Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 11.2007(2008)

Page: 51
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2007/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6. Francesco Villamena, Portret Roberta Bellarmina, 1604, miedzioryt.
Zbiory prywatne (fot. M. Kurzej)

jego dobre owoce. Jako przykłady takich błogosła-
wionych rezultatów teolog ów wskazywał przede
wszystkim liczne nawrócenia osób kontemplujących
obrazy, odnotowywane już od czasów wczesnochrześ-
cijańskich55. Zwrócił też uwagę na obrazy cudowne,
podkreślając, że Bóg może czynić cuda wszędzie, ale
szczególnie chętnie udziela swoich łask w miejscach,
w których kontakt ze sławnymi wizerunkami uspo-
sabia dusze wiernych na przyjęcie tych darów56.

55 Bellarminus, Disputationes..., t. 2, szp. 712. O bel-
larminowskiej koncepcji obrazów usposabiających do pokuty
i jej recepcji w pismach arcybiskupa mediolańskiego Frydery-
ka Boromeusza wspomina Jones, o.c., s. 128-129.

Zetknięcie dusz wiernych z boskością mogły
ułatwiać także wizerunki świętych, którzy najlepiej
ujawnili w sobie obraz Boga. Bellarmin widział
więc dla takich wizerunków ważne miejsce w sztuce
Kościoła, przypominając słowa Chrystusa wypo-
wiedziane do uczniów „kto was przyjmuje, mnie
przyjmuje” (Mt 10,40). Dodawał też, iż obrazy
świętych przypominają o pośrednikach, do których
można kierować prośby o wstawiennictwo, a także

56 Bellarminus, Disputationes..., t. 2, szp. 718.

57 Tamże, szp. 714. Źródłem tej koncepcji była zapewne
relacja Pliniusza o Warronie, który zgromadził imponującą
kolekcję wizerunków sławnych mężów, wierząc, że oglądanie

51
loading ...