Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 27
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0033
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 10: 2005
PL ISSN 0071-6723

Bibliografia prac Lecha Kalinowskiego

1951

Ze studiów nad mistrzem Pięknych Madonn, Sprawozdania
z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, 51: 1950, 8, s. 486^88.

1952

Geneza Piety średnioioiecznej, Prace Komisji Historii Sztu-
ki, 10, s. 153-260.

1955

Objaśnienia do ilustracji i wybór materiałów do reproduk-
cji [w:] Jakub de Voragine, Złota legenda, Warszawa, s.
761-764.

1957

[bez podania autora] Krytyka artystyczna [w:] A. Bochnak,
Historia sztuki nowożytnej, t. II, Kraków, wyd. II zmie-
nione, s. 188-192.

[bez podania autora] Teoretycy architektury [w:] A. Bochnak,
Historia sztuki nowożytnej, t. II, Kraków, wyd. II zmie-
nione, s. 15-17.

1958

Barok: styl czy epoka?, Biuletyn Historii Sztuki, 20, s. 106—
112.

Influence de Part franęais sur la sculpture medieuale en Polo-
gne [w:] XIXe Congres International d’Histoire de l’Art.
Communications. Resumes. Paris, 8—13 Septembre 1938, s.
20-21.

[bez podania autora] Krytyka artystyczna [w:] A. Bochnak,
Historia sztuki nowożytnej, t. II, Kraków, wyd. III, s.
473-476.

[bez podania autora] Teoretycy architektury [w:] A. Bochnak,
Historia sztuki nowożytnej, t. II, Kraków, wyd. III, s.
301-303.

1959

Influence de Part franęais sur la sculpture medievale en Pologne
[w:] Actes du XIXe Congres International d’Histoire de
PArt. Paris. 8—13 Septembre 1938, Paris, s. 87—91.

O nowo odkrytych inskrypcjach na Drzwiach Gnieźnieńskich
[w:] Drzwi Gnieźnieńskie, t. II, red. M. Walicki, Wro-
cław, s. 392-414.

Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich [w:] Drzwi
Gnieźnieńskie, t. II, red. M. Walicki, Wrocław, s. 7-160.

1960

Treści artystyczne i ideowe kaplicy Zygmuntowskiej, Studia do
Dziejów Wawelu, 2, s. 1—129-

1961

[z H. Zoll-Adamikową] Prace badawczo-wykopaliskowe w Tyń-
cu, Małopolskie Studia Historyczne, 4, nr 3/4, s. 132—134.

1962

Accademia di San Luca [w:] Wielka encyklopedia powszech-
na PWN, t. I, s. 19-20.

Bizantyńska sztuka [w:] Wielka encyklopedia powszechna
PWN, 1.1, s. 825-827.

Płyta nagrobkowa Jana z Czerniny w Rydzynie. Zagadnie-
nie interpretacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, 45, Prace z Historii Sztuki, 1, s. 5-29.

Przedmowa [w:] H. Wolfflin, Podstawowe pojęcia historii sztu-
ki, Wrocław—Warszawa—Kraków, s. 10—15.

Recherches sur Part des XIe et XIIe siecles en Pologne en 1961,
Cahiers de Civilisation Medievale, 5, s. 508—510.

Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty
wiślickiej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauko-
wych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie,
t. 2, 1961, s. 518-521.

[z Z. Woźniakiem, H. Zoll-Adamikową i K. Żurowską]
Sprawozdanie z prac badawczo-wykopaliskowych w opac-
twie tynieckim w r. 1961, Sprawozdania z Posiedzeń
Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział
w Krakowie, lipiec-grudzień 1961, s. 407—418.

Wojsław Mole, Pamiętnik Słowiański, 12, s. 5—11.

1963

Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty
wiślickiej [w:] Odkrycia w Wiślicy, Warszawa, s. 85—132
(Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowie-
czem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki
Warszawskiej, 1).

1964

Gniezno [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. II, 1, s.
117-118.

Gnieźnieńskie drzwi [w:] Słownik starożytności słowiańskich,

t. II, 1, s. 118-121.

27
loading ...