Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 111
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0121
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
iii Digestorum Liber primus. Tit. xx. 112
dat tanquam domini: sed vc suam , sciens eam effe domini, & I nis. qui enim non possunt damnare a , nee absoluere : vt j. dt-> a

suam , sciens eam effe domini, &
gerens olficium a domini: ciim in tribus b casibus alicnat: vt (i ]
habet specL3lemaiidatum:vel si gencrale, & habeat Uberam ad-
mimstiarkinemivcl in rern suam sic procuracor:vc J. de iureiur.
liufiurandum.y.§.si.& I.seq.&yde frocu.Lprocurator totorum.&
ll ipsius * tnulit. Denique si ven-
ditionis , vcl donationis , vel
tranta&ionis causa quid agat b,
nihil agir. non enim aiienare
ei rem Csesaris , led diiigen-
tcr gererc c commillum est.
C^r^m cumvcnd«^&domi- i. J Est hoc prajcipuum d m
Cnsaris porest tdum rransferrc poiTe: procuratore Csesaris, quod &
alkrare fitte ■arg.J.adrrebetl.mulier dus fassii seniUS Ca:saris e adi-

potest, li spc -hoc casn, vbi habec li-
ciilis, si cum bcram,& tamcn non
libcra.si.nre aUt:nat ni|i «pediai:vt
dui (1 expe- a «s Consensu isisit/sM-
diat : pnimis licet CKsaris;scd ctiam
& ccmus etia |ine c conscnsu eius, si

nis. qui cnim non poflunt damnare a , nec absoluere : vt j. de->
reg. iur. l.nemo. & insrk de re iudicata. I. qui condemnare. & ess:
pro eisinsrade panti.l.iiij.§.sin,& insrade public. i.cotem. §.sin.
ScdloAN.resercad proximum dictum : cjuia si prohibuit jdi-
quem acccdesrc ad praidia Cssaris , non potest postea permitte-
re vc redeat ad ea:
quia semel siue bene,
siue inasc funstus est
osficio suo : vt J. de re
iud.l. iudex. & I. quod
ittsstt. insin. & not.osfi-
cium eius elTe in nego-
tiis maximis: sed & iu-
risdi&ionem habet in-
ter fiscum & priua-

- qui. dttobns. §.sid «
> versic.sid&sici
.sir*

& cxprelTr
idquecx vi..--
ber* admini- h>1 guidagatA. contta
stratianis, qna comodu Cxsaiis.
habec : sed no rm\a d potcst:vt i
aluis.quamii? •
Casari «ipe.

re herediratem potest:& 11 Cx-
sar heres instituatur, miscendo
ie opiilentK heieditati procu-
rator heredem Caisarem facits.

huim Ugti. & J. de iure
sisc.Uusertur. §.acieres.
&idcmio (imilibus:vc
ydetrasitcc.U-lmhi.i.
si frstor. ijp j. de pacia.
l.contm iuris. %sisiiiu4.
& J. de admini. tut. I.
Lmwi.ij.^.sin. Accvrs.
c s DiUgetcrgerere.StA
nonne bcne porcst ge-
rere alienanoo : vt C.
ni. &-j.adTrebel.Lmu- tas cxplorandaest,
Iier.§.siis. Sedhiclo-
quitnrcum non expe-
diat alienaic: aliocjuin
contra-.vcj.frss^rtw.
J.quisundum. §.sirutor.
(y C. de udmi. tut. Llex
[or JKtt tutores,$sin. cjuia c
ictn hichabct libcram ad-
P°" ministracionem:vt s-eo.
nino in princ. vndc videtuc
possc alienare. Sed spc-
cialc cst, nc in Cssaris
praiiudicium aiienet.
pto. AUas contri: VI j. de
i iu- procur. I, prociiratorcui.
iirdiaioestde A z o.
fiscalibus pe- j ^ Efihocpncipuum.
fe(.9irJ^' ycst,sP«iale)vc«r.d;
priitns. }-d* "eqmr, heredit. l.Jl
quiimihi bona. §.siser-
tsnesifci.
E 1" Serunt Ctfarti. in-

-f^Quia

fs Ctsirem sxcit. in
1 alio s ptocuraioie se-
cus:vt -y.de acquiren.he-
redl.Paulvt respondit.
gs /~\Vidsi.]Im-
\2perrtori. vt
liceatei abstinere: vel,
quod mclius eit,vt per-
inde habcatur, ac si adi:
r h <T Httiusvndiktrediti

11. P av l v s libo qtiinto
Sententiarum,
aVod si ea bona, cx qui-
bus imperator heres insti-
tutus est, soluendo non sint: re
perspe&aconsuiirur imperato-
ri g.heredis cnim instinni in
adeundis, vel repudiandis hu-
inimodi hcreditatibus h volun-

Protumtor Cmsaris nm potefi
imponere pwmm deponatio7jis:sed
coionoi improbospotesikcoloma re-
mouere: neque ad eander» iterum
reuerti pojsmt.
iii. Callistratvs iibro
sexto de cognitionibus.
CVratorcs'Csesarisius de-
portandi non habent k:
quia-j-huiuspcenx constituen-
dai ius non habent. 1. s Sita-
men quaii tumultuosum', vel
iniuriosum aduersus colonos
Carsaris prohibuerintm in prai-
dia Ca:sariana accedere.-absti-
nere debcbit: idque diuus Pius
luliorcscripsit. 2. 5 Deinde "
neque redirc cuiquam permit-
tere possunt. idqiie imperato-
res nostri Seuerus , & Anto-
ninusad iibellum Hcrmia rc-
scripierunt.
1 non suistct-.-vtj.deiuresisc, 2,j.§. an

in aliis S : vt Insiit. de hered.
.priuati ncque jjual. & djss.§.si.&~).dc si<c.ediJA$.-vnttsqnisquc. nisi in futi
adire, neque & pupillts, vbi tutoiiscsigitur voluntas:vt ~\.deau3. tut.l.siud
redi^cm o" WW
\ci\.84Tt. ^Wratores. Casts,] Denegatum est procuratpri Ca;satis
h Ratio hic ea- V^/vr pollic aliquem dcponarc : quia " non habei ius eius
dem adscrtur pcrna; constiruenda:: quia non potcst permittere vt aliquis rc-
cu disio:quod (jeat Je ycnnz depoitationis: vc insin.legti huim.ScS ponc quod
jri re. imoniis proclll-a[;or prohibuitalicui ne ad pia:dia Cisatis veniret; non
Strt.^lkric. debcbit is, cui prohibuic,adpra;diaCa:sarisvenirc,
i s Curatores. id eil procuiatorcs.
k ^" Son habcnt. id est deiicgacum est eis : aliotjuiu nulla ciTct
ratio , ciun idcm positum cum ratione csset.
1 ^" Tumultucsum. scilicccaliqucm hominem.
rn s 1'rohibuermt. quod iine causanonfitlvt not. J. depublica.
I.cctem.§.agri.
n s D«'s^.hocreferuniquidamadid,quodinprincipio le-
gis dicituc: dixerat eum non haberc ius dcpoitandi:sic ncc ha-
bet ius vtpossicpeimittcrcaliquern icdireaptcna depojcatio-

DE OFFICIO
iuridici *.
TITVLVS XX.
Alexandrinos iudice -vnostiisss can-
tentos,quem Cs,sar dedijset, Spartiantn
siribit. hic esi itiridicus , de qito agitur
" posiea adiecit etiam Seue-

:Abso!ueien5
potest, qui no
potcst danare.

* Subauds", A-
lexandrix, vt
addilnr in C,-
dicijad-lit.

tt ordinem decurionum. Cv i a c.
1. Vlpianvs librovicensimo-
sexto adSabintsm. ■ '
• Doptare quis apud
iuridicum potest,
J quia data est ei legis
7 a&io °.
11. I d £ m libro trigensimonono
adSMnum.
IVridico,qui Aiexandria:agir,
datio tutoris constitutione f
diuiMarciconceiiaest.


ts^K^cst leginm
aftus & periiciuntur : v-
emancipatio,& (imiles: l
vt inauthent. dedefens. „
i-itti.^.-iinlU. coll.iij.

DE OFFICIO EIVS3
cuimandataestiurisdiclrio,
TITVLVS XXI.
Vroconsul * mandare solet iurisdi-
iiionemfuam vni ex legatti, iielomni-
bus-.sed &prtifes cui videtur, itSq, prs.-
ter in -vrbe, non * tantum magiHratui,
■utpr&tor peregrinut iurisdiilionem su.'

l OFFICI O -j
ius, cui tr.andata i
estiurisdictio. '
DiSum eside officio ;
ordinarij, nunc delegati;
iicit & Oe ordinario ali-
qiii. leges dicant, z, Aiij
sic e:Dictitefideiurisi '
dictione ordinaria, que. '
esiincognoscendo-.nunc
de ea,qu£ esiin delegan- *
do,scihcet quti delegat?,
& cui, & qua causa, &

ttprttori -vrbano.Liuij z+.sedetia' qmiiterZ ossiciumsu

^xfiica

* lurisiiiclio
madari porelt
3. proconsulc,
Preiidc , pra:-

iupnnc.
ii. De ter-

Desicimdt
tio hac I.per totum
quarto J.l. fin,& ],

t tmperij
iudicibus

Caufa meri, &
conceduntur maiort
Jpecialiter, er expresse in prittHe-
gtum: drideo nonpojsunt delegari
nifiin casu absititis: cauja vero m-
rifditlionif in sine amtttumur: &
competum cutlibet magifirattti: &
delegiiripossunt.b.d.

l.ylt, h. t, & _
velpartem aliquam , 1. solct.de iurisd,
Manduto* autemhuiusmodi trttnssen
tur in mandatarium htrisdiiiio omnti,
qus. iure magiiirattti competit , nvn
etiam magijiratns, non iurisdidio, qus.
Jpeciaii iure, legetfy competit. C YI a c.
&&S& Vttcuque.lC A-
IsspII svs. Hsc lex
risdictione iudicis qua;
sit , Sc qualitci- possit
alicui delcgari. Circa
quod proponic duas
regulas primo. secun-
do ir.fert ex prima rc-
gula. tertio ptobat pri-
mam regulam. quat-
to dat exemplnm ad
regulam. Et iic dicit
quatuor harc Icx. Pri-
ma rcgula est , quod
impcrium, vel mkcum,
jtotest. Secunda regula est, quod ea, qua:
as iurc magistratus, dclcgari poiTunc. vnde
ma rcgula , quodomne , quod est meri, vel mixti
imperij.non poccst dclegarc : vc cauetur legc lul. de adulter.
quia ille magiltrarus, cui competit illius iegis cognitio, pote-
ritdelegare. Itcmprobat alioargumcnco,quia si dominus sit
afamilia occisus, prscor dc hoc cognoscet ex spcciali mandato,
sicquc simul,& proptcr hoc non delcgaiur. Deindc quxritur, an
is qui habet cognitionem cuiusdam causa:, habcac aliquam iu-
risdictionem propiiam. Et respond. quod habet modicam coer-
cicionem vel iurisdictionem cselcgacani quasi ex alio : non au-
tcm hahcc impetium merum quasi dicat non habet iurisdidio-
ncm prdinariam Nam licct proconsul mandet lcgato suo~ iu-
risdiftionem; tamcn non iransfert mwum imperium in icga-
tum suum.Sc ita ponas : Mihi roaudata suit iurisdiftio, an mea
propria,liue illius, qui mandauii i Ec tespon. qu6d mca. Dcin-
de si ille, qui mihi iilam mandauit, mcrum habct imperium,
non videtur dcmandassc illud. attamen quamuis ex suo manda-
to noahabeam imperium rnerum , velmuicum, (amenhabeo
coercitionem.

omnis iudex, cui
alij iddclegarcm
compctuut iudicil

competit i

mandata quid
/ Delegario a

g Delegatus
qucmadmo.
dum iudicct

Vide AIc. IH.
s^i,i..c,srt-
mi.& 6,& Ba-
loading ...