Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 8
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0021
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
S- AVDOMARR

VnoMAHoPoUs, vulgo, S Audmer, ali) corrupte legunt S. Omer. recens eR In Artefia dpicturtl*
initium ac nomen habens a S. Audomaro,natione Germano,non longe a c< mfiantia oriundo,qui Mo-
rinis Euangelicus preco fuit, non quidem primus, ciim prima Chrifiian®fidei tyrocinia a Clemente,
a VicRorino, aFufcianoacceperint, quae,fiueperfcquutionumtyrannide,obliterata atquedelera.fiua
temporum morumque nequitia.velutfitu obdura, iterum S. Audomari Zelo firmata,& reparata funt*
Qui impulfu Francorum Regis Pippini&Epifcopi Nouiomenfis,datur Morinis Epifcopus, cuius fan-
cftiraremotus Adroaldus.virdiuesacnobihs,caftrum,&agrumSithiu ipfidonauir excitando &con«
ftruendo coenobio Quo a Bertino, etiam Germano, xdificaro.crefta eR Fcclefia illa AiigtlRa . ac el e-
gans, nomenque S. Audomari a collapfx religionis ac fidei refiauratore.fortira eR.Ad quem Bertinu;
Abbas.patria&ipfeConftantienfis^umMommoleno&BertraminojexLuxouienficcenobio, egrefc
fi funr, ad Trinitatis fidem docendam, qui abs Audomaro fufeepti, ChriRiaux legationis officium , continua; placationis labore,
fubierunt.Quorum doftrina,populi multitudo ad vicum Sithiu in quo Bertinus coenobium xdificauit.collefla vtbem conRrue-
re coepit,qu® Au .lomaropolis,fiue S Audomari,in memoriam tanti antiRitis,eR appellata. Fuit autem Sithiu olim vicus celebris,
6dutofijsportus,inquo,occafionexdificatitnonaflerij, Audomari fanum excretiit, vbi corpus B Antiflitisquiefcit, ex monade-
l-io translatum in primariam Ecclefiam, qu® Morinenfi detrafla, anno quinquagefimo nono erefla eR in Carhedralem Mortuus
eRautem S Audomarns circa annum GhriRi f.Etterrio ab ipfius obitu anno tlifceffic quoque e viuisS.Bertinus fundator Abba-
ti® ^quo& nomen fortiraeft Ecclefiam habet magnifice,& decenterconRruiRam,&coenobium celeberrimum.Quod magna pie-
tate & eruditione viris, femper claruit, & ex quo qUatuordecim alia monaReriafuntderiuata. Et tam opulenter dotatum eft, vc
pauc® Abbati® ali® opum affluentia id fuperenr.Prxfuere huic coenobio femper Abbates, pietate & virtute prxfiantes, vri & h >C
temporefumma cum laude,ibidem Abbatem agit Veda Rus Grenet,fuccedensGerardo,cxilltlRri familia d‘ Americourf,do<R<Ri-
mo.&vitxfau&imonia ac pietate confpicUo viro,optimeque de Repub merito,qui iupofterioreEpifcopatuuminRiturione per
Paulum quartum Pont. M tx. dele o Morino, eiufderrtVrbis primus Epifcopus declaratus eR. In quo Epifcopatu nunc prsfi lac
Reuerendifs. Dominus Iohaunes Six, prius Infulis Flandrorum paRor,digniflimus, qui id muneris obiret. Iam dift e Abbati® an-
nexus eR comitatus de Arkes qui ab antiquitate,&: inflgni CaRco commendatur, Audomaro diflansqUatta milliaris parte,&do-
minium temporale Poperingx celeberrimi opiduli,non quidem muris cinfti,fed valde populofi.

VrbseR Audomarani.minura.habitatoribus frequens, fplendidiffimisorriataaedificijs, inter qu® A bb® domicilium tfxcelllf,
cuius ampliflimaeRiurifdiflio. In qua hoc tempore, Gubernatorem agit EuRachiusdeCroy, Comes de Rceuee. Non longe ab had
VrbeIacuseftce!ebris,continuo fluens,qui deinde A a, vel HA, fluuioimmifeetur Habet hic lacosadiuniRosplurimosfun ios,vti
pamas Infulas & prata virentia arbnfculisconfita,qui furtdi mobiles funr.perinde.ac fi aquis vtrinque infiderent: Ira.Vr diiRifun-
di vel infui® Joco moueantur, fi funem arbufculisalligatieris, Qui tamen fundi non vfqueadeo exigui funt. quini era prxbeaut
armentis pafcua,quod vr verum ira admiratione dignum.Sub has infulas recipiunt fepifce; tempore, hyemis&xR iris vt a frigo-
rum , & calorum imum fefe tueantur. Ad hunc lacum, inter alia xdificia, fita, &cxflm<Ra eR, infignis,& AuguRa Abbatia, vulgo
Clermartes ordinisS Bernar hxuius&ipfefundatorcredimr

Gens Au domarana ingeniola acfortis,&.vr ex Oromanfaci com pofirione Becanns deductt.robuR.i.generoCi, ac fortis (oboles,
quxquicquidagit,ea caufa agit,vt virum fepr®Ret, Nam Ototnanfacos, ea tenuifleloca exiRimat, qux in Fhindrix Com tam S.
Audomari .Guines.&Terauartamopida incolunttraqueAtrebates,&Oromanfaci,ficurNeruijsmignxconRantix,virtuti jui
hominibus,vicini Fuere,ita, eandem quoque difciplinam obferuarunt, qux etiamnum gentis eiufdemefl indoles.

Mirum,qu >d Mey crus.de mutato.apud Audomaricolos.idiomate.tomo norto.Decadum rerum Flandricarum commemora?*
Reperio.inquit.inquorundamannalibus,prifeosBelgas.grxceomnesloquutos.tantifper,dumhmcGermaniinde irru operi j.i
Galli.omniapermiferentGrxcumquefermonem penititsconfunderent,adeo, vt Be!g*Germar ice promifeue loqui afTuelTerenr*
prxualente nihilominus Germanica vfqu e lingua, quam nunc quidam ex noftratibus negligere videri poflunt, G allice ma gis Ru-
diofi, propter vicinitatem gentis, ac rerum plurimarum commercia. Argumento funt in Morinis Galiicis, permulta pagorumoo-
minalteutonico omnia illic antiquius percrebuilfefermone. In ijs,& Fanum Audomari, celeberrimum,opidum, olim haudduhi£
mere Flandricum dei ude tamen bilingue.nunc autem in totum fere Gallicum,ita iuualefeit ac promouet indies GJlicaqn-otrud.-

futque Rhenum verfus,lingua Germanica

Loci occafio,nosplaneinuitaf,vtdelcciopor*u hic mentio fiat cuius frequens apud feriptores eR commemoratio, &: nos.ad S.
Audomari Fanum hunc quondam fuifle.omninoexiRimemus.EiusGoropiu s Becanus in luis Aduaticis, hanc deducit, ex vocis e-
tymologiafignificationem,Iccium promontorium inquir,medium eR Iccijpornis.&GelToriepaginomen.vr videtur, a pausan-
tibus ex Oceano Hifpanico,& Gallico in has anguRias adeptum,eo quod Icci,fiue vtnuncfcribimus Igfi fit,acfilatinedicas,ego
video; vel, quia videlicet diligenter Pharus illa, quem Aumanum vocant, id eRantiquum monitorium.nautisefletinfpicienda,
vel,qu,a ex hoc monte,Britannia clar£ cerneretur.H®cquidem, pro fuo more Becanus cui fortaffe Paulus Aemilius norteonfeuti-
xet.qui lib. VII- de rebusgeflis Francorum Itium.nonlcfium legendum & ab itando deriuari,mallet SedgtauiseReru ditoru n al-
tercatio, quonam in loco Itius ille portus, conRituen lus veniat Multi,Cales, veteribus Itiumfuifle volunt, Vt Caletum ouafi Ca-

liriumfonet.Alii.ad SlufasFlandrix,alij ad Bononiam.antiquum & Romanis hiRorijs notum op. collocant. Ali; Itium Flori Fre
_J_c.i_:_-.ai—,t—.n—i:.-u— • • * ’

penitus ihfpiciatur, aliumfuifleportum videre eR.Sariai videlicet Audomari opidum .quod olim fuiflfe Oceani portum am •-
finum maris lariflimum.velprxalta littora.qux iplarfl ciuitatern quali cingunt.demonRrant, aliaque innumera argumenta & an-

tinuitatis veRieia quxapertxterram adiacentemCilo mariquefubfuifle(vel nulloloqucnre) conu ineunt, necnon conflaris inho-
diernum diem fama declarat. Quin imo & nomen vetus ipfius ciuitatis, quod Si-thteu eft (nam S. A udomari recens elTe, nemo eR
aui nefeiit id arguit. Quati dicas, finum, vel portum Iccium, ipfumque portum apud Morinos ruifle,quos &Virgi!ius& Luca-
ri- extremo-, hominum vocant Hxcprxteria ita fe habere plurimis argumentatam extranlnu, quam reditu Cxlanse. Bnran-
i i a*rentus Lefcor ficile deprxbender. Nec fpatium triginta millium palTuum aut etretter, quo ibi Infulam a continenti difiare

deferibit quo minus id crediderim impedimento cfl.epoteft.Cum maris *ftus(maxime in tanta loctanguflia; facile aut addar aut

detrahat,quamuis etiam ipfum maris fpacium ibi a terra continenti ad infulam y(que(non admodum difcrepet.Hxc de Iccio ^
tu di<Ra fuificiant,penes alios iudicium eflo. ^
loading ...