Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
pfip*

rOLITlCO.HISirORICUM* i3f

pimus, praeterquamterrenorum, quaeviliifimafunt, fi cumcadeftibtiscon-
feranrur; quibus tantum nobis eflet inhiandum : fechamen mortaiis hujus ,
corporis velum, quoinduimur, ita nobisrationis lumenoccuitat,ut caecu-
tientes'inferna haec loca obeamus, fenfus^ac depravatos animiafFe&us tam-
quamducesfequenres. Quareminimemirumvideridebear,fi fexcentanos
oppnmantmaia, ftatim atquein huncinfetnum delabiniur ,hoceft, animi
noftri mortalia corporainduunt; nam hucrefetri poteft , quod Virgil.lib.
vx4 y£neid4demalis > inferni pottas obfidcntibus fingit: Garmina ita ha-
ent:

. Vejiihulum ante ipfum7primifque infaucihm Orci
LutJm? & uhricespofuere cuhilia Cura:
EaUentefquehahitant Morhi trijlifque SeneBm^
Et Metm} 0 malefuada Eames, & turpis Efefias:
(Terrihi/es vifu formd) Lethumque, Lahorque :
Tum conjanguinem Lethi Sopor, 0malamentis

Gaudia^mortiferumqueadverfoin limine helium: . ;

Eerreique Eumenidum thalami^ & Difcordia demens: '-
Vipereum crinemvittisinnexd cruentis% i \

MERCURIUS.

Nterfabulofos antiquorum Deos ita erantmuneradiftributa , utaliia-
iud fibi tantum proprium efiTent fo. tm. Ihterhos duohocofficio fun-
gebantur, utDeorumeflentnuncii Mercuriusunus, quijovioper&m Deorum
fuam na vabat j Itfis altera»quae Juttoni jnon foli tamen; nam & Jovi in- wjgM
terdum miniftrafie legitur: fed ttvnc tantum, cummortalibus bellum , pe-
ftem, famem , aliudve ingens malum annunciaret, Meicuriiautem opera Meuum
in ebuslastis Jupiier utebatur; fed & cseteriDiieumdem iibinuncium,cum nmnm.
eiTetopus,adfcifcebanr4 Haecfabulainnuit, fermoneidexp-rimi,quodmen-
te, quas divina eft in nobis particula, conceperimus. Huncvetcresnonfo-
lumnunciis, fed &htcris pra3pofuet unt,quemadmodumisdefeapud Plau-
tumin Amphitryone:

' Nam vos quidem idjamfcitis conceffum & datum
J\4thi ejfe ah Diis aliis, nuntiispra/im & lucrob
In Ilbro Antiquariorum Petri Appiani,Mercurius fmberb/s effingitur,dua-
s parvis ahs fupraaures affixis, nudus a nifi quod in dorfo paliiolum habe*
revidetur,dexteramarfupiumcontinet.quodfupracaputHircijacetj Sini-
Ri a v^ro Caduceum prseferr *, ad pedes Ga!!us & Hircus fubeft. Caduceus Cetdaceut*
erat ejuYinfigne,quiinitio erat virga quaedam, ab aliisnon differens , quam lmago 4$^
ab Ap poiIrni^iono accepit, pro citharx m unere, quod in eum contulcrat, a.
cum poftboyeHubreptos , faduscum eo percuffit. Iraque Homeius in
bymno in MercuriUm, Appelimem itaei dicentem inducit j
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen