Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 77
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0104
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
77

De Senatoribus.I jilth Htum

Jnfii.eo.§.i» commune.SecX ar^eontra J.communi diuid.t.Sabinta.
& facic j M vfustuc?.l.arboribm.§,nauis, A d d 1 r 1 o. Pro solu-
tione huius conrrarij vide Dy.»"» res«/#, tn re commmi, de reg.
iurMb.vj.&c Albericum hic.
a ^ Habuerit. vulg. mn habuerit.i&.esk$C£B.\ia£iit.
b s Religiofitisit.icXc&
man^quiasemclcon- cedenEe dommo ]icet ^fa^.

ceimse turaci

habuerir. &J.detquid Ck.

& licct postea rarum f habue-
rita cjuam illarus est mociuus,
c s Cenotapbium.locns religiosus locus ficb. s. J Ceno-
CMoraphrt *, velresparataadsc- taphiumcquoque majnsplacec
pehendum: non tamen , r w-^i- ■ 1- *V
fbir. ibi aliquis miiuts Iocum esse rc!^°su.m : ^1" re-
adhuc. Additio. Imo stis
vero cenocaphiu ima-
ginaiium scpulchrum
clt, quak describitur 3
Virgilio lib.JEneidos iij.
Sclennes tum sorte da-
pes , &c. HeBoteum ad
tumtdum, &c. eundei

estViEgiIiusd.
Vlpianys libro vincenstmt
qutnto ttd Edi&um. .
Ed diui fcatres concra re-

>tij

locum Vii
hic nocanc Gra:ci
d s Virgiliut.S-i faisus
testis cst:vt J.l.proxi, &

SEd
scripserunr,
De rebw mlUttssansiis.
[ii. Maeccanvs Ubro qmrto
Regularum.
SAn&um e est, quod ab iniu-
ria hominum defensum, ac-
que munitum est. 1. s San&ura
tli^JTll^ ^ute- didum est a sagminibus 1
nic arg, quod auctori- r ■
i probwbms taces b poetarum snnt Sunr autem (agmma qua:dam
species, poe- in causis alleganda:; vt herbs S quas legati populi Ro-
IussoriraseinU *-desta-hom- l-siptimo. manifcrresolebant,nc quis eos
causis a!ieg,ri &fesilul.si pater. Sed . ^ h. s1C]ll kgati Grscoru
possit, deficie- ln"- '■ P,ox<- est ^rg. , &
dho/tomeie- contri, qu6d sint rc- ferunt ea,quc. vocantur cetycia.
£ib.a: hoc niii probandar. 2. s Inmunicipiis quoquemu-
cXi.m Id c * QAnas- vc muti ros esiesan&os, Sabinumreclre
1&U . d%?°TrCT*; respondiiTeCassiusreferr^pro-
].proxi.l.§.penul.& xn- hibenque oporcere ne quid ln
tepenuh. iiis immicceretur'.
c Sansium an f s Sttgminibut c, imo Iterttmdesitsiro.tfrc.
a sagm.mbus « saI1aione:vc j„S(> .-
dicatur §.sitaelA.& ]jod.i.p>
m§.profrie.
d Sagmina. g s Herbd. forcc^sa

ix. Vipianvs libro sexagesimo-
oSatto ttd EdiSum.
SAcraloca ea sunt,q«a:pu-
blicc k sunt dedicaca, siue in
ciuitace sinc3 siue in agro *.
1 J Sciendum est,locum publi-
cum tunc sacrit fieri posie, cum
princeps eum dedicauic m , vel
pum^vt^.^j.^gW 3edicandi n dedit potestatem.
locosacro.l.pennlt.& 2. s Illud nocandum estjaliud
esse lacrum locum, aliud sacra-
rium. Sacer locus est locus con-
secs arus. Sacrarium est locus, in
quo sacra repoiiLintur:quod etia
ina;dificio priuato esse potesr:
Et solent qui Iiberarc eum lo-

reia?.
h ^ ViohW.vndc etia
san£ti dicuntur: vc J.de
legatiomb.lsi.in princ,
i ^" ImmittereturXci\i-
cet iine licentiaprinci-

si.& l.proxi,§lsi,
k s C Aera- a!ias Qc
Ocst ies. Public
«Con&erandi eum auftoritate £ in
potefias,alceri peratornm: vt j. vt 1
■ 1 P°- t&JMt.J.*H. .
1 ^ In agro.i.invilla.

aemesUasdam "a~nC r vode Dauid a
I saciorum de 'eipsb, In sacerdoti
o qnid hns eins : & Samucl ii

f Reges , ss- potcstponi,quia
cerdotes fiieVe imperatores sacerdotcs de cuocare * 3. s Proprie ° di-
cimus san&a, qus neque sacra,
neque prophana sunr ; sed saii-
siV&Wicer tereds^niinuocat^o- c^ione quadam confirmata : vt
olim sieri sit rnCn cim. t, vd dic, leges ianista^ sunt : sanctione
croWii^*" 'Pse dedicau"' id est enim quadam sunc siibnixae.
&M*r.ty.%, proprio raotii Bc soa Quodenim sanftione quadam
pukhre de- lponte voluic ahquam />- . n. - i r o. n.
clarat: iimili- rem a pontificibui de- subiUXUm cst s id sandum est,
ter & « Li- dicalj/
v"d fai:'/t t8»T ^ dedicandi, &c. id est cum atiquis impctrauit yt licerct
akvrbtctndiia. libifacere aliquam rem dedicari,& ipse ci pcrmisir.
o is Proprih inhn&ionibus-.VtJ.slepoe.pertotumtit.sire.Szm
aliis pluribus, in quibus pcena imponitur. 2. vcl dic,vt /r».vc si
circa legcs id facias quo minus sic lex, vel aliquid pro lege fai-
sum subrogetur : vtj.ad leg.Com.de saU.j.
p 1". Muros aute municipales.i.ciuhztu.Cic ponitut ~j.ad munic.l.}.
q ^" Issec resicere. quaii dicac ncdum facere.
r -s Licet, alicuipiiuaco:sedipiiviuuctsicaci liccrttf C.deope,
pub.l.omnes.ij.& l.intra.
S Sacra quan- s ^ Ressacm nonrecipit.ima qiundoqtie g ex causa specialllvt
S?T s?^" C.desacrositn.eccU.sancim>ts.insi& in autbent.pHterea.
pontrn? A s'ss»-] Casv s.H.c dicit quod sicuc quando quis Jedisicat
Xi.ininari,cfficicurxdificiurapriuatujB; itasimarealiquid
ff. Vetoa.

occupet, fic communc & publicnm id, qucd occupatur. Vivia.
t 1" Ita. similiiudo a pcr contiarium. I o a N. vt ibi,& Lazarus
similiter male.
u s Oc^arwOT.noninundinationebcempotalitvt/nyrrV.so.J.ss/w.
1 s Publicum. id est commune.

ecsi peo non sic consecratnm.

SI quis ■violauerit, ]
Casvs Dno suerunt

b Temporalii
inundatio iiu
fundinonniu-

T- . fracres, qui Ro.ciuitate
£t mterdum m {an<5fcionibus fCCcrunt, & cum cssec
adiicitur , vc qui ibi aliquid contentio cuius nomU
commisit , capite puniatur. nevocarctur, an Rema
4. s Muros auteiri munidpa- ^eino>vcl Romai
7 ■_ r _ t- . ,* Romulo : sorce obti-
nuit Romulus,& do-
miniis rcmansit. Et pa-
stea fratrem suuni se-
citoccidi:quia contta
suum fecerat intcrdj- f
ctum , cum pra;ceperat '■
vt ncmo muros trans- fc
Aeendcret.ViviAN. T
Riitoair, iicucid,quodm y ^ Admotis.iAeiiz^-
marea;dificattim sit, fleret positis. Ac

IcsPnec reficere ^ Iicetr sine
principis,vel pr^sidisaustorita-
ce, nec aliquid eis coniungere,
velsuperponere. j. s Ressacra
noa recipit s a:stimationem -j-.
x. Pomponivs libro sexto
Plautio.

l s bXemtu. Duo fuc-
tunt frattcs, qui Roma
sccerunr. & cum elsct

priuatum:itar quod tmri occu-
patum u sit,fieri publicum x.
Iterum de muru cttrsancH.
xi. I d E M libro secundo ex vdrist
leSionibns. ma a Rcmo , ve! Roma F
Slquis violauerit muros, ca- aRomulo.sorte dobti- "
pice punitur: sicuci si quis nuit Romulus,&;domi- n
transcendetscaIisadmorisy,vel "us remansinqui postea i
.. ... . ' . fratremsmi occidi ie- A
alia qualibct ratione. nam ci- cic> qUia conrra suum «
ues Romanos alia, quam per fccciat interdictu tra-
portas egredi non licencum il- scendendo muios.vnde
lud hostile & abominandum Wwwe**W*-
sit. nam & Romuli frater Re-
mus % occifiis tradicur ob id,
quod murum rranlcendere vo-
luerit",

D£ SENATORIBVS.
TITVLVS IX.
Homines de rebta suu disceplant in

sinatu , vel apud magifira
dices. Congruenter ergo posi hominum,
rerumjj diutsionem. ludicum diuisio
multiplexsiquentibus titulis exponitur.
Senatores * eranl invrbeprimhm, rion
■vt postea,quicumque sententiam in Se-
natu dicebant ,sidqui a Censiribut in
fenatum leBi emnt consdijpubiici cau-
j&CviAC.
Vtr in dignitnte posttts, vr&ser-
■ in dignitate vxori: & dignitas a ^ Voluerit. Ergo pro
1 transtt de inserioribt^ ad sn- soI° «naminc g puni;
J J J. tiic rss\ nam nnn )coi
permes. B art.
VIP 1 a N v S Ubro sexagcsi}
secundo ttd Edilium.
Onsvlai

maduerunt sanguin
muri. ^ Et est arguro.
qudd iudex ita ptoxi-
mum f puniac Sc ma- }
gnum, sicut «traneum '
&paruum. Arg. contra *
J.de recept. I.).&j.de
incen.rui.natt. I. Pedius.
Sc omnino in glo.condt~
tione.Dic vt ibi.fr. A r>-
Dirio. Soluc secun-
dnm Bar.sic quod tem-
pore punitionis istius
no eranc ist<; leges,quia
habuimus post leges
xij. rabul. qua: fuerunt
post roortcm Romuli, '
&regcs eirpulsos : vt T.
de orig. iur. l.ij,§.ex*8is,
& sic poiest responderi
ad omnia prxcedcntia


mini" vtiq; con-
sulaiem viru pra^-
ferendum 'iiemo
ambigic : Ced vir
pra^fedorius an coiulari fcemi-
ns prsferarur, videdum.putcm

tnselt. nam non icgi-
mus quod trascendcrit.
& sic est contra. J. de
pcen. I. cogitationu. Scd
fce- dic quod peruenit ad
aliquem actum. 1. Vel
expone volueritji.^vo-
luntarie transccuderit.
sic ~y.si cer.peta.l.qmd Ji
abinitio.&i.si.j.rejp.&
C.si. regun. l.siconstite-
rit.&~\.delega.ij.l.y

DE SENATORIBVS.
vidimw, feqt

^ §}ttia de fiatu bominu?n,& diuisit
tur de aBionibtts & iudici/s: qlte. quia per offciales explicantur:
vt s.de orig. iur. l.i. §. post oiiginem. ideo de osstcqs dictt,primb
prs.mittendo.de fenatoribus , vtdedignioribus, qttierant centum
: vc C.dc pcti.here.I.fin.in princ. Accvrs.
Qnsulari, ] Casvs. Vir consularis pnfertur scemi-
na: consuiati. Item vir pnfecrorius fccmina; consulati
pra:sertur. dc his pone exemplum , quia si instituo li-
lium & siliam cousules : tabulx testamcnti deponenda: sunt pc-
ncs virum, non apud fccminam : vt j. de sid.insirtt.l.si.ltcm dicic
qua: sic fccmina consularis. Icem dicit quod matrcs consulum
non sunc consulares.V itian,
b 1" Confularisaimin£.qwE i iic ha:c, babes uea Linsine,
c s Pr-isitvndunt.jJiiwle^io k £iSas ■. vis.de fiatuhominum l,
'C 4. inmuUis.

g Cognatw
solus interdu
liic, licet mi-
tiis. Tiraq.de
[ttnu rwsn.
J 8.39.40.
* Vide Mariu
Salomonium
hk.GelJ.W.4.
c.,o. Cassi.in
s«~,.pa,ricid..
h Velle crsn-
icendere pro
voliiiari^ cra-
scendere.lTmi-
]is tsi glossa
inI.9W/;^
iri,U,,o.J.st

sseaddunt,c>
"g£"F">s-'i

i Consuhrit
!,_ Priuileg&i
loading ...