Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 5.1888

Page: 78
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1888/0083
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
78

von Stadion, einst Hoch- nnd Deutschmeister, welcher in
frommem Eifer für die Ehre Gottes und das Lob der aller-
seligsten Jungfrau dieses Kloster der Väter Kapuziner zweimal
zugleich mit der anstoßenden Mariahilfkapelle von Grund aus
bauen ließ. Er starb im kaiserlichen Lager 21. November
1641 lind wurde als der erste in dieser Gruft begraben
25. Februar 1642."
Oberhalb dieses Steines stand in einer kleinen Oesf-
nnng der Mauer eine etwa 6 Zoll lange, ebenso breite
und 3 Zoll hohe zinnerne Kapsel in Form eines Herzens, in
welcher sich eine zweite Kapsel befand mit dem Herzen des
Hoch- nnd Deutschmeisters Johann Kaspar von Ampringen.
Der Deckel trug die Worte: „Das Herz des hochwürdigen
und erlauchten Fürsten, des Hoch- und Deutschmeisters Johann
Kaspar von Ampringen, des letzten seines Stammes, der am
9. September 1684 in Breslau starb, renoviert 1736."
Endlich barg die Gruft noch an beiden Seiten viele Ge-
beine der einst hier begrabenen Kapuziner sowie Stücke ihrer
braunen Kutten, alles durcheinander, mehrere Schuh hoch anf-
gehäuft. Dieser Zustand datierte wahrscheinlich aus dem An-
fänge unseres Jahrhunderts.
(Fortsetzung folgt.)

Das Nlostor und die Klosterkirche in Neresheim.
Von Pfarrer A. G.
(Fortsetzung.)
Ilunc i^nenes Detri lruereNem re et nomine mu^num
In§en3 Detrini clecor Nie, et §1oriu 8tatu3
^oliunne8 Nepomuclc re8iNet, ciuern 8tellu coronut,
()uue ciemer8i olim cuput inter lluminu cinxit,
Nempe guiu nt 8 teilu Me vitue guogue tempore luDit.
Drunci8cu8 Niveü meriti3, lrumilmciue 3uimet
Lontemptor minimi vult orclini8 e83e pureiltem
8e 8e, et 8ic clici Nemi830 corpore, nempe
In terri8 guulis luerut, guogue nunc cupit e88e
In coe1l8, U8t Iric IIumile8 ex ul tut umunNum
Ruinen, et e coeli Deponit 8eNe 8uperdo8.
a5pice, guum mugno 8pIenciore relul^eut illuN
Derrue alricunue lumen, 6ummo3ve coru8cet,
()uu8 cor i^nitum merito pro munere pruevet:
Nempe a.uz;u8ti NU8 tuntU8 puter ille virorum
'l'untorum, et tunti lunclutor 13 Orclini8 in§en8.
Ilunc Iuuciutore3 ulii mox pone 8eguuntur
Dominicu8 cum LernlrurNo, Nuo ve8tivu3 uH>i8
In8iFnes, ^runcle8gue viri, guo8 cuncliciu vitu
Lommenclut muge guum ve8te8, cunclorgue unimorum,
an§eIico8 Nicu3 uml>08 in ve8til>U3 ulvi3
Iure viro8, Domini cpii Nelenclere 8epulclrrum,
Lum cune Dominicu8, IlernurNu8 cum cruce et urmiü.
IluuN procul liinc minimue lunclutor relixponi!-
I^nutiu8 Doz'olue lux i^neu 8tirpi8,
Divinum nomen Dunuto poplite uclorut,
Dutu^ue Do^oliclum clevotu mente re8i^nut.
8i porro uttoIu8 ocuIo3 puulo ultiu8 illinc
Ixilianu8 erit til»i con8picienclu3 umictu
Dt m^tru in5i§ni8, Drunconiu jure putronum,
()uem colit: lruic 8ocium D1uciNu8 8e jun^it, et iclem
^lurt^rium ^luclio 8udÜ53e in nomine Clrri8ti
OuuNet, FUuNevit 8emper cum ^lart^re lVlurt/r.
Denigue VVolk^unZum portuntem templu vicleln3
8eu 8uncti Ottmuri (conce88um ul»i cluuclere vitum)
aecliculum, lrunc 8ummo viven5 clilexit umore.
Iluic 8e 5e comitem 8xmpertu3 epi5copu8 uclclit
1'u5tor pu8tori, pU8tor vonu3, optimu8 urbi3
au§u8tunue olim, guum clicunt Vinclelicorum.
'l'uÜ8 guocl luerit 8^mpertu3 pu8tor in url>e,
Hoc ereptu Dupo te8tutur oriculu,*) nempe
acl piu votu viri proIe8 mox reNclitu mutri
<)uue jum cuptu lupi rul,icli8 in luuciliu8 Nue8it.
*) oriculu im Original, maß sicher oviculu (— Schäfchen) heißen.

Dcce! Lolumvunu3 Leneclicti tiliu5, ai>du3
Duxovii, el6§iem 30Ü3 gui pectore ^e3tut,
(Nempe guiu Bluter 8oIem purituru viNedut,
(^ui meclium i§niti8 ruclÜ5 illuminet orvem)
avvuti Ottmuro loguitur, guum ^runNiu numen
Der 8e, pergue 8U03 8ocio3 conce38erit orvi.
Inter apo8toIico8 8e mi3cet ^lu^Nulu coetu5
t^uueve Dei luerit mi3erenti3 ^rutiu, nurrut,
()ui ?eccutore3 recipit 8imul inter umico8.
(^ui5num Oettin§unue luerit clomu3 ueNiNcutor?
Luvurius, Nico, Nupertu8 apo3tolu3 e8t Inc.
8uli8vurgen8i3 Nein luctu8 epi8copu3, illi
8e ^ViIIidu1Nu8 jun§it cum rutionuli,
()uoN 80I03 Du8tetten3e3 Ni8criminut inter
Du3tore3 religuo8, guei3 curu incumdit oviÜ8.
Nunc juxtu ovver80 cpiU8i ter§o e8t ecce! 5ucerNo8
lVlu§nu3 Due88en8i8 prue3u1, cui u83iNet illuN
^Ion5trum IrorrenNum, inzen8, cuuNutum, nempe Nruco ille,
LumpiNunen8i preciku8 lauern 5truvit in u§ro.
Lolloguitur lVluANO lruic 8Lncto PU88U ultior uno
anti8te5 mu§nu3 Dri5inFue LorI>iniunu8.
In coeli clivo tunNem Iric uppuret et Ivo
1?rucorue puroclni8, vicluurum jure putronu5
atgue pupillorum Nict»8, NelenNere cuu8U3
Cuu8iNicu3 8unctu8 voluit viNuue utgue pupilli:
III08 pruetereu, Quorum ip3i creNitu curu,
Duvit et exemplo, et verbo, et nutriit uere,
Dxemplum luctu8 ?»3torum pu8tor et ip8e.
Nunc u§men cluuNit Loicus Nux Dlru58iIo §enti8
Drimu3 lunclutor cluu8tri venerul>ili8 lruju3
Nere8lieimen5i8 populi jum voce Veutu8.
Iluucl procul Irinc re8iNet 3unctu8 cum conju§e conjux
IIurtmunnu3 come8 et conjux comiti83u aNe1lreiNi8,
t)ui lunclutore5 null! pietute 8ecunNi,
8eN numero tuntum lunNurunt moeniu 8unctu Iiuec,
Dt 8ic ueternum 8Ü>i promeruere 8ulutem.
aitiu8 U38ur§u3 jum ^Iu8u, et curmine Nix^no
(8i pote8) eccle5ium cunNenti ve5te Necorum
DxtoIIe! lruec velum removet, guo ^ranNe reconNit
arcunum Domunu liNe3, ut cernere po35i8
8ultem oculo irclei, guue nunguum in corpore cerne8,
8eN guu3i per 8peculum Duulo te3tunte viNevi8.
a.8t en! Duulu3 uNe8t cum Detro principe gruncle Iroc
arcunum uclmirun5, Detro mu^nuliu nurrun3
Intento Ni^ito, vultu 8tupet ille prolunNum
Hoc mure 8udIuto, 8imu1 et mirutur ulr^88um.
8imon et DIromu3, LlutlriÄ3, utgue HiuNueu8
I'IriIippU5 cin§unt Iutu5 lrorum et Lurtlrolomueu8
^ucodu8ciue ^linor Domini coFNOmine lruter.
Intru Iro3 än5e1mum cerne8, mu§num orNini8 illuN
Dt 8>mul eccle3iue 8iNu3, cui jüngere OuIIum
8eu lrutrem voluit pictor, 5eu mu§nu5 apelle8.
Dtgue muc;i5 Oullurn no5cu8 uppinxit et ur8um,
(>ui vivo udduti lumulo peNe li^nu mini8trun8
In 8cripti8 legitur: 8unt lruec in3i§niu Oulli.
8pectu5ti 8Uncto8, guo8 lex novu 5eu piu muter,
Dt loecunNu puren8 coelo Fenui88e relertur;
Nunc veteri8 te8tumenti guogue nominu Didro
Vitue in3criptu lege, et 8imul lric Nepictu 8ini5tru
Luppue ex purte viNe, et rur3U8 tuu luminu verte
a Nsxtru uN luevum, num 8ic cupit orNo poetue,
()ui propter copium nunc lrinc, nunc incle vugutur.
Dn! primu3 jn8tu8 8imeon piu8 ille 8ucerNo3
()ui luit in templo, Num muter Vir§o kerevut
Nutum pro munNi jum jum OVIuturu 8ulutc,
8e 8e oklert veteri8 ve3titu8 Ie^i3 umictu,
Nempe iNeo primu3, guiu Clrri3to proximu8, et8i
DItimu8 unticpiu luerit pro Ie§e 3ucerNo8.
Durvo intervullo 8ec^uitur Dex, utgue Dropketu
DuviN cum c^tlruru, guu8i 3ic prueluNere vellet,
Druecinere et luucles 8ecum 3ine 6ne cunenNu8.
'l unc avr ulrum, nutu3 cui victimu 8ponte recumvit
l3uuc, 8eu 0ni^enitu3, ()uem Dili^it ille.
^sucoli lucci cpii lrliu8 et Dutriurclru
^lu^nue Aenti8 erut, prope con3eNi88e viNetur.
Äl o^8L8, uc auron Druter 8uu8 ille Deviteu
Nunc 8e 8e o8tenNunt, tul)ulu8gue o8tenNere Ie§i8
Numini8 u cligpto 8criptU3 pulclrro orcline certunt,
jsum No e cum ^uplret prue8entunt comminu3 urcum,
loading ...