Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1907

Seite: 203
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1907/0114
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2< >3

ΠΗΛΙΝΗ ΣΛΚΟΦΑΓΟΣ ΕΚ ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

204

ααιάνοοου πεοιλαυ.βανου.ένην σειοάν τετοαγουνι-
οίων, ές ών μόνον το έκάστοτε οεύτερον είναι πλή-
ρες. Τά κενά κοσμούνται δια μικρών γραμμιδίουν
καθέτων εις το μέσον εκάστης πλευράς. Κατωτέρω
επί των προεξοχών παρατηρείται εν εκατέρωθεν
τμήμα ζουοφόρου είκονίζον τά αύτά άκριβώς, Σει-
ρήνα δηλ. και τρεις Σφίγγας.

Μεταξύ δύο σειρών ές ανθέων λουτου' και άνΟε-
μίων περιλαμβάνεται έν τετραγωνικοί σχεοον χώρου
εις έκατέρουΟεν Κένταυρος. Εκάτερος κρατεί δι'
αμφοτέρων τών '/ειρών ογκώδη κλάδον και οαίνε-
ται μεΟ' ορμής έπερχάμενος. 0 προς τά αριστερά
έχει ολόκληρον το άνΟρώπινον σώμα έκτος τών κυ-
ρίως ποδών, οί'τινες είναι ί'ππειοι, ό δέ πρΌς τά δε-
ξιά, έχει και τούς πόδας εντελώς ανθρωπίνους, ώς
πείθεται τις αποβλέπουν εις το σχέδιον παρά την
κακήν διατήρησιν του σχετικοΰ μέρους. Εκ του
περιγράμματος είναι φανεράν, ότι οί Κένταυροι ει-
νον πώγωνα και κόμην άφΟονον. Κατωτέρω εχο-
μεν, έν ή θέσει συνηθέστατα εύρηται έπι τών σαρ-
κοφάγων, άπλοΰν πλέγμα μετ' άνΟεμίουν, Σφίγγα
έπι της δεξιάς πλευράς μετ άνθους άπό της κεφα-
λής έκφυομένου καί, ώς φαίνεται, Σειρήνα έπ'ι της
αριστεράς. Τάς δέ παρ* τούς πόδας του' νεκρού
προεξο·/άς κοσμεί ίουνικόν κυμάτιον, ώς δηλοΐ μι-
κρόν μέρος της δεξιάς πλευράς οιατηρούμενον.

Ώς ποος την κατωτάτην πλευοάν του πεοιΟου-
ρίου σημειουμεν οτι προ της σαρκοφάγου δύναται
τις νά πεισΟή, ό'τι ένταΰΟα παριστώντο ζώα και
κοσμήματα κατά τον τρόπον τών ροοίων ή μιλη-
λησίουν λεγομένων άγγείων. Έν του μέσω ακριβώς
ήδυνήΟην νά αντιληφθώ αίγαγρον ή πρόκα(;)
(8ΐ;βϊηΐ3θθ]ί) βόσκοντα. Κατά δέ τον τρόπον τών
μιλησίων άγγείων έγράφη και ή ΣφΊγξ μετά της
ονομασΟείσης Σειρήνος, έπειδή άμφότεραι οεικνύ-
ουσι τάς χαρακτηριστικές γραμμάς τάς παραγο-
μένας διά της διαφυλάξεως τοΟ λευκού πεδίου.

Λί γραφαί της ζουοφόρου ούδεμίαν βεβαίως ίστο-
ρίαν έκ της μυθολογίας περιέχουσιν. Είναι μόνον
διακοσμητικαί. Τοΰτο δεικνύει προ πάντων ή αύ-
στηρά συμμετρία μεΟ' ής έ'χει γραφή έκάτερον
ήμισυ της ζουοφόρου 1. Αί πτερωται θεότητες άπαν-

1 Όαοίαν σ«(α(Α8τρίαν [ίλέπει τις σχεδόν -αντα/οΰ έπι τών σαρκο-
φάγων. Άλλ' επίσης βλέπει και όμοίαν σύνΟεσιν, ώς έν ΑηΙ. Όβηΐί.
II Τ. 27, 2, 3.

τώσιν ούχΐ σπανίους έπι τών σαρκοφάγων ασχο-
λούμενα", μετά τών άομάτων 1. Όνομάζονται συν-
ήθως Νΐκαι, άν και το ονοαα τοΰτο εις ούδεμίαν
περίπτωσιν είναι άποδεδειγμένον. Όμοιους δεν είναι
δυνατόν νά δειχΟή, άν εις μάχην ή εις άγώνα έν
τώ ιπποδρόμου μέλλουσι νά όδηγήσουσι τάς συνουρί-
δας αί Νΐκαι αύται. Διότι οί κύνες ήσαν μεν πιΟα-
νώτατα σύντροοοι και βοηθοί τουν πολεμιστών έν
Μ.Ασία2, άλλ' επί τών σαρκοφάγουν παρίστανται
πολλάκις άνευ τινός λόγου, κατά συνήΟειαν καί
χάριν διακοσμήσεως. Ουτου καί όταν παρίσταται
άγουν έν του ιπποδρόμου ύπό τάς κοιλίας τουν ίπ-
πων δεν λείπουσιν οί κύνες 3, άν καί ή παρουσία
αυτών ένταΰΟα δεν δικαιολογείται. Ως προς την
παράστασιν τών κυνών καΟ' έαυτήν παρατηρητέον,
οτι, οσάκις οέν συντρέχουσι μετά τών ίππουν καί
τά άρματα ήρεμοΰσιν, ό'πους επί της σαρκοφάγου
ήμών, βλέπουσι πάντοτε κατ' άντίΟετον προς τούς
ΐππους διεύΟυνσιν. Διά τούτου Ό συνΟέσας προυτος
την εικόνα άπέφυγε μεν οεξιώς τήν μονοτονίαν, έπέ-
τυχε δ' άρμονικήν ποικιλίαν κινήσεουν ευχάριστον
εις τον όφΟαλμόν.

Μετά τήν ζουοφόρον είναι οί Κένταυροι το έπι-
φανέστερον μέρος έκ τών γραπτών ζουοίουν. Ακρι-
βώς δέ ούτοι άποτελουσι τήν ίδιαιτέραν άξίαν της
σαρκοφάγου. Έπειδή, έάν έξαιρέσουμεν άσήμαντόν
τινα παοάστασιν Κενταύοων έπι του ποΰυ,ατος τη;
γνουστής Λονοινείου σαρκοφάγου κακώς διατηρη-
Οεΐσαν 4, δεν ύπάρχουσιν άλλαι όμοιαι παραστά-
σεις έπι Κλαζομενίων σαρκοφάγουν. Όπερ δέ είναι
σπουδαιότερον, Ό έτερος έκ τών Κενταύρουν παρου-
σιάζει τύπον σπάνιον, ον δυνάμεθα νά καλέσουμεν
Ιωνικόν. Έπειδή το άνΟρώπινον μέρος του Κενταύ-
ρου είναι αύτος ο ιωνικός Σιληνός, Ό γνουστός διά
τά άνΟρώπινα σκέλη καί τάς ίσχυράς ίππείους
οπλάς 5.

Ό τύπος ούτος του Κενταύρου έχει παρατη-
ρηΟή μέχρι τοΰδε επί ούο μνημείων άναμφισβη-

1 ΑηΙ. ϋεηΐίΐη. I, Τ. 44. ΒΟΗ, 1895 ρΐ. 1. .Γοιιβίη οΐθ 8&Γ-
οορ1ια<>ϊβ ΚΙαζοηιοηϋβ (1901) Ν" 7. 8.

8 Τα πεοί τούτου χωρία τών αρχαίων συνέλεξε καί συνεζη'τησεν ό
8. Κθϊηίΐοΐι έν Κθνυβ άθ3 βίηοΐβδ ΟΓβοοιυβδ, 1895,195 ί.

8 Ούτως έπι της έν Δρέσοη, .Ιουΐίϊη έ. ά. Ν" 23. 24. ΜΐΙΓΓΗν

Τειταΐί. δαί'ΐίορίι. ρΐ. 1.
* Μυιτηγ, ΤβΓΓ. 8&ι·1ν., 12.

'· Περί το3 τύπου Ί'δε Η. Βιιΐΐβ, άίθ δίίβηβη ϊη άβΓ ΑγοΙι.
Κιιηδΐ-, 11.
loading ...