Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 205
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0220
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
schotel getuigt van het groote technisch-kunnen onzer 17de eeuwsche plateel-bakkers en
overtreft door kracht van kleur en qualiteit van email vrijwel alles, wat tot dusver in
onze verzameling of daarbuiten aanwezig was. Allereerst wordt men getroffen door de buiten-
gewone helderheid en frischheid der kleuren en door de krasheid, waarmede de omtrekken
der teekening tegen den witten ondergrond uitkomen. Het nationale heeft hier wel is
waar in de versiering voor navolging van chineesch porcelein moeten wijken, maar zoo
ergens, dan komt hier voor den dag, hoezeer de verandering van materiaal, van porcelein
in aardewerk, aan het warme, zachte »aandoen” ten goede komt.

Eene vergelijking met het kleine, eveneens »Roos” gemerkte bordje kan van nut
zijn. Men vindt hier, vooral in het
blauw en rood, een geheel overeen-
komstige kleurschakeering, die wij
bovendien op menig ander stuk
zouden kunnen aanwijzen en welke
aan de fabriek de Roos iets zeer
eigens bijzetten.

Aan de, door den laatsten
verkooper gegeven verzekering, dat
de schotel slechts met een acht-tal
kleinere gevonden was, kan thans geen
vertrouwen meer worden geschonken.

Nu echter gebleken is, dat van de-
zelfde herkomst ook nog een tiental
andere kommen en schalen bestaan,
ligt het vermoeden voor de hand,
dat al deze deel hebben uitgemaakt
van een compleet servies. De weten-
schap, dat een zoo groot aantal voor-
werpen van eenzelfde ingewikkeld
décor eene zoo algeheele overeenkomst vertoonen, moet onzen eerbied voor de ongeëven-
aarde vastheid van werken en voor het volkomen beheerschen der technische moeilijk-
heden in de Delftsche ateliers voor goed vestigen.

M. VAN NOTTEN.

Figuur 6.

MUSEUM BOYMANS.

Dit museum heeft sedert het optreden van den nieuwen directeur, den heer F. Schmidt
Degener, verscheidene geschenken ontvangen, die ik in het kort even wil vermelden, daarbij
niet sprekend van de niet-Hollandsche geschenken (een schilderij, dat op naam van Le Nain
staat, een aan Mategna toegeschreven penteekenmg en een teekening, door den heer L. Nardus

205
loading ...