Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1907

Page: 183
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1907/0104
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
183 εκ κ

Λί'γαγρος προς άριστεράν καΐ κλαδία έμπροσθεν
και κάτωθι" εργασία οχι καλή. Αν. Κρήτη 1900.

152 (010). Φακοειδής έκ στεατίτου μέλανος βε-
βλαμμένη. Παραστ. Λέων σπαράσσων έ'λαφον'
εργασία ατελής και έσχηματοποιημένη. Άνατολ.
Κρήτη 1900.

153 (010). Μικρά άμυγδαλοειδής έξ αίματίτου.
Παραστ. Δύο νήσσαι τρέχουσαι προς δεςιάν ή
όπισθεν μέ ήπλωμένας τάς πτέρυγας. Ανατολική
Κρήτη 1900.

1.54 (018). Φακοειδής έκ στεατίτου μελανοπρα-
σίνου. IΙαράστασις άτελής καΐ έσχηματοποιημένη
πτηνοΟ πετομένου ή τριγωνική αιχμή δόρατος. Η
λίθος φαίνεται ώσεί παλίμψηστος.Άν. Κρ. 1900.

155 (022). Άμυγδαλοειδής έξ έρυΟροΟ τιτανό-
λιθου. Παραστ. Πράχους λίαν έσχηματοποιημένη
καΐ κλαδία. Κνωσός 190(5.

150 (023). Άμυγδαλοειδής έκ μέλανος τιτανό-
λιθου άποκεκρουσμένη καΐ κατά τα δύο άκρα. Πα-
ραστ. Αετός πετάμενος προς τά άνω έσχηματο-
ποιημένος. Εις τάς πτέρυγας έμειναν οί λάκκοι του
τρυπάνου. ΚνωσΌς 1900.

157 ((52(5). Μικρά άμυγδαλοειδής έξ ΐάσπιδος
ώχρολεύκου. Παρ. τευΟΊς και εκατέρωθεν αστήρ.
Εργασία τροχάδην και έσχηματοποιημένη. Λύ-
κτος 1900.

158 (032). Πεπιεσμένος κύλινδρος έκ πρασινω-
πού στεατίτου. Παρ. τέσσαρα συστήματα διπλών
κύκλων συγκεντρικών έφαπτομένων και αποτελούν-
των σύνολον τετράλοβον. Κεντρική ή Ανατολική
Κρήτη 1900.

159 (033). Μικρά άμυγδαλοειδής έξ ώχρολεύ-
κου ίάσπιδος. Παρ. Σύμβολον γραμμικόν. Χαν-
ορας Σητείας 1901.

100 (035). Φακοειδής έκ στεατίτου έλαιό/ρου
άνοικτοΟ. Λείπει εν τεμάνιον άποκρουσΟέν. Παρ.
Ιέρας ο5 ή μεν κεφαλή και το άνω σώυα είναι
ώσε'ι αιγάγρου, το δέ λοιπόν δράκων φολιδωτός
σπειρούμενος. II παράστασις ομοιάζει προς την
παρά ΡθΓΓοί Ηΐδί. άθ Ι'ειιΐ VI εΐκών 432, 13"
Μάλλια 1906.

161 (639). Μεγάλη άμυγδαλοειδής έξ ΐάσπι-
δος όοδόχρου' ή όπισΟία πλευρά έχει δύο διακο-
σμητικάς αύλακας. Παρ. Χώον τετράπουν λίαν
έσνηματοποιημένον άνω τοΰ οποίου άνθέμιον. Έρ-

ΗΤΓΙΣ 184

γασία άτεχνος και εντελώς συνθηματική τών τε-
λευταίων Μυκ. χρόνων.Τζερνιάδων Λασιθίου 1900.

102 (040). Μικρά φακοειδής έκ μέλανος στεα-
τίτου. Παραστ. Κόσμημα σταυροειδές μέ πολλάς
άκτινοειδεΐς γραμμάς εις όλον το πεδίον. Κνωσός
1900.

103 (042). Μυκην. λίΟ ος τετραγώνου ορθογω-
νίου σχήματος (πεπιεσμένος κύλινδρος) έξ ερυθρού
κεραμόχρου ίάσπιδος. Φέρει κύκλους και μήνας
και αβαθείς διακοσμητικάς γραμμάς έντός τών μη-
νών. Μέσα Λασίθι 1907.

104 (043). Άμυγδαλοειδής έκ σαρδίου έρυθροΟ
άνοικτοΟ χρώματος μέ άπόχρωσιν ήλεκτροειδή.
Παρ. Πλοΐον έχον δύο ιστούς ραβδωτούς καταλή-
γοντας άνω εις έπιΟήματα μηνοειδή' ό εμπρόσθιος
ίστΌς είναι συνδεδεμένος μέ τήν πρώραν διά ούο
σχοινιών. Το σκάφος είναι έσχηματοποιημένον,
φαίνονται γραμμαί τίνες, ίσως προς δήλωσιν τών
κουπών" κάτωθι του σκάφους διπλαΐ τεθλασμέναι
γράμμα! ιπαράβαλε όμοιας παραστάσεις εις άριθ.
124, 114,149).Ανατ. ή Κεντρ. Κρήτη 1907.

105 (024). Φακοειδής έκ μέλανος πρασινί'ζοντος
στεατίτου. II αρ. 1 ρ ία πτηνά πετόμενα μέ πολύ
έκτεταμένας τάς μακράς πτέρυγας. Εργασία επι-
πόλαιος και πολύ έσχηματοποιημένη . Λιλιανώ
Πεδιάδος 1906.

166. Ή ύπ άριθ. 166 παράστασις έγένετο κατά
κήρινον αποτύπωμα ληφθέν ύπ' έμοΟ προ έτών
άπό σφενδάνην όλολίθου δακτυλίου, ό όποιος ευ-
ρέθη κατά τό ετος 1898 εις χωρίον Άβδοΰ Πεδιά-
δος κατά τήν θέσιν Σπηλιαρίδια, όπου και άλλα
άντικείμενα Μυκην. χρόνων συνελέχθησαν και
άπόκεινται έν τω Μουσείω Ηρακλείου- Ο δακτύ-
λιος έκομίσθη εις Αθήνας ύπό του εύρέτου χωρι-
κού και έπωλήθη έκεΐ εις Εύρωπαΐον άρχαιολόγον,
άδηλον δέ ποΰ ευρίσκεται σήμερον. ΊΙτο ελλιπής
εν μέρος τοΰ κρίκου. Ήτο κατεσκευασμένος έκ λί-
θου σκληρού πυριτικού μέλανος μέ λευκά στίγ-
ματα. Παράστασις. "Αρμα συρόμενον ύπό δύο αί-
γάγρων, ών φαίνεται ό έτερος. 1ου δίφρου έπιβαί-
νουσι δύο άνδρες, έμπροσθεν μεν ό ηνίοχος κρατών
τάς ήνίας τών υποζυγίων και μαστίγιον, όπισθεν
δέ αύτοΟ άλλος άνήρ, αμφότεροι φαίνονται Μυκη-
ναίοι. Οί τροχοί τοΰ άρματος είναι τετράκνημοι,
ό δέ δίφρος βαθύς σχεδόν τετράγωνος, αλλ ή έμ-
loading ...