Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 197
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0164
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
197 De feriis, & dilationibus,&c. 198

_, Causa ees-
sate.cctsat Ie-
gii prohibi-
b Cai/a in
quibusda ces-
iante, in plu-
cuib habente,
jion celsar. el-
sefcus.v. Tira-

DE FERIIS, ET D IL ATIONIB V S, Scc.
S£c pars de (ciiis diciturj. eod. vsqueodl. oratione,0> in 1,
•.fiquens de dihtio.ditit"r ia I.oratione. & l.more,& l.fin.
"E 5««, ICa-svs. Volo rempore vindcmiaium, vel
messium te ad iudicium vocarc : & si uou venias, volo
quod cogaris.
. Tum quidem DE FERIIS, ET DlLATIO-
hocraccre.vtcogans: •]_ o j- r -i
sed si vcnias & pcrsc- nibus,& diuersis temponbus.
•uercs sponte , & sen- TIT V L V S XII.
tcntia laca fuerrc:va- Desirentem promijsionem iwlicloji-
lec quidem senteutia. stcndi causa saiJam ,&nonvententem
Si no perseuerasti spoti- '" iui.excusant nonnunqua strU,quic-
tc, scd te abstnte lata ti dies a iudici/s ciuilibt&s , velutiseri&
fuit stntcncia, non va- mejsium, attt vindemiaru. Excusant &
let scnccntia ipso iure, dilationesfetit&per dcsensores,dequa-
Sequentia plana sunt rum diuersts temporibtu thulus , quod
vsque ad X.frasidesM i- poUicetttr,non prdfiat magis,quam quod
yijmvs. libriprimi titnlut Jepiimtts de olijs mo-
a >s C^f.i.cogi faeiac, ditjbiucndd potes7atit,& libri it.quar-
sicj.de hu,qui no, insa. tut de amijjione insirumentorum,& lib,
l.surt't.§.mamdati. 17.sextm.vbi petantur tutores, & lib.
b »T Exprimitur. Hanc i.^.fixttis,de eo,qui coegittestari,& Ub.
ioncm nort habe- 4}.duodecimtts,deveteranis,& 19. se-
:sedeiussentenria cundttsdesuggrundU. Cv

/4«/"».

n feriis:'
$■ J.eod.l. j.quam in dv

lationibus: vt J. eod. I.

b't, Si camcn
i-i!:< nolic
alitec , qulm

Tempore vindemiarum,velmes-
sium nemo compeUitur in im veni-
re :Ji tamenjpome venerit, & litt-
gaueritjatajentetiatenet.-lataverb
eontra nm comparentem,mtlla erit,
ts.*Quidergosinon h.d.vsque ad§.sed exripiuncur.
rusticustueric, sed rai- „ J1 ... v r- ,
1. Vlpianvs Itbroquarto de omm-
bus tribunalibm.
E quis messium:

: >s Occupati. bona ra-
tC.de agri.&clsi.

hib.fa h}tro.reis.§.sancimm. col.v.ibi in meiio, &c. »s Sed nonnc
dcbucrunt venirc ad alkgandum ptiuilegia sua?Respt

vel clericus.qui
procul a riirc sunt ? Di-
quidam, quia ha:c

causa cciTat *:quia 1
/>««',&c.ccuar prohibi-
tio 3egis:vt arg.J.de re-
puJ.si.§.pe.& J. depaU.


vindemiaruraque
tempore aduersa-
riumcogataadiu-

' diciu venire, ora-
1 bus legibus. J. de rit. tione diui Marci cxprimitur b:

Lus dic:s.i$i
* Renunctar.
setiis potest

induciis : vc
sunt melTium:

rcpentinis in-
duSis ob pti-
blicam vtili-

':..< cam in forum compcilend.
sunt. 1. J Sediiprartorautper

tum,induclum
eftsauorepar.

/ Fassum itt-
"rdum tenet,
qiodaljassie.

nupt.L pen. §. de vrx.& qnia occupati c circa rem rusti-
C.deinterdieloma.l.si
tutor. Itcm totum illud
generale, quod primo ,
gencralicer dicituc, per Jgnorantiam e, vel socordiam l
subsequss quia rcstcin- euocare eos perscuerauerir, hi-
!. gicuc: vc J. de cahtm.t. qucsp0nte veneriiit: ii quidem
'. bAcamo. ttem \\deiure f ■ 1- ■ r ■
■- tmmu.l. senpJsnego- f«W dixetlt ptxsenH-
" tt*tores.&§.diuta.ScA Dusillis, & iponte * litiganti-
tu dic eontri, quia po- bus, sententia valebit Bs tametsi
cest occupari, & auo- non tede fecerit qui eos euo-
^L^VaSc" ™- Sinvert.ctoabcssi
tos , quos tunc non
possct nabere. Pracerea ha:c non fuic causa finalis cirea ipsum
vocacum, sed b impulsiua: vndc non cessat ptohibitio,licet ces-
sctcausa:Jicnt fuitin Calphurnia. rtam si ibi fuissct causa fina-
lis, hodic polTenc faona: njolicrcs postulare:quod non possunt;vc
J.depostu,l.'}.§.stxum.lztm pro hoc J. qui fo aqui.l.projpexit.
d s 0»i/e&srf;.libelIiistamendari yoxcthvij.deadulj.miles.
$.sexaginta.
e ^ Per ignorantiam.C.iuxis-
{ s Socordiam.i.pcr contcmptum iuris,cum illud sciat,
g ^ Sententia valebit. Htc not.ccia. PrimcV,quia ccsi no spon-
cc licigatentjtame sententia vidctur valerc:vc J.de arbi.l.si seria-
W.qus est eontra, Seddicquodibidies copromidiexituraerac:
hiciion erat ejcicuradies iudicij. 1. Vel dic, quod&ibi partes
consertsetunt:sed arbiter non volebat:vnde fiiic copulsus.^" Itern
seeundiim Io.no. quod paccium c conscnsu aliquid de iurc rela-
xacuc:vt hic,&-J.eo.l.siseriatit.& J.de iudi.l.ij. inprinc. fo C. de
tcmp.fa re/>pr.ap.l.ji.insi.^Scd an idem in cestc d,vc parcium con-
sensu poisic ei sacramencumremitci? die quod iic,cisden) argu-
meritis:Iicet in sacramento calumpis sit secuse:v: C.deiura.ca-
ium.l.ij.^.Jed quia.% Icem certinm not.quiaquod sierino dcbec,
fa£Vum s tamen tcnet: ilc J.de interdiS.^r releg.l.relegatorum.%.
adtemput,foJ.qita'doap.sit.l.).§.biduum.&J,dere.eo.quisubtut.
velcu,I.sipupi8orum.§.sipr&tor.&J.quainfi-ait.credi.l.).Vc\&ki
pocest, qu6d vocatio pcima non tenuit, sed ex eo quo vocacus
consensic sponte,es tunc tenct principaiicer iudicium:quiaiuri 5
suo rcriunciauit: quod pocesr: vc arg. C, desaB. t, penult. & J,
qttando ap.sit,LsiM sic cenet.ctim non (ic contta legem:alias non;
vt C.de le.& conJ.non dubium, '
h ^" protultrit. Hte contcstata ante serias.
i T NuSiut ejse mamenti. hoe idem in dilationem , qua: vocato
datur,vt in medio fcntcncia lata non ccrjeat; vt in Autfy.de-tx-
ff. Vctus.

perseuerauerint, sententia pro-
tulerith etiam absentibus illis:

certum erat eo temporc eos voeari non dcbcrc : vt s. de iurisd,
om.iudJsi.(ecus cH quandocst dubium : vtj.de iudU.siqttkex
oliena.S-s.si quis in. itt vo.nonie.l.ij.
k % Derogarc cportet.
Imo •> dcrogac & cor-
rigit: ■vr.supro de iutli.
& iur.lJut ciuiie, §. ius
conlequens crit dicere sentcn- pr&tortf.qux est contra.
tiam nullius esse momenti '; Sed dic illud propter
neque enim prsetoris factum publicamvciiitatcm.i.
. J , ' <, _ Veldiequodnondercr-
iun derogare oportet ^.Et citra ga[ ¥liai^ Ceium dan.
appellationem igitur scntentia do:vt hic.icd l<
innrmabitur1.
In hoc%.& in kge setj.excipism-
tur multi casta, in qxibm non ob-
^antserU, & hocjjt loco Jkmmarij.
z. y Sedexcipiuntur"1 certa^
causc', ex quibus coei coteri-
„ ?. P '- r dolo.&Codtettandoprc-
mus & per ld tempons cu rael- mc ^e^„eselse 1 certa
ses, vindemiajq; iLint,ad prarco- &cld. d* prUi'.mino.i
venire: scihcet si res tepore &siU. i. Veldic,infic
peritura sit: hoc cst, ii dilatio mabicurquatenus de
mm sit percpmra.Sa.K- quo- gs sSt'„o&ol"a
tiens res vrget n,cogendi quide vbi a oon Kner (eaKn-
sumus ad pra;torem venire: vc- tia ipso iure, no est nc-
rum ad hoc tantumcogi xqaa cesl"c appcllari. Sed li
elt,vt lis c6testetur°.&icaipseis appeHarcwr.anstnten-
* , . . . . '. tialacacohrmeturdato
* verbis oratioms expnmitur. quoa non pEOsequatur;
Denique alterutro P recusante Respoud. non: vt insta

3 Ciwtusiu^
stace non co-
gitur die pa-
tie fcriaroise-
cus si dubius
cJl dics ipti.
ris sadum de-
nopo-
ob publicam
vtilitatetn.vel
vidt hk ^Albc-

out-

„ 11 fa-
ciendo sic, cum legem
faccrcpossir:vt Jnstit.de
iure natu. §. pr&torum
quoqtte.
1 s insirmabitur.id est
insltma essc ostertdecur.
s,c Co.dcresiin.vendJ.si

}9. w pr. J. 4t
IHtztiMib. ad-
dc Balbu dt~
tis. 417, vbi
nocat polses-
sorem iniuitu
polTe priuari
poiressione.si

__ MotJ.siexprejfir.
nisiin casu,vtm e falso
procucatore , qui egic
iudicittm, & succubuit,
& dominus appellamt:
nam pet hoc latum ha-
buit: vndc" rccrocrahi-
tur:vtj. remra. hai.l.
cum minor.§.sin.
m *\ Sed exctpiunturS.
a gcncrali dicTo ora-
tiouis:& ipsaeade ora-
tio excipit:vt J. l.proxi.
n ^" Vrget, ^ Sume
arg.quod alias prohibi- l_
tumf,eineceuttateto- t
...,..__.._ lcratur:vt s.dcojfi.conJ. *
■rnm,veldamniMnVeai.'lt6de ^Jt^fps1'^ \
' senotuscositlto. §.si.qu,d. *
Accvrs. b
o s Conteiietur. sortc hodie satis ess exeeutoris g conuencio, >
cum per eam ftac interrupcio : vt C.de pr&script.xxx.an.l.Jicut. t
p s Alterutro.i.a\tero.{lcJ.quemad.tejia.ape.l.siinduobttci.&J.
depaffJ.resiriptum.§.sipaBo.
q ^" I / Adem oratione. ] Aut atratores dentur. ad omnes se-
J_^quentes casus specialcs sunc rcddenda: causa: speciali-

post Htem contestatam litigare,
dilationem oratio concessit.
11. Ideh libro quinto ad EdiHum.
EAdem oratione diuus Mat-
cus in ienatu recitata effe-
cit, de aliis speciebuS pratoseiii
adiri ecia diebus feriaticis f: vt
puta vt tutores, aut curatores
detur ^:vt osficiar * admonean-
tur: ceiiantes f excusationes s
allegetut:a]imenta r costituan-
tunatates u probentur: ventris
nomine * in poileisionem mit-
tacur, vel rei seruanda* causa v,
vel legatoru,sideivecommiiIb-

sclTor saaus
suerit de sa-
sto, & patce "
i Appellari rto
est necesse 1
sententia. quai
ipso iurc non
tKatum tacirf
quenjadmodti
sbmaT'^so
procuratore.
* al.ipaus.
t ftrM*. .
* rcsiinj, sjsi-

s Prohibitum
aliquando cx
neceuitate to-
£ Pnseriptio-
interrumpitur

tatis : & hic erit ista, ne minorum res pereaM.
r s 0^1««. idn estttitotcsdati, qui officium haberedieuntut:
vc in rubri.Cod.quando mu.tttto.ossLsun.poteft. t.Vcl dic,id est of-
ficialcs etiam quilibcc,sicut & s. deejstcioprocor.suiis.I. siin oli-
quam.§.primo.
s *{ Excusationes, Ne periculo tutela: iuuicus quis subii-
ciatut.
1 ^" Alimenta.$u]>illus a tutoribus-.vc J.-vbipu.educ./.j,& hoe ne
famc pcreanc.
u s Mtates. quia « facilc poiTunt perire scnes k, pcr quos pro^
bantur aicares. J. de Carb. ed. I. iij.§.du&. qua: probacio valet ad
multa: puta ad mattimonia contrabcnda. 1. Item ad in iutcg.
restir.pctendas. j. Item ad sinicndam tutelam, & similia.
x ^" Ventru nomine, nemulicrfame ' pereat. Idcm. in Carfao-
niano : vt J.quti or.in bo.pojs.l,ij,§.dies.
y *{ Vetreiseruand*. causit. videcur hic quod in naslo iam pro-
sit hic tic. cum scmper possim pecere mitci in possessionem:
quod crit peius sibi, quam soluere: sed rcstringe m ad eum
casum quando est dcbicor suspecTus rte dilapidec: •vtinsiade
appeli. I. impcrator. 1. Itcm quando dilationc sit acTio pcricu-
ra,alias noo-.vtsupra l.proxim. 3. Et idem drci potesl in se^ucn-
ti satisdationc, dc qua dicitut insra : vr leg. velsideicommiJs.no.
caue.pertotum.
z s J3«»)Hi,quodceletitatcnin deG.derav.vtJ.de damJnpffJ.j.
G 1. as-O*

iesticucioni-
bu9, cutelis si-
niendis, &!!•
puti pcenis
micigandis.vis
ii TiraqucUuni
depttHii, causa
7-C>8.
k_ Testes st-
nes,Stvalenu
dinarij die
ctiatn scriato
altoqui cest!..
;' Fatni, qu^tn
possiint, legei

12,» si.pr.
n Celcritatem
deliderat d»-
ni insecli ctilc
loading ...