Frels, Wilhelm
Deutsche Dichterhandschriften von 1400 bis 1900: Gesamtkatalog der eigenhändigen Handschriften deutscher Dichter in den Bibliotheken und Archiven Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und der ČSR — Leipzig, 1934

Page: 14
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/frels1934/0036
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ARTNER-AUERBACH

14

18 Br. an Karoline Pichler 1821—1828, 1 an A.
Bäuerle 15. 6. 1819, 1 an Grillparzer 25. 5. 1818.
ASCHENBRENNER, Beda, 1756—1817. G. 5, 362.
ASCHER, Saul (Pseud. Theodiscus), 1767—1822.
G. 5, 480.
AeT-Rn, Aacds-A. 1 Br. o. Adr. 1803; AamAMT'g,
*Shxai!s- a. Raw-R. 2 Br. an Aug. v. Hennings Aug.
1802 u. o. D.; 8'cAa/JAaMge77, 8*?a&-R. 1 Br. an Joh.
v. Müller 13. 11. 1807; WeimaT*, Gce?Ae-5'cARR7*-A.
1 Br. an E. W. Ramler 22. 6. 1790.
ASSING (eig. Assur), David, 1787—1842. G. 6,
186.
Berlin, Staats-B. Slg Varnhagen: Nachlaß. In-
halt s. L. Stern: Die Varnh. v. E. Slg. Berlin 1911.
S. 30—31.
ARcma, 8AuA-A. 1 Br. an Verleger d. Deutschen
Musenalmanachs 11. 2. 1839, 1 an d. Weidmannsche
Buchhdlg in Leipzig 21. 2. 1835; AamAaT-g, &aa;s-
M. Dnw.-R. 7 Br. an versch. Adr. 1813, 1840—41
u. o. D.; *%aa?s-A. 1 an Friedr. Perthes 27. 2. 1822;
IWvAacA, GcARR7--AaRo77aAJf. 34 Gedichte. 1 Br.
an Uhland 20. 12. 1813.
Briefe an David Assing s. Ohamisso, Gutzkow, F.
Hebbel, J. Kerner, Karl Mayer, Th. Mundt, G. Schwab.
ASSING, Ludmilla, 1827—1880. G. 6, 186; H. A.
Krüger: Deutsches Literaturlexikon. München
1914. S. 15.
Berlin, Staats-B. Slg Varnhagen: Nachlaß.
Inhalt s. L. Stern: Die Varnh. v. E. Slg. Berlin
1911. S. 33—37. Slg Darmstädter: Verse an Walter
Patterson 1818, Zeilen an H. Biegler 1861.
VäTmAerg, Germern AA 1 Br. an Gottfried Semper
11. 10. 1868; Weimer, Goe^Ae-GcAiRer-A. 36 Br. an
Rodenberg 1853—-72, 9 an Freiligrath u. Frau 1866
bis 1874, 1 an Amalie Schoppe 26. 8. 1843; WRm,
<y;e&-A. 5 Br. an August Silberstein 1868—1869;
WiKeeAerg, ReAerAcMe.* 1 Br. 7. 11. 1858; ZerfcA,
Zen^rei-R. 49 Br. an G. Keller 1854—79, 3 Br. an
versch. Adr. 1870, 1876 u. o. D.
In d. Hebbelslg v. Justizrat Dr. Seidenberger, Af%%cAe%,
1 Br. an Hebbel v. 19. 9. 1851.
Briefe an Ludmilla Assing s. Gisela v. Arnim, Fried-
rich Förster, Glaßbrenner, R. v. Gottschall, Gutzkow,
W. Hensel, Gg. Herwegh, G. Keller, J. Kerner, G.
Klemm, K. Krauckling, G. Kühne, F. Lewald-Stahr,
A. v. Maltitz, K. Müchler, Klara Mundt, Th. Mundt,
Betty Paoli, J. Rodenberg, A. Schoppe, A. Silber-
stein, Emma v. Suckow, Fanny Tarnow, F. v. Üchtritz.
ASSING, Rosa Maria, geb. Varnhagen, 1783—1840.
G. 6, 185—186.

Berlin, Staats-B. Slg Varnhagen: Nachlaß. In-
halt s. L. Stern: Die Varnh. v. E. Slg. Berlin 1911.
S. 31—32. Hs.-Abt.: Dichtung ,,Die Gräfin u. der
Fischer". 1 Br. an Hofrat ? 1825.
AmnA/MH a. Ab, Goe?Ae-Af. 2 Br. an Theodor
Mundt 20. 10. u. 27. 12. 1838; HnmAnrg, n.
AAR.-A. 1 Br. an Runge 8. 6. 1814; ZäricA, Zenirai-
R. 1 Br. an Anna Maria Rühl (?) 1837.
Briefe an Rosa Maria Assing s. Chamisso, H. Heine,
J. Kerner, Karl Mayer, Th. Mundt, F. Robert, A.
Schoppe, Fanny Tarnow.
AST, Friedrich, 1778—1841. G. 6, 462.
Aü/mAerg, Ge/vn. JA. 1 Br. an K. A. Böttiger 14. 6.
1814, 1 an e. Neffen 1. 8. 1840; Weimar, Goe?Ae-
-ScAlRer-A. 1 Br. an Goethe 30. 6. 1804.
1 Br. an Creuzer 3. 8. 1806 s. Euphorion Bd. 2, Erg.-H.
S. 189—90. Privatbesitz?
AUERBACH, Berthold, 1812—1882. Anton Bettel-
heim: B. A. Der Mann, sein Werk, sein Nachlaß.
Stuttgart 1907. S. 409—410: Hs. Quellen [viel
Privatbesitz!], in d. Anmerkungen S. 411 f. Lite-
ratur.
Marbach, Schiller-National-M. Nachlaß: 170
eig. Mss., 22 korrigierte Druckexemplare, 48 durch-
korrigierte Abschriften, 54 Notizbücher, 13 Hefte
mit Verzeichnis d. abgesandten Briefe, gegen 800
Briefe von A., darunter 1 an Benedix, 2 an Dingel-
stedt, 97 an Frankfurter, 22 an Jul. Hammer, 1 an
Moritz Hartmann, 120 an Wilh. Jensen, 1 an Kobbe,
8 an Kühne, 23 an Pröhle, 1 an Rodenberg, 1 an
L. Schefer, 1 an Spielhagen, 9 an Uhland, 23 an
Fr. Th. Vischer, 150 an Wolfsohn. Über 1000 Briefe
an ihn.
ARo7m, 8*?a&-A. 1 Br. an Grisebach 1865, 1 an
Titus 1877, 1 o. Adr.; AmorAacA, Aä7-sR. ReOHn-
giscAes A. 1 Br. an Wilhelm Müller-Amorbach 12. 12.
1876; Rez-Ra, bAzads-R. 1 Br. an Jungermann 1864,
3 Br. an Marie Reinick 1871—72, 1 Br. an R. Rei-
nick 1851, 1 an Schücking 1843, 6 Br. o. Adr. 1836
bis 1870. Slg. Darmstädter: 2 Br. an Emil du Bois-
Reymond 1875 u. 1881, 8 an Gust. Freytag 1855
bis 1879, 1 an Strakosch 1871, 1 an Rud. Virchow
1869. Lessing Slg: 2 Br. an C. R. Lessing 9. u.
15. 2. 1881, 2 an A. v. Werner 14. u. 21. 9. 1871.
Slg Varnhagen: 1 an Jung 1842, 1 an H. König 1841,
1 an Kuranda ö. D., 1 an Varnhagen 1858; &acR-A.
12 Br. 1846—75; D<m?scAe Re/^re/AücAcre:.' 1 Br. an
Cotta 1871; AReramr-A. Briefe an Julius Wolff 1877
bis 1881,1 an Rud.Virchow 1.12.1871; Rcu77, GzRv.-
R. 1 an Graf Baudissin 29.7.1854,1 an Schaarschmidt
9. 8. 1867, 23 o. Adr. 1846—26. 7. 1871; DoH-
777M7id, a. Acmdes-A. 9 Br. meist an Mitglieder
loading ...