona, qua biennio, fe ftrenue
potuiffent defendere,igni oppidum vniuerfum perdiderunt. Sed quantum
co tempore Burgundi? Dux miferiarum & calamitatii Lotharingie & huic
quoque oppido intulit,tantum in ea rurfus eft pafllis incommodi,quando
in ea,vti grcgarius miles caffus,ftrenuus eflc Princeps defijt. Dum etenim apud Nancium, cum Heluetix
confcederatis,qui Francorum Regis merebant ftipendia,infcelicem, & temerariam conferitpugnam; ex-
i<uias fiquidem copias,in quibus vix duo erant millia,idonci adpugnam,niuofo die , duobushoftiumop-
ponebat agminibus,quorum vnum fecundum flumen; alterum via, militari ab Villa Noua, aduencratj
Heluetij ad decem millia,maiore numero Lotharingi, & Germani fortiter inftrudi, & recentes, adeo,vt
imbecilles efl*ent,aduerfus iftos,& attenuatae Caroli vires:Pugnauit tamen ipfe imperterritus,imperatorc
ac militem agens fortiflimum,perinde,atque ineuitabili fato,in exitium fuum rueret. Sed poftquam om-
nia vidit diflipata,in conferto confoffus fuiffe dicitur peditatu, vt homo ignotus,qui dietandem tertio,in-
uentus eft nudus inter mortuos,facie ad glaciem cuiufdam torrentis, aut paludis, congelata. Maluit(vt
creditum eft) mori ingens animus,quam in regis venire ludibrium. Cognitus primum eft, a quodam mi-
niftro,feu cacula fuo Baptifta ab Columna,& ab Matthseo Medico fuo Lufitano genere. Cognitus per vn-
<rUesmanuum, quoslongioresomnibusalijsgeflit: pcr vulnuspugna herricia,in collo acceptum:per
dentes inferiores amiflbs,certafq; alias corporis notas. Vulnus prxteralia habebat lethale in temporibus
capitis.Sic humiliataDci voluntatetanti Principisfupcrbia,&immodicusfaftus,libidoque regnandiinfa-
tiabilis.Per longum tempusinterfedum efle vulgushominumnegabat, fed viucre adhuc illum pertinaci-
ter pra;dicabat,crediquevoluit. ItaCarolusinterrahoftilioccubuit, & quem nemo poterat vincere Rc-
cum,fua femetipfum temeritate & caecitate vicit & cxtinxit. Apud Nancium in maiori tcmplo, iuxta D.
Georgij aram,cuius femper habuit venerabilenomen,collocatur. Tribus porro potiffimum ornamentis
haud contemnendis,hoc oppidum nobile cft, Caftro veteri,fpatiofo,atque magnifico,cui pallatium no-
uum Ducis,venufta ftruftura infigne coniundum.non minimum oppidi ornamentum videtur. Tertium
vero.omnium iudicio,exiftimo efle id,qubd incolaeplerunque omnes, agriculturx dent operam,viri pro-
inde fmt boni, ac integritate confpicui.Veteres,fiquidcm,vt Cato,vir fapiens, & rei rufticx aflertor,tefta-
tur, quoties virum aliquem probum acbonum commcndare vellent, bonum Agricolam,tanquam fum-
mo' encomio,vnoq; verbo, cfferebant,vt puta,qui eo exerceretur negotio, quo nihil antiquius, nihii non
grauiflimorumodo hominum,fed etiam Dei Optimi Maximi teftimonio, honeftius, nihil eorum,ex qui-
bus aliquid ac quiritur,libero homine dignius,nihil denique fuauiusdici,excogitarique poteft. E facrisfi-
quidem oraculis conftat,antiquiflimam,ante' alias omnes artes, agriculturam iam inde ab initio humani
gcneris cxtitifle.Neque Ofyrim,neq; Dionyfium huius difciplinae repertorem,fed Deum Opt.Max.hoc vi-
tae gcnus inftituifle.Nam Adam & eius filij,agricolae fuerunt. Item Noe,vineam plantauit.Abraham,Ifaac,
Iacob paftores fuerunt.Saul ab afinis,Dauid ab ouili.ad fceptra vocatus. Elizeus,& Amos,e paftoribus fa£ti
Prophetae,Ozias,agriculturae dcditus legitur. Syrach agriculturam cum primis efferens, eius operatenere
aratrum,ftimuloagitareboues,faginare vaccas,& caetera commemorat. Quidmulta? Chriftusipfeglori-
atur,patrem fuu agricola fuifle,fubinde fuggerens,vitis,ac ouiu,ac paftorum parabolas.Na cum haec ars fit
maxime innoxia,& fine qua mortales nec viuere, nec ali poffe manifeftum 5 optimi quique,& fandif-
fimi viri,hanc amplexi,& veteres,eam dixerunt proximam quafique confanguineam fapientis.
Cicero iuftitiae,diligcntiae,parfimoniae magiftram appellat: nonnulli,omniumar-
tium parentem,atque nutriccm. Sed haec fortaffc, pro iftius loci
conditione, de agricultura copiofius.

17
loading ...