Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 4.1902-1903

Page: 12
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1902_1903/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I 2

Dritter Tag für Denkmalpflege, Düsseldorf, 25 en 26 September
1902.

Deze vergadering van deskundigen en belangstellenden op het gebied
van de zorg voor het behoud van monumenten was ook ditmaal weder
verbonden aan de algemeene vergadering van den Gesammtverein der
deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

De bijeenkomsten werden gehouden in de ruime vergaderzaal van het
Standehaus en de regeering had ook op andere wijze en door het ver-
kenen van financieelen steun van hare belangstelling doen blijken.

Het program der werkzaamheden bevatte verschillende belangrijke
onderwerpen, die, vooral nu ook de Nederlandsche regeering blijk geeft
meer werkdadig tot behoud der monumenten te willen optreden, ook voor
Nederland van belang zijn. De verslagen zullen over eenige maanden in
druk verschijnen, zoodat ik voor een volledig overzicht hiernaar kan ver-
wijzen. Enkele punten uit de debatten wensch ik hier kort aan te stippen.

De inventariseering maakte ditmaal geen afzonderlijk punt van behan-
deling uit; het belang hiervan is dan ook in Duitschland algemeen erkend
en de verschillende staten wedijveren in het publiceeren van degelijk
bewerkte en fraai geïllustreerde inventarissen. Alleen wordt algemeen
betreurd, dat de verschillende inventarissen zoozeer in opzet uiteenloopen.
Het bericht, dat ook in Nederland de inventarisatie thans door de regeering
aan de orde is gesteld, werd algemeen met vreugde begroet.

Belangrijk waren de rapporten over de wetgeving in Zwitserland,
Oostenrijk en Hessen. De belangrijke Hessische wet hoop ik in een volgend
artikel uitvoeriger te behandelen.

In Zwitserland bestaat geen algemeene wetgeving, doch twee kantons,
Waadt en Bern, hebben reeds getracht door eene eigen regeling aan de
inwoners de patriottische plicht in te scherpen om ook voor het nageslacht
in eere te houden, wat vroegere geslachten op kunstgebied hebben nage-
laten.

Voor het kanton Bern werd de wet van 16 Maart 1902, die ook
eenige beperkingen bevat van het particulier bezit, bij de volksstemming
met 20,000 stemmen tegen 12,000 bekrachtigd.

In Oostenrijk is een ontwerp van Dr. A.. Helfert commissoriaal gemaakt,
waarbij elke verandering verboden wordt bij monumenten zonder voorafgaand
verlof van het openbaar gezag. Deze bescherming strekt zich ook uit tot alle
tot den bouw behoorende voorwerpen, die niet verwijderd mogen worden,
al zoude hierdoor niet aan het architectonisch geheel worden geschaad.
Gebouwen in particulier bezit zijn aan deze beperking echter slechts
onderworpen voor zooverre de eigenaar dit heeft aangevraagd (vergelijk de
Engelsche wetgeving). Een tweede ontwerp strekt om den staat alle macht
te geven over de reeds blootgelegde en nog te ontgraven gedeelten van
het paleis van Diocletianus te Spalato.
loading ...