Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Seite: 243
DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0159
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
243

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

244

παρά τήν Δημητριάδα μέγας δούξ άνεδέδεικτο (1).
Καί της βασιλίδος δέ των πόλεων έπαρχος αναγρά-
φεται έν στίχ. 21-22. Φαίνεται δέ, ώς έκ των
πρώτων στίχων έκατέρου των επιγραμμάτων συνά-
γεται, δτι καί αί εικόνες των ανδρών τούτων καί
της τοΟ Ίσαακίου έγγόνης ήσαν έκεΐ που πλησίον
των τάφων άνακείμεναι. Ή δέ τοΟ Φιλάνθρωπου
[Χρίστου] μονή, ένθα ο Ισαάκιος ετάφη, ήν του
αύτοχράτορος Αλεξίου Α' του Κομνηνού κτίσμα,
έν η καί αυτός ούτος ετάφη (2).*Αγνοούμενον δ'έστί
που της πόλεως εκείτο.

Λείπεταί μοι δέ διαλαβεΓν ήδη καί περί τοΟ τίς
ποτε ήν Ό άμφου ταύτα τά επιγράμματα στιχουρ-
γήσας. Καί λοιπόν έχέτω ό λόγος ώδε.Έν τω ύπ'
αριθ. 192 χειρογράφου της άνωτέρω μνημονευθεί-
σης μονής της Κοσινίτσης, ώς ο αύτος Παπαδό-
πουλος αναφέρει (3), αναγράφονται ταΰτα -μετά καί
τίνων άλλων εις Μάρκον εκείνον τον Εφέσου μη-
τροπολίτην καί των πατρώων δογυ,άτων της πί-
στεως άκαταγώνιστον πρόμαχον. Άλλα καί ό τού-
του αδελφός Ιωάννης, ό καί νομοφύλαξ της Μ. του
ΧριστοΟ Εκκλησίας χρηματίσας, καί έν τή διαβε-
βοημένη δέ Φλωρεντινή συνόδου (τω 1439) παρα-
στάς, έστιχούργησε καί αύτος έτερον έπιτύμβιον έκ
στίχων 96 συγκείμενον ούτω δέ έπιγεγραμμένον :
Τον Νομ,οφν,Ιακος Ιωάννου τον Ενγενικο'ν 'Επι-
τάφιον τω αϋθεντοπονάω, όπερ έκδέδοται έν τω
Λελτ'ιω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρίας της ΕΧΙάδος (4) ύπό τοΟ σοφού" ©ιλέλληνος

Αιμιλίου Ι,β^ΓαηιΙ, καθηγητού της έν Παρισίοις
σχολής των ανατολικών γλωσσών, έκ τοΟ ύπ' αριθ.
475 χειρογράφου τής Εθνικής βιβλιοθήκης τών
Παρισίων μεταληφθέν. Έν τούτω όμως άπαντώσιν
εγκατεσπαρμένοι είκοσι καί τρεις όλοι στίχοι απα-
ράλλακτους έχοντες καί έν τοις νΟν έκδιδομένοις
δυσίν έπιτυμβίοις, πλήν ελαχίστων τινών περί τήν
λέΗιν μεταβολών. Ούτως έν παραδείγματι, έν μεν
τω εις τάν Αεοντάρην έπιγράμματι οί στίχοι 4-8
φέρονται αύτολεξεί καί έν τοϊς του" επιταφίου στί-
χοις 25 καί 27-30, πλήν μιας παραλλαγής του
4ου στίχου ούτως έχοντος έν εκείνου (στίχ. 25):

τον άκράδαντον της Χαζαρίας στΰλον,

καί ετέρας έν τω στίχου 8ν ούτως εχοντι έν έκείνφ
(στίχ. 30):

παααν καταυγάζοντά την γην Γοτθίας'

έν δέ τω εις τον 'Ασάνην, οί στίχοι 2-6, 8-12,
15, 17-20 καί 37-39 εΰρηνται άπαραλλάκτως καί
έν τοις του επιτάφιου 10-19, 34, 36, 38, 40, 82,
84 καί 86, πλήν τίνων έλαχίστων διαφορών. Εν-
τεΟθεν άρα κατάδηλον, δτι στιχουργικήν παθών ό
άνήρ στείρωσιν άντέγραψεν έν μέρει τους στίχους
τοΟ αδελφού αύτου, άποδούς ού'τως εις έτερον πρόςω-
πον τάς προςούσας τοις άλλοις άρετάς.

Ά9ιίνϊ)όιν 2 Όκτωβρίου 1886.

I. Σακκεαιων

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

(ΙΚν. 11, 12 χ*ί 13)

Αί έν Επιδαύρου ύπό τής αρχαιολογικής Εται-
ρίας διενεργούμεναι από ετών ήδη άνασκαφαί εις
φως ήγαγον καί κατά το θέρος του τετελευτηκότος

(1) "Ιοε Άχροπολ. σελ. 126. ΡίΐΠδ.— Πα/υμ. είςΜιχ. Β', σελ.
109. Γ'. σελ 209. Δ', σελ. 333 χ. 337— Γρηγορ. Δ', σελ. 118.
ς-', σελ. 195. Η', σελ. 361. ΙΑ', σελ. 534.

(2) Χων.άτ. σελ. 12. ΡαιΪΕ.

(3) Παράρτ. Άρχαιο.Ιογ. χτλ. σελ. 48.

(4) "Ιδε τομ. Α', ίελ. 455 χοά τ?;ν αΰτο'θί σημειωσιν του πολυίστο-
ρος Ν. Γ. Πολίτου.

ένιαυτου αρχαιότητας πολλαχώς ένδιαφερούσας.
Άνασκαφέντος τοΟ χώρου άρκτικώς του ναοΟ του
Ασκληπιού καί όπισθεν αμέσως τής διπλής καλου-
μένης Στοάς (ιδ. σχεδ. Πρακτ. άρχ.Έταιρ. 1885)
απεκαλύφθη οικοδόμημα Ρωμαϊκον (μήκους 50 πε-
ρίπου μέτρων καί πλάτους 30) όπερ πιθανώτατα τό
οολουτράν » είνε τό ύπό του Άντωνίνου οίκοδομηθέν
(πρβλ. Παυσ. II,XXVII, 6). Ύπό τά ερείπια του
ίκανώς σωζόμενου κτιρίου τούτου καί εις βάθος
loading ...