Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 45
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0100
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
B R I X I N A>

RlXlN A in Comitatu Tyrolenfifitaeft, vbi Riehtius ignobilis flitiliiiS irt Ifactltft
influit,qui deinde audior factus,aluco fiixofo,&ina:qiiali ad Bolzanum celebre empd
riumin Atheflm exoneratur. Eft autem Brixiila aeris temperie tota regione prftftan-
tiflima,vt,quaein vmbilico fere Comitatus fita, nec Italici cadiaeftiuo caumate adura-
tur, nec hyberno frigore a fummisalpibus imminenti obrigefeat. Aquarum verb,fon-
tiumque fumma eft falubritas, ex ouibus ille,qui Vulgo virgineus vocatur, merito no-
minatiflimus habetur. Ager Brixincnfisaltiftimisvndique montibus cingitur, eftqui
autumnalium pracftantiffimorum,aliarumq5 frugum, vinique apprime ferax, vetum*
cum album fit mediocre,rubri tanta eft preftantia,vt ad remotiflimaloca,ingenti fane
precio appetatur, vnisq; fereprincipum menfis,ad eximium conuiuiorum decus,re-
feruetur. Cathcdralem Ecclcfiam habet valde infignem, vnamque collegiatam,Epifcopalem vero fedem ari-
tiquilfimam.NamSabionenfisEpifcopus primus perhibetur,S. Caftianus,qui fub Diocletiano Iinolte Marty-
rium fubijt. Inde vero Epifcopalem fedem Brixinam tranftulitS. Ingenuinus circa annum domini iooo. qui
ambo vna cum S. Albuino, tanquam diui tutelares,ab incolis in Veneratione habcntur.Epifcopusipfe vtriuf-
quepotcftatis, tamfecularis, quam fpiritualisiushabet,eftqueImperij Princeps, Archicpifcopum Saltzpur*
ecnf. Metropolitanum agnofeens.Habuit autem ea Ecclefia Epifcopos viros valde in fignes, inter quos Popo
cuedus ad fummum Pontificatum Damafus fecundus vocatus, recenfctur:item Melchior a Mcchau & Nico-
laus Cufanus omni dodrinarum genere cxcultiftimos,ambo Cardinales. Bernardus Clefius, Chriftophorus
MadrutiusS. R.E. fimiliter Cardinales ampliflimi» fummisapud Maximilianuml.&Carolum V.diuosCxfa-
reSjgrauiffimarum rerum Concilijs & adminiftrationc perfundi,Hanc modo dignitatem habet Ioannes Tho
mas,exllluftri Baronum Spaure gentis familia,vir integerrimus,cui Deus ad rem tanti epifeopatusinftauran-
dam(quod ftrenue facit)multos annos concedat.Etfi autem pro ratione alpinarum ciuitatum Brixina nequa-
quam magna fit,hoc tamen deipfa dicipoteft,ipfam fummorum Monarcharum, Sc Regum,gratiflimum fie-
pc hofpitium exiftere.Namcum publicae vix, qua Germania & Italia vitro citroque per Rheticarumalpiunt
anguftias adeuntur,iunda fit: fummi fxpe Principes eo diuertunt, qui tamen omnes ab Illuftriffimo & Reue-
rendiflimo PraefuleBrixinenfi,omnibus humanitatis ofticijs,gratuitilque Vel maxime fumptuofx hofpitaii*
tatis menfis,excipiuntur.

LAVGING A.

A VQIN G A, antiquum Bauariae Ducum in Sucuia ad Danubium opid. quantum non modo ex
ipfa aedificiorum forma, fed & ex multis Romanorum infcriptionib.qux integrx, quaedam etiam
mutila: ibidem confpiciuntur,intelligipoteft. Quarum hic quafdam antiquitatum amantibus,
fubiungam.

D. M.

PRENCIVS A. V. E. III. LEG.

CIVES BRIVINES.

VIXIT ANNIS L X X.

MONIMENTVM FECIT.

Ibidem.

DEO MERCVRIO SING
EX VOTO IV L. GALLICVS
ET A V R. S IB V L L A. P. L. I.

Ibidem.

APPOLLIN1 CRANNO
M. VLPIVS SECVNDVS
T. L E G. III. I T A L.

C V M SIGNO ARGENTEO
V. S. L. L. M.

Patria eft Alberti Magni, ex nobili Solftettiorum oriundi familia, ex cuius nata litia domus,elegans!eft
eonftruda Ecclefia, & in turri ab incolis ereda illi ftatua. Theologus fuit & Philofophuspratcellehs, ordinis
Dominicanorum,Epifcopus deinde Ratifponcnfis,editis operibus clarus,propter dodrinam & fubtilcm eru-
ditionem,Magnus cognominatus. Cuius in Philofophiadodrinam in vniucrfitate Colonicnf.
Eaurentiani Gymnafij alumni fequuntur^ficut Gymnaiium Montanum S. Thema;

Aquinatis magni iftius Alberti difcipuli, vnde vulgo, hos qui-
dem Thomiftas, illos Albcrtiftos,
appellitant.

45*
loading ...