Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Formulare und deutsch Rhetorica — Straßburg, 1483 [GW 10185]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.4308#0160
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ifaVfo&&t*t (c^AbM^nb atmeten welchen ober belebet tmbet
mä /obet vnftet ben leiben /oöer be8 ober beten erben alfo gemant
toerben obet wirt foilen obet fol natl^rer manungbmiettjogenlicf?
m acfct tagen ber alter nec^fEpnfaren unb leiften #♦&• m ber (tat m
ema erbern offen gaft&eben wurtafrila fn wekf?e8 Wr alle efner otf
mer fo ben gefaibert werbent ober würbet frefunber wir öbgenanten
fetbfcfrutbenn bütch einen geboznen pnferea ebeten länbfeilen/ mit
fampt einen knetet pnb $wep pferben ober aber mit $wepen rfblidjf
enerberen knechten pnb^wepen pferben 6b fp felba mt teuren fciw
ben obet mochten m bem fetben rechten bie oud? alfoböjjn ßm belp#
hen vnb leiften folten tetfetgewänlicfr pnnetbnigt gefcfeelfcfrafft $ü
feilem ftoöff nacfr leiftung ihdjft ongeuerticf? enttid?t gewert t>ii be*
t$alc fmb gent$cf? on altert ireri fcfeaben gecröwiicfc onarge lift vnb
geuerbe an bem allen öud> öle benänt&ifkpn ♦ Jß»ober ire erben gatj
mcf?t frßuein nocf? tfrün wibet mia önfer erben nocl? wiber bie benan
ten bürgen feibgeitec pnb gewecen nocft it erben fünft wibee paa o*
ber pemant anber8 fn bi?em vopte* föere oucf? ben toieffe mit ber be
nantemü7*pnb4ß*ober ir erben gunft vnb gütten «rillen fn f?at bem
ober ben felben fem wir alles baa fchüibig vnb perfcJ?:iben ala mfel
bea Vnb wir obgenanter J?erman»S#oucf?*6*pon*D«befcenne baa fo*
lief? burgfefeafft gewerfcftajf t pn felbfcfeulb mit pnferm gunft wiffen
vn perwillignng *u gegange vn berd?ef?en ift&ü prfcunb geben wie
feibfcf?ulöner pn geweren bifen b2isff für pna vn vnfet erbe fament
lk\) fünberlkf? vn pnuetfefretbetirf? befigett mit pnfec aller trpen an
bangenben mfigeln bie $ü ge^ugknus offentid? boran gefeenefct fmb
Die geben vnb befefeefrea an

Öcfeul&terieff mit svtoztfcft&h mb mit icifto«s

Vir zc^apt vnb Conen: rc.ßekennen ofTentfcfrmit bem btieff für pnö
pnfer got^ua pnb alle Pnfer nacf?fcomen*V«b tfäint Juint aller meng
lief? ba8 wir nnfet gotsf?U8 vnb al pnfer nad?fcomeri pnuerfcf?eibens
lieh zecht vnb teblicJ? fcfeulbige woaben fei>en vn ßeken fotlen bem
erbern iö2gen»@«t?n allen fm erben neun t?arbel weiller barcf?ettucf?
er bie er x?na vn pnfer m got&ttö m gutten triiwen t?n f cuntfcfoaf t ge
lu»?en f?at»pnb wir m pnfet onbinfera got|f?u8 nuc^ anberftwo grof
fern merekliefrern fcf?abe^uprkomen bewent f?aben nii alfo fölle im
wollen wir tmb al ünfer naci?Komen pnuerfcl?eibenlicb bem obge nam
tenidjgenoberfiaeerbenobermt were bie obgenante neun oarbef
w^fTer barcf?et t«cf?er egetiäter wemng pff bie vier tag angang bec
f aften nacl? batum bia bjieffs alter nec^ß Homenb tugentlicl? wtöec
geben richten weren Pii.bet^len ju.rß.m ber ftat ?ö iren fiebern fcan

jBnbtmou*
; iütl?atrot?atb(

fernen w^

fenVnbmBüit
WSoltenvbttö:
fifefabentome
liinggßöcbtsba
pnb pngeucrlicl;
ten wogten on eil
lid?pfetid)teng
bea^u bebtet1
finerbenjüpne
rengefetyvnö

wnten iöTgen 6h
täbtöbefiimpt}
boanocl? ber off tß

Hznkfabenvi
¥mt80t^u8
fcefelbgeltern
^mermen),

ft*fcn»itai
SS!*****
 
Annotationen