Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 31
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Otwarcie sesji [w:] Sztuka baroku. Materiały sesji naukowej
ku czci śp. Profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiar-
czyka, zorganizowanej przez Krakowski Oddział Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 8-9 czerwca 1990
roku, Kraków, s. 7—8.

Średniowieczne witraże w kościele Mariackim, Rocznik Kra-
kowski, 57, s. 19—35.

Wprowadzenie [w:] Katalog wystawy jubileuszowej w 40-le-
cie istnienia Wydziału Konserwacji Dziel Sztuki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, maj-czerwiec 199 f Kra-
ków, s. 3-5.

1992

Ars sine scientia nihil est. Sztuka a wiedza w średniowieczu,
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akade-
mii Umiejętności, 55: 1991, s. 5-7.

Jan Białostocki, Nauka Polska, 1991: 5/6, s. 209—215.

Jan Białostocki, 1921—1988, Rocznik Historii Sztuki, 29, s.
5-11.

Jan Białostocki jako historyk sztuki, Folia Historiae Artium,
28, s. 5-11.

Józef Edward Dutkiewicz (1903—1968) [w:] Czterdziestolecie
Wydziału Konserwacji Dziel Sztuki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie (1930—1990), Biblioteka Muzealnic-
twa i Ochrony Zabytków, seria B, t. LXXXVIII, s.
32-33.

The „Frieze” at Malmesbury [w:] The Romanesąue Frieze and
its Spectator. The Fincoln Symposium Papers, London, s.
8 5-96 i 198-201.

[z H. Małkiewiczówną] Uwagi o średniowiecznych witrażach
Pomorza Wschodniego. Na marginesie pracy Alicji Kar-
łowskiej-Kamzowej „Witraże i mozaiki” [w:]J. Domasłow-
ski, A. Karlówska-Kamzowa, A.S. Labuda, Malarstwo
gotyckie na Pomorzu Wschodnim, Warszawa—Poznań
1990 (Prace Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce t. XVII,
s. 39—64), Folia Historiae Artium, 28, s. 155—160.

Vita brevis, ars brevis, Dekada Literacka, 21(57): 1—15 XI
1992, s. 1 i 10.

1993

Czego nie wiemy o średniowiecznym Wawelu? Sprawozdania
z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii
Nauk, Oddział w Krakowie, 35, styczeń—grudzień
1991, s. 133-135.

1994

Głos Lecha Kalinoioskiego w imieniu Polskiej Akademii Umie-
jętności, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Czasopismo Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, z. 4, s. 133.

Maria Macharska (1929—1994), Folia Historiae Artium,
30, s. 155-156.

Maria Rzepińska (1914—1993), Folia Historiae Artium,
30, s. 151-153.

Średniowieczne witraże na wschodnich ziemiach Polski [w:]
Sztuka i humanizm. Księga pamiątkowa ku czci Profeso-
ra Antoniego Maślińskiego, Roczniki Humanistyczne,
42/4, s. 21-39.

Wprowadzenie [w:] Ze studiów nad maloioidlami ściennymi w
Niepołomicach, Folia Historiae Artium, 30, s. 16—17.

[z K. Lanckorońską] Zmarł Richard Krautheimer, Folia Hi-
storiae Artium, 30, s. 157—158.

1995

Antyk w dziejach sztuki polskiej [w:] Tradycje antyczne w
kulturze europejskiej — perspektywa polska, red. J. Axer,
Warszawa, s. 19—46.

Folia Historiae Artium organem Komisji Historii Sztuki Pol-
skiej Akademii Umiejętności, Folia Historiae Artium, Se-
ria Nowa, 1, s. 5—7.

Karla [w:] Artysta i jego mecenas. Nieznane rysunki Jacka
Malczewskiego ze zbioróio Lanckorońskich [katalog wysta-
wy w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krako-
wie], Kraków, s. 5—10.

[z H. Małkiewiczówną] Kwatera witrażowa z U krzyżowa-
niem z Miedźnej [w:] Zbiory Muzeum Archidiecezjalnego
w Katowicach, Katowice, s. 130.

Malarstwo wczesnoniderlandzkie. Między gotykiem a renesan-
sem [w:] Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń 1992, Warsza-
wa, s. 11—23.

[z H. Małkiewiczówną] Średniowieczne witraże Śląska [w:]
Między Wrocławiem a Krakowem. Sztuka gotycka na Gór-
nym Śląsku, Katowice, s. 35-55.

[z H. Małkiewiczówną] Thorner Glasmalerei des 14- Jahr-
hunderts [w:] Sztuka w kręgu Zakonu Krzyżackiego w
Prusach i Inflantach, s. 147-175 (Studia Borussico-Bal-
tica Toruniensia Historiae Artium 2).

Uwagi historyka sztuki na marginesie książki Krystyny Secom-
skiej „Spór o starożytność”, Barok, 2/1(3), s. 153—158.

1996

Co naprawdę przedstawia obraz Carauaggia? „Tygodnik
Powszechny”, nr 47, 24 XI, s. 11.

Dzieje i dorobek naukowy Komisji Historii Sztuki Akademii
Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności 1873—1932
oraz powstanie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego 1882 [w:] Dzieje historii sztuki w Polsce.
Kształtowanie się instytucji naukoiuych w XIX i XX wie-
ku, red. A.S. Labuda, Poznań, s. 22—57.

Flammanspro recto [w:] S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckoroń-
skich z Brzezia, Warszawa — Kraków, s. 7—8.

Sztuka około roku 1400 [w:] Sztuka około 1400. Materiały
sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad
1993, Poznań, t. I, s. 15—20.

31
loading ...