Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 37
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0049
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
WETTELIJKE BESCHERMING VAN MONUMENTEN.

Den 22sten April was in een daarvoor welwillend beschikbaar gestelde zaal van
Pulchri Studio te 's-Gravenhage door den N. O. B. eene buitengewone vergadering belegd,
waartoe tal van Vereenigingen waren uitgenoodigd. Het gold de bespreking van het in
het vorig nummer afgedrukt rapport over de wettelijke bescherming van monumenten;
de opkomst vooral van vertegenwoordigers van Vereenigingen was vrij groot. Vertegen-
woordigd waren, of sympathie betuigd hadden: Pulchri Studio, De Haagsche Kunstkring,
afd. Amsterdam van De Violier, de Vereeniging voor Overijselsch recht en geschiedenis,
de Vereeniging Gelre, de Rijksmonumentencommissie, het Friesch Genootschap, het Genoot-
schap Architectura et Amicitia te Amsterdam, de Commissie voor het museum Lakenhal,
de Prov. Geldersche Archaeologische commissie, het hoofdbestuur van de Maatschappij
voor Bouwkunst, de Vereeniging Oud-Leiden, de Prov. Zuid-Hollandsche Archaeologische
commissie, het hoofdbestuur van De Violier, de Commissie van beheer van het gemeente-
museum Den Haag, de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Arnhem, het Historisch
Genootschap te Utrecht, de Vereeniging Die Haghe, het Centraal Geldersch comité, de
Vereeniging Delfia, het Zeeuwsch Genootschap, de Vereeniging Arendsburg, de Vereeniging
Doorwerth, de Prov. Utrechtsche commissie, de Bond van Nederlandsche Architecten,
de Vereeniging Haerlem, het Museum L. van Meerten, Amstelodamum, de Oudheidkundige
Kamer te Zutphen, de Vereeniging van Archivarissen, het Prov. Utrechtsch Genootschap,
het Prov. Noord-Brabantsch Genootschap, Pictura Veluvensis, de Oudheid Kamer Twente
en de Vereeniging Crabeth.

De Voorzitter, Mr. Dr. J. C. Overvoorde, opende met een kort woord, waarin hij
allereerst de commissie ad hoe dank zegde voor haar werk. Hij herinnerde aan wat reeds
voor jaren door den Bond op dit gebied werd verricht en vertrouwde dat het rapport thans
de mogelijkheid opent, om met vrucht aandrang uit te oefenen op de regeering. Hij gaf
daarna het woord aan de verschillende sprekers, die zoo welwillend waren in het openbaar
de in het rapport ontwikkelde beginselen nader toe te lichten.

Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers, die zichzelf welhaast een oud monument noemde in
den strijd waarom het hier ging, haalde tal van herinneringen uit dien strijd op, ten einde
met klem de noodzakelijkheid der wettelijke bescherming te betoogen. Al is er veel verloren
gegaan, onherstelbaar, het is nog niet te laat, er valt nog veel te redden, te behouden.

3

37
loading ...