Friedländer, Ernst
Ostfriesisches Urkundenbuch (Band 1): 787 - 1470 — Emden, 1878

Blatt: 340
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwOstfrUrkunde1878/0361
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
340

1428.

kundiget wort, dat se na grote
ehres landes helpen de dyke tho
slaende, de buten Oldeamt nu
waren, und helpen se dan nicht,
dat se dan verboret hebben ohre
erve und dat kamen dan tho des
menen landes behoeff. Item so
sollen alle lande dartho helpen
dat de Drenten und anders lüde,
de van oldes hebben schuldich
wesen und sint noch schuldich de
pand65) van der Omecke, Drent64)
und Krepeswolde nederward tho
holdende, dat se de holden, up
dat de armen lüde binne dycken
anders65) in Freeslande also yam-
nierlick nicht van eren watere
werden vordervet. Und ist noet,
so bidden all Umlanden Focken,
Hisseken und Imele hovetling over
de Emese ende ehr vrenden dat
se em dertho willen helpen. Item
alle de gene de dar wanen baven
den Deelfdyck tho der Hoger-
bruggc tho solen helpen der Oeld-
ampt einen dyck van Westerreide
tho maken, up in den Wold in
sulcker manicr, dat de gehne de
wanen im Damsater rescup mit
den gcnen, de wanen ander Hayo
Ripperda geweidet off gebeden,
solen helpen tho slaen den dorp-
roan in Oeldampt den dick also
lang und also veher alse de kleye
wäret,") und de andern de binnen
dyke wonen mit Diurdiswolde")
solen helpen Eppo tho Broke und
den Oldampt bi Wolden den dick
vort up tho slaende in dem Wol-
den, dar dat hem allernuttest

den ander besetten um penning-
schult, dan den ghene, de doer
rieht schuldich is; ist sake dat
hy en anders myt gheen recht
bedriven moghe ende dat an sinen
richter besocht heft. Item um des
willen, dat al dese Uinlande eens
zullen wesen, zo sal dat screven
lantricht, daer men by richten
sal alleens wesen, dat de lant-
rechters lüde nu lezen to hören
willen ende undertiden duyster is,
dattet de mene man neet kan
vorstaen, zo sal men dre de leerste
van scrift ende oec dre de wysden
lantrichters lüde deser voerscr.
lande daer to zetten, dat ze van
al de lantrechte een klaer vor-
standich lantricht maken, dat al
man vorstaen moghe ende hiir
boet ende beteringhe ende al dinc
daerna in dissen landen to rich-
ten, up datter neman myt valsche
rieht moghe bedroghen worden.
Item dat alle de ghene, de erve
hebben in den Oldenampt, daer
na dat hem kundighet wort, dat
ze na groet hoers landes hclpe
de dycken to slaen, de buten den
Oldenampt nu wonen ende hel-
pen ze dan nicht, dat ze dan ver-
boert hebbe haer erve ende dat
kome dan to des menen landes
behoef. Item zo sullen alle lan-
den daer to helpen, dat de Dren-
then ende anders lüde de van
oldes schuldich hebben gheweest
ende synt noch schuldich de pand
van der omerik Drent ende Kre-
piswolde nederwart to holden, dat

dyuster is, dat di mene mon nicht
kan vorstan; sa sal men dre
leerste van scrifte, ende oer dre
wiseste lantrechtes lüde darto
setten, dat ze van oelde lantrechte
een klar vorstandich lantrecht
maken, dar al man vorstaen möge,
ende darnae böte ende breema
ende alle thing na in dessen lan-
den to rechten, up dat datter
nemen met valschen rechte möge
bedrogen werden.

Hein alle degene de erve heb-
ben in den Oldenompte, dama
dat hem kundigat wert, dat se
nae grotheit hores landis helpe
de dyken to slan, de butc den
Oeldenamt nu wonen, ende helpen
se dan nicht, dat ze dan vorboret
hebbe hör erve ende kome dan
dat to des landes bihoef.

Item met körte worden: alle
water ende alle pendc sal men
holden na oelden zede ende woent
to des landis besten. Ende we
so steh boven vier gülden wert
goedis, dat men met nochliken
tuge overtugen mach, dan sal
men hanghen.

Datum anno Domini M°CCCC°
XXVIP, quinta feria post Pascha.

i3) b passe. ") b omerik Drenth. 65) b ende anders. 66) b als de cleywaert. e;) b Diurdiswoldcman.
loading ...