Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1885

Page: 181
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1885/0116
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
181

ΕΓΡΙΙΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΕΤΣΙΝΙ

182

αποτελείται, ώς βλέπει ό αναγνώστης, εκ δύο τε-
μαχίων προσαρμοζόντων και παρεχομένων , ώς νο-
μίζω, το όλον ΰψος ήτοι πλάτος (0,14 περίπου)
τοΟ ελάσματος" το ό'λον αύτοΟ μήκος ύποθετω οτι
δέν θά ήτο μείζον των 0,24-0,25, Γ. Μ.

Περί της διαιοέσεως αύτοΟ εις ζωναο. ήτοι χώ-
ρας και των ελικοειδών ή άλλων κοσμημάτων του
ούδέν έχω νά παρατηρήσω (!}·* έν τη δευτέρα τών
πέντε ζωνών, εις ας τό όλον έλασμα κατά το ΰψος
ήτοι τό πλάτος του διηρεϊτο, απεικονίζεται το το-
σούτον σύνηθες και άγχπητον τή ανατολική και
κατ άκολουΟίαν και τή αρχαία Ελληνική τέχνη
θέμα, λέοντες δηλ. κατά έλάοων ή άλλων ομοίων
κερασφόρων ζώων έπιπίπτοντες Ή έν τω ήυ,ετέρω
έλάσματι είκών έβλάβη κατά τι' ουδέν ήττον ομως
διακρίνονται κάλλιστα τρία κερασφόρα ζώα και Ό
λέων, δστις όρμήσας και πλησιάσας ήδη άπροσδο-
κήτως και χωρίς νά έννοηθή το έν τών δύο μεγα-
λειτέρων έκ τών όπισθεν ετοιμάζεται νά έμπήξη
τους οξείς αυτού οδόντας εις τούς γλουτούς του.
Τό θέμα έπαναλαμβάνετο βεβαίως τό αύτά και κατά
τό άριστερον μέρος και είναι όντως περίεργος και
ίκανώς απλοϊκή το0 τεχνίτου ή άντίληΊπς τών
γινομένων τα μεν δύο μεγαλείτερα ζώα (2) τά έκ
τών όπισθεν προσβαλλόμενα παραστήσαντος ώς
άμερίμνως έξακολουθοΟντα τό έργον των , ένω τό
έν τω μέσω αύτών εικονίζεται καταπεπτωκός ήδη
και έκ του τρόμου παράλυτον , άτε μόνον τρόπον
τινά ίδάν τό έτερον τών έφορμησάντων άγριων θη-
ρίων. Έν τή τρίτη ζώνη .είκονίζοντο έν ίδίω τετρα-
γώνω πλαισίω δύο άνδρες, ων μόλις διακρίνεται ή
κεφαλή, διότι αί καμπύλαι έκείναι γραμμαί αί δί-
κη ν ΰεψητίών στρατιωτικής στολής ουδέν σαφές
και ώρισμένον δηλουσι.Έν δέ τή τετάρτη ζώνη (ής
δυστυχώς ωσαύτως μέρος μόνον μας περιεσώθη)
είκονίζοντο, ώς φαίνεται, λέοντες μαχόμενοι ή
μάλλον επιτιθέμενοι κατ' άνθρώπων' ενός τούτουν

(1) Μόνον τό ελικοειδές κόσμημα της πρό; τά δεξιά τοϋ όρώντος
αωζομε'νης ζώνη; έχει τι, ό'περ έγώ δέν κατώρθωσα ν' άνεΰρω,οϊτε τάς
εν τοις ημετε'ροι; Μουσείοις αρχαιότητα; επισκοπών, ο&'τε τά πρόχειροι
μοι βιβλία άναδιφών, τήν καμπύλη ν δηλ. έκείνην Ινωτικήν γραμμήν
τών Ιλί'κων αλλά πιστεύω οτι δέν είναι τι χαινόν και θά παρετηρηβη
ή'δη εν άλλοι; όμοιου είδους άντικειμε'νοις.

(2) Ταΰτα άμοιάζουσι πρό; ίτίηίίΐίφονς, τό δε μικρότερον προ;

καταβεβλημένου και πεπτωκότος διακρίνεται ή
κνήμη (ή άριστερά ώς υποθέτω) μετά τοΟ ποδός*
μεταξύ τών δύο άγριων θηρίων, έν παραδόξω αλη-
θώς θέσει και στάσει εικονίζεται έτερος άνήρ, ούτι-
νος δέν διακρίνονται σαφώς ή ή κεφαλή και ό δε-
ξιός βραχίων,τά δέ λοιπά μέρη τοΟ σώματος οιονεί
ύπό το>3 λέοντος άποκρυπτόμενα σφόδρα συγκεχυ-
μένα και αόριστα είναι. Ό τύπος τοΟ προσώπου εί-
ναι και έν τούτω ό αυτός, οίος και ό τών της τρί-
της ζώνης διάφορος πως του τυπικού εκείνου σχη-
ματισμοί) τών έν τοΓς άγγείοις του Διπύλου είκονι-
ζομένων, ομοιότητα τίνα δέ μάλλο,ν δεικνύων προς
τον τύπον τών εικονιζόμενων έπί τών κοσυ.ηυ.άτων
τοΟ Κορινθιακού τάφου ( ΑγοΙι. Ζβϊΐαη§ 1884, σελ.
106 και έςης) και οιονεί τά προοίμιο)· αύτοΟ ων.
Οί οφθαλμοί δέν δηλουνται, τουλάχιστον δέν δια-
κρίνονται έν τή νΟν καταστάσει του έλάσματος, ή
ρις είναι μακρά, προβεβληκυΓα και (κατά τό άκρον
της προς τ άνω μάλλον νεύουσα, τό στόμα δηλοΟ-
ται άμυδρώς δι' άπλής έντομής και τό πηγοννοον
είναι οξύ και προβεβλημένον" ή δέ κόμη δέν έδη-
λώθη ειμή διά τών τυπικών έκείνων πίεξίδων τών
έλικοειδώς συστρεφομένων και προεξεχουσών έμ-
προσθεν κατά τό μέτωπον και μάλιστα όπισθεν κατά
τον αυχένα, έάν τω όντι τό τόξον εκείνο τό από τοΟ
μετώπου διά της κορυφής τοΰ κρανίου όπισθεν προς
τόν αυχένα κατερχόμενον της κόμης μάλλον ή <ρά-
^ου κράνους είναι δηλωτικόν, ώς τό κατ' άρχάς
έγώ υπέθεσα (1). Και ένώ ούτως απεικονίζεται ό
άνθρωπος, τά άλλα ζώα και μάλιστα ό λέων αν μή
κατά πάντα φυσικώς, σαφώς ό'μως και ζωηρότατα
άναπαριστώνται.

Της αύτής τέχνης προϊόν και προς τόν αύτόν σκο-
πόν πεποιημένον ήτο και τό έλασμα, ού μάςπεριε-
σώθη τό έν τω αύτώ Πίν. ύπό τόν αριθ. 2 άπεικο.
νισΟέν τεμάχ^ιον' άλλ' εχ_ει καί τινας διαφοράς έν
τοις καθ' έκαστον. Καί πρώτον διαφέρει πως ό τύ-
πος τών άνθροοπίνων μορτών τών είκονιζομένων
καί ένταϋθα έν ίδίω τετραγώνω π7^αισίω κατά τήν

(1) Οί άνδρε; φαίνονται κατά τάλλα δλω; άοπλοι ό'ντε; και Οά
ήτο παράδοξον τω ό'ντι νά φορώσι μόνον κράνο;. ΙΙαράβ. και ΛιόΙι.
ΖβίΙπηε 1884 σελ. 102 -/Λ 104, Ηε!!}ϊ§ Όαϊ Ηοηιβι·. Εροκ σελ.
466 και άνωτΞρω σελ. 178 σημ.
loading ...