Beck, Paul [Editor]; Hofele, Engelbert [Editor]; Diözese Rottenburg [Editor]
Diözesan-Archiv von Schwaben: Organ für Geschichte, Altertumskunde, Kunst und Kultur der Diözese Rottenburg und der angrenzenden Gebiete — 23.1905

Page: 93
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dioezarchivschwab1905/0101
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
63

cum 6cleli pre3entium ob3ervatione!
Dicet bone memorie clomnu8 I'ricle-
ricu8 electu3 et con6rmatu3 prebe-
ce88or no3ter 5ubclitorum animarum
8aluti intenclen3 cluclum in 3^noclo
Lon8tantien3i tunc 3olempniter cele-
krata pro felici 8tatu eorunbem sub-
clitorum eccle8ia8ticorum et 8ecu-
larium ip8vrumcjue reformatione ne-
ce88aria et oportuna c^ueclam 8alubria
in civitate et cliüce8i preclicti8 3tatuta
ecliberit bcleliter ob3ervancla, per c^ue
8ic 8ervata inter commi38um 8ibi
§re§em roboraretur iu3titia, vi§eret
ec>uita8 et canclor maZi3 innote3ceret
ec^uitati8:
I. Dre<^uenti 8ic;uiclem 3ubbitorum
c^uerela inteliAen3, cau8a3 a iuclicibu8
cleleKati8 et 8ubcleleoati8 in Ioci8 re-
moti3 et ultra cÜ3tantiam a iure con-
C688AM ac in Ioci3 non in8i§n^8 peri-
torum babentibu8 bet'ectum commo-
rantibu3 et etiam a non babentibu3
pote8tatem inclebite trabi et multipli-
citer vexari et turbari, iucllce5 etiam
buiu8mocli a 5ecle apo8tolica ve!
aliuncle impetrato8 incÜ8crete vimbria8
8UL8 clilatante8 maiorem, c^uam ei3
conce88a 8it, c^ua8i orbinarii 5int,
contra ip803 proceclenclo exercere
iuri3(litionem contra iuri3 6i8p08itio-
nern iIIo8, ut 6t, enormiter clampm'6-
canclo et 8ententÜ3 illac^ueanbo, omne3
et 8in^ulo8 iu6ice8 clele^at08 et 8ub-
cleIe§ato3 apo5tolice5ecli3 vel leZa-
torum eiu3 nec non con3ervatores
quo3Übet per civitatem et cl^öce8im
Lon8tantien8em cleputato8 bortanclo
in Domino requi3ivit, ut r68cripta et
re8ervatoria 8ibi clirecta non exce-
clerent, 8ecl, prout Deputat! forent,
eorum 5orma3 8ub iuri8 peni8 063er-
varent, ne 8ubcliti ultra clebitum Zra-
varentur, universi3 et 3inZuli8 pre-
ist^, rectoribu8 et eccle8iarum civi-
tati8 et 6^üce3i8 Lon5tantien5i3 pre-
clictarum curati3 inbibenclo, ne clein-
cep3 alicuiu3 iuclici8 bele^ati, 8ub-
cleleKati aut con3ervatori5 Iitera3,
manclata et proce88U8 exec^uerentur,
ni8i ip8orum auctoritL3 ei8clem 6e
verdo aclverbum in3erta foret, ut cle
eorum con3taret pote3tate, vel 3altim
per ip8um aut eiu5 vicarium vi8a

alteriu8 eorunclem Iitteri8 clebite acl
mi83a cloceretur.
II. Lon3i6eran3 c^uoc^ue provibe
8acri5 canonibu3 cautum lore, quocl
cau8e matriinoniale8 cum clepen-
6enti6u8 et connexi5 per eo8, c^ui
pote3tatem 6a6ent et canonum5tatuta
non iZmorant, tractari et cliKniri cle-
beant, omnidu3 et 8inZuli8 8ubcliti8
8ui8 eccle8ia3tici3 et 3ecularibu3,
cuiu8cunc^ue 3tatu8, ^raclu8, orclini3
aut con6icioni8 exi5tant, cÜ8tricte in-
6i6uit, ne 6e examinatione, conZni-
tione aut cleci5ione iucliciali aut au-
tori8a6ili c^uarumcunc^ue cau3arum
matrimonialium aliter c^uam per mo-
clum 8alu6ri3 con8ilü 86 intromittant
<^uovi3 moclo, 8e6 c^uocl cjuivi5 pre8-
piter animarum curam 6a6en3 et
3u66ito8, Quorum cokaditatio vel 6i8-
co6a6itatio vel matrimonium aut fama
publica aut veritate erronee forent,
ita, c^uob cle KÜ3, an in iure 3ub3i8tere
po83ent, 8altim probabile 6ubium
exi8teret, tale3 a tempore 8cientie
3ue 8peci6ce moneat, ut 8upra bii8
infra men8em proximum pro 6ecla-
ratione, 6eci3ione et 3ententia acl
iubicium et examen curie Lon5tan-
tien3i8 recurrant et cau5am Iruiu5-
moäi a6 6nem pro6ucant 8eu pro-
secjuentur.
III. Item c^uob illo8, c^ui relicto
leZitimo tboro alii in aclulterini3 am-
plexibu3 abberere et cobabitare mani-
Ie8te et 8canclalo3e non erube8cunt,
ab be8i3tenbum ab buiu3mocli aclul-
terini3 cobabitationibua et receclen-
clum ab invicem infra cjuinbecim
clie8 8alubriter inclucere cleberent et
monere.
IV. Auia etiam ex clancle3tini3
contractibu3 non moclica 3canbala
et animarum pericula in8urZere con-
8ueverint, voluit eccle8iarum rectore3
et plebano8 5ubclito3 eorum clan-
be8tine matrimonia contrabente8, ut
a tempore notitie contractum buiu8-
mocli infra men8em proximum, ni8i
fuerint tempora, in cjuibu8 a iure
8ub3cripto probibentur, et tunc intra
meinem proximum 8ec^uentem eo8-
clem contractu3 in facie eccle3ie 30-
Iempni8arent, inclucere cum effectu.
loading ...