Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
104 THEATRUM ETHNlCO IDOLOLATRICUM

tnini propria. llli ergo,ex Ariftotelisfententia, cui Felicitatis imago confefl-
tit , felices dicipoterunt, qui& ftudiofifint, &divires. CebesThebanusm
tabula hoc modo Felicicatem defcripfit j in eminenti quopiarn arcisvefti-
buJo ea in folio fedet, liberali ornatu compta, fednon accurate, & florentiffi-
mo ferto coronaca; adquamomnesquidemafpirant , fed li tantum perve-
aiiunt, quivirtutem ducem fequuti^casteraomniapoftfedimiferint: isnam-
que iniilafuitfententia, utcummultisaliisdiceret, virtutemfolam feipfa,
etiam aliisoninibusprtffidiisdeftitutarn, adbene, beataequevivendurn efle
contentam. In cujus fentendam nobis eftpedibus difcedendum, fi Chri*
ftianeloqui vo!umus,deea feiicicatenon inteiJigentes, quam.vulgusappetit
{ea autem non eft felicitas, licet efle videatur)ied qua animi corpore hoc
mortali exfuti, cajleftibus illis fedibus perfruuntur, Ad quam iiii perve-
nient, qui divino lumine colluftrati, hujus yitx iterfide viva comiteince-
dent, qua?percaritatem eft a&uofa.

CUPIDO.

OMNIUM animi perturbationum nulla equidem vehementior, aut
perniciofior eftamore, quem Grascijp&rra dicunt. Itaque nihi-I mirum, fi
veteres,apudquosnullusnon animimorbus, autvitium numrnis ioco habe-
batur, amorem Deum , ^magnum illum quidemcoluermt, cupiditatis tur-
pitudini Diviniratis nomenobtendentes. Itaque varie eum exprefferunt,
prout varie in animis noftris vires fuas exfeiic. Ijus autem imagines ita
omnibus fuiit nota?, utquifqueper feablque docT:ore(itafumusfereadhoc
virium proclives") fi puerum depictum viderit, oculos fafda impeditos ha~
bentem, arcumtenentem^ exeujufque humeris pharetra dependeat, amo-
rem eum Iibere ajffirmare aufit. Sed tamen non omnes xqne rationern cur
5tapingatur,reddere polTunt* Id veioprajcipuenoshociBOpere ftudemus,
nt non folum undecumque poflumus, Deorum imaginesin medium pro-
ducamus, fed &rationesexprobatiiiimis quibufqueafteramus. Quamquam
veroCupidoproprieanimicupiditati, qua ad res veriereasferimur, d vete-
ribus pr-aeponitur ; non defuerunt tamen qui forte adflagitium aliqua ho-
nefti fpeciedecoranduna, geminoscupidinesexcogitarunt, qualesfunt Pla-
tonici, quihoccolorefGediflimospuerorumamores, quos, fi Deo placet,
gradus ad divinana contemplationem faciunt, honeftiflirnos reddiderunt:
quo quid abfurdius poteftexcogitari? Piatoniciergo geminam V"enerern>
geminorum Cupidinum matrem prarclarofcilicet commentoconrinxerunt %
coeleftem alterum, ex qua divinus illeamor exftiterit, quo dicunt, animos
noftros ad divinarum rerum contempiationem inflammari: hunc in calo
habirareilliaflirmant, quod&Philoftratusconftrmat, eumunum efle fcri-
bens, incoeloque degentem, nbicceleftiaadmimftrat; hunc vulteflepurum
penitus.>atcjue fincerum. Itaque cum juvcniii corpore,lucido, ac maxime pul-

cro
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen