Erasmus, Desiderius
VTILISSIMA CONSVLTATIO DE BELLO TVRCIS IN=ferendo, & obiter enarratus Psal=mus XXVIII. — Coloniae [i.e. Antwerpen], 1530 [VD16 ZV 24713]

Page: be
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/erasmus1530/0031
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
vL LLL.1,0 ^vL-rico.
»mpietutc,ittxllm,ttoiuptut«-tnrore,fr-r«cittientiu,
irum,oa'iu, inuiciiu, e^^i/^iuciio Hiritic/ iu§»!u-«
ttt /umumu/ uim nere di?ri/fiunum,ckt^ itu /i re/
po/iuiet/ub uexilli» cbrt^r, miiitemu/ -oinerM
l^urc-tt i-ore/, V" eociepropUANutore umceinu/.
Uoc enipronu/rt in Qeuitico^ec/ ie^eferttutibit/
perse^mini mimicos ue/t>o/ corruetcoru uo-
^i/.per/equentur qunr^ cie «e/iri/ ce/itu utieno/,
V" ce7ltu cie «obi/ ciece /niii-t.^uckut fuerit Lkri--
/to Zrutij?mu/ triup!?itt,/l boc eAeri-nu/,no tu ut
illo/ occiciuMu/, »t eo/ r re/iZioi/uc pietute/ co
fortiu ucitu^j-^E/. 1'uie/ uiAoriu/ umut A §u«ciet
/eruutori/ coZnoie,qui /rc occiciit ut uiuk/icet,/ic
uui/ierut utfunet. ?ru cieoq; Zr-rti^-mu c/i /?omi«
cicii«,/rc itt^u/ure "rurcu, ut exi/k-rt Cbri/iiunitt,
/rc ciei/cere cmpt»,ut exoriutur piu/. riic iZ/tur
/itfcopu/ tt/iicu/,foc prucipuu stucitu,rct Lkrl)fc
ciitione uuAeumu/ potiu/ no/fru. /vitoqur iuZu»
iure ^urcur i uincei e/i,^ orco /iture t poj?iciere
qHl^urcu pop'iciet,imperure quki-u/ imperut, nec
-riiuct /^e<Lrrc,t»perbiore/ no/ L? uuuriore/ reci-
ciere poterit, feiiciore/ no» poterit.uc pericuiic»»
/uerit,ne no/ cieZenereinu/ in ^urcur citiu/,^ «t
illo/uci ouiie d/?ri/fi u^re^enru/. OLif/ui/ con
/icierut pr.eter 5^rium uc pu/e/iimon tot 6ruci-L
reZnu,tot A/r'«e minort/ prouinciu/, in ^bci/ oiinr
per ^po/toio/ pr-eciicutum e/f Lu<iii^eiium,nunc
propemocium -iefolutu/ e//e, uc i-uri-uroru t>run»
nicie premi, qui Ieri pote/i, ut non toti/ prucor-
cir// incioie/e«rt,optetH Li?riM nomen, quock m<nc
inunZtt
loading ...