Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 363
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0247
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
363 Digestorum Liber tertius. Tit.iij. 364

« OWitionij, a «T Omne S.-obhtio Vonsionatio,& deposicio,& in zde saeta,&
_6tignacioni-, quahcercunquc procurator in iitem non procedat mlitigando.
& depositio- b t; ludicii. etiam delcrati.
Vpw_u£t_s XT£s """^ ac7w/-iC A s v s"Astor ciultatis P^^ur.cOQlti-
anicliteru.o. .LXtii^riou porest ancc lit.contest.sed post sic.
ceiiaiam con- c * Potejt.non b potclt
«™ aHcC ^61/^ PEOCU,i:ato- eshhoc omne « osficio iudicis *>
tert at> attore _.m,__ihc_t ante liccm ,. . , n
s°5?£? «wKest-fcdpostsicvvt diumendumest.
str-i_" CUjHdJMpm mom, Lixiv.VL,UHv«ss«
cVrocurato. Etest ratio: qilia c non quurto Qpinionum.
> sunt domiui; & ptocu- "TVTEc ciuiratis actor iiej

nisi a domino.

rator e!i,t_iii alicna n

NE

1 pubi kum per procu-

ergoinepisco-
*i?r*sta"S Ec* p0'& ^0'10" Pc3:,a- -dh eo, cjui proteftatitr altauid
qucniadmodr. co; Secjciu'da"! decre- mmjne alieno, potest peti catttto de
■Lst;. ,•,-,_',-.; tists dicunt comra 111 r ■ a
pouitcoitiwt. e -sco ,t3r_v „ ■- A rato.fi petentu imeress cauert.
quin episcopus. & quia LXXV. lvj.lA.tlvslibrOtertio
no oportet seruum Dei Digeflemm.
litigare: vr ij.q.-jij.csi- /~\Vi abseiitem emptorem.
cutAnpn. V__/eundemque poiselloren.,
d^\Vt abtentem.^Ck- c?-A i c j i_ o ■ j- ■
i_ )s v s Eaii _tc fun- fim<« def cndebat,& mdicium
dum-. & cum poilide- nomine eiusaccipiebat, postu-
rem, Tirius fundum il- labat a vendkare fundi , vt ab
lum vindicabat.procu- eo defenderetur: vendiior de-
rator meus, ve e en- £(|era|;jat: cauei-_ (_b_ la_an_ rem
lor, quia aberam.denu- *
eiauit tibi, n venires emptorem habiturum : puto
ad iudicium:& mein eum venditori de rato satisda-
causa eui£ionis descn- re debcre * : quia si fundum
dcres-.tuvisvtprocura- - «stfco^ , nM jttahi-
tor caueat me racum » * r
habicutum. cauere de- b« dominum * rem perere , &
bec iste dc taio. Vi- cogi vendkoremrurius defcn-
v' *nvs. dere S.
d s TundtS. empti.
c s Satisdare dtbere. /ttopia rei rton cxcusat desenso-
Hxc satisdatio rationc rem 3 quisatisdedit: tdebji nondt-
fundi comitti non Po- fe„dit JipHlatiocommittitur.h.d.
vcnditori magiseciam haclexnot.qmesssHbtt!ti,&yonar_
ratum non haberi , qua B A R. T.
Iiaberi: quia pocest cssc, itxvi. Idem litm quinto
si racum non habeat, & adMiniaum.
velic rem pcterc i pos- j-pjtius cum ablent£ defen-
sellore ,quodobiineat: I , s .r. .. , _
& sic ncmten-bitor ve- -*■ derct.Iatiidcdith : & pnus
dicor dc euictione. Dic quam iudicium acciperet de-
ergo, quod commicti- (H~ reus soluendo eile : quam
lurradonc sumpcu? in ob cailram defcnsor recuiabar
htemtact!. nam habe- . ,. . . r ...
bic ne__ss_ hi- -^- uidicium m Ic reddi

1 oportere:-tat-r ciH[>co-

t Sumptibus tentri dcfendere: sicque licibus & sumptibus vexabicur e._.Vel
propnis dcsc- mcljJ|s dicdomincid cst,emptore non habente ratum , tcnebi-
oui aKumde- rur 3^ Iilrr,Ptus titistSc sic bcnc probatur per lcgem istam , ven-
sendere ne- ditorcm > teneri in sumpcibus litis empcoride euitTtione agcn-
ee(I. hibet. li, quos fcccrir, dum ab eo res euinccbatur:sic & C. de eaici.l.y
/Sumptuslitii JJe lib.Ieg.l.petitor.&~j.siven.n.o. malie.insos.mis. l.dolo. §.sin.
111 eaufa eui- Arg>contE^Jt so-vtih.Mig.Lvenditwti.-^.Veldic, quddpocest
eressc eius idco, nc ab co, qiii euincir.mquiececur, cui forte
raco.aut de iudi. soLsacUHeoit de defondendo cmpcorcm scu
eius procutatorcm. nam vtramquc sacisdationcm exponit hoc
casu dcfcnsor: vt s.eo.l.Pomfomtu. §.ij.
£ 1" Dnmmunr. ideifjCn.pcoccm,&ad hoc 'j.desideiujs. l.sin.& J.
-Jtinptf.leg.l.stwauo. §.si.
g s Desindere. s.cmptorem , etiam in agcndo.
^^Ititu. ] Cas vs.Procuratorr.icauit iudi. sol.dcinde i-
«l chasmate perierunt omoiabona iliius rei: vndc fa-
on soluendo: & proctir. iudiciura accipcre recusauit.
Dicicur qudd,e>: quo cauic pro domino,habendus erit ioco do-
mini,&defcnd.re dcbermcc proderit ei.si non compellatutrquia
sidcius. ab eo dati conuenicnturicjui deinde a dcfensore recupe-
rabunt quidquid nominc cius persoluerint. V i vian.
h-^ Sattsdedit. scilicec iudi.sol.
g Fideiuiror 1 ^ Domini loco. scilicct g eius,qui deliic esTe solucndo. In pri-
domini loeo nijs in co.quoddominum liberaccum in eofiat cotestacio ani-
Sj^^.™°»»M<(i:»tJA«™^ysW«,r,.(»^„.5ia,tergo
ad inopii re- nominus, cjui nihil haber, est tutus excepcionc non facta hac
eJ-ilo conue- nouarione : vt J.ie dolo.l.nam it.^C.de bo.auci. iu.pos.i.ex con-
niririoDit. traehi.i~i.Sc hic defensorcir cutus eadcm cxcepcione , liccc sir
personaiis e>:ccpcio,& fidciussoribus no» proiic: vc s.eod. I. mi-
m>r.§, <pttmiam.fa J.prosocio. l.-verum.§. j. & de re iudi. I. si cum
procuratore. Sc ficut fideiutfbres rei nou csscnt excusaci proptei
pndictam causam, sciiicet quod reus non sii soIueudo:vt Inssit.

/~T'It

de replic.$,sin. & J.de re ittdic.l.&sisideiufor. ita ncc sideiussbrcs
huius desensoris:vt htc dicitur. *\ Ec sic est contra t.ee.ljTtHtm.
!njin.& l.non coge)tdum.§.5td>inus.vbi dicic fidetulsoribus etiam
succurri.Sol.hic dicit paruin prodclle dcscnsori sibi cancnm suc-
curti: ideoque succurretur eciam fideiussori:vt ibi, arg.Cod.dt_i
■t/sur.rei md.lsi. §.si. Itc
quxro an id ei.concedi opor- &quialic.taiia videa-
1 v ,. r ,. , V tur obiisacio hdeiuilo-
tcatrlulianusreiponditjdeten- _um . _*nen j„ijQS
lor j cum satisdedit,ddmini lo- propria : arg. j. ad Vel.
co ' habendus est : nec inukura -. aliquando. & sic hax
ei prarstaturus * est prator.ii s«undum iilas incelli-
1 1 .. .*■.,.. cimr. Ha:c iolucio cst
eum 1 non cocgeiit mdicium ^_c_. easu_ sstio.
acciperc m : cum ad hdeiuilores nem. t. i/ei dic,quod si
cius iri poilit : & Ui quidquid bona defcnsoris ccrpc-
pra:stiterrn[,adefcnsoreconse- IQnc possi<kri , excu-.
CUturlsmt". satur:nccst.Pulatioc5-
mictitur, vt ibi: ii vero
Otii exceptiones cahtmnioCai op~ bona domini'cunc r|"
^— '., , . .-. s. cus:vr hic,(cilicct vtii-
pomt, non vtdetur bom virt arbi- c({.jL1(]'0C<.s n5 excuseh-
trattt desendere , & ideossipulatio tunlicet ipsc sic:vc dixi
committitttr. B A R t. incasu. j. Alijdicunt,
quoda ibiomniabona 'Inopiasii-
lxxvii. P a v l v = Itbro qmnquagen- rci ca?emat pon1deri: habetur pro-
simoseptimo adEdiHum. g- s[c ;„ torum fafllJS excusaiione,
^Mnis , qui defenditur", ^non solueudo : hic g™^
Wboni viriarbkracct P de- «copropacre.^. Vei qUi_d tunc dt
rnc de rigore mrts , 101 notona^uado
a;quicate:quia ^qui- mal°r populi

fendendus est.
lxxvih. A p h b i c a m v s Ubr» tas P^ialec. *" sc«-
sexto Sjui.aionum. * T Vrtsiaturus. prss-
stac tamen secundum
ET ideo non potest viden quod posui casum. -
boni viri arbicratu litem 1 1" Eum. scilicec de-
defendere is , qui actorem fru- ccnsorem.
strando cfficiat ne ad exirnm » Jsf '*'"■ C"h«<
controuersia deducatur 1. Ad a s ConfieMuri jtt». s.
duas res pctendas procurator actione mandati. ^"Ec
datus,si vnam rem petat, exce- -li h!c a^gum. ad qua>
ptionenonexcluditur^:&rem stlo,emsi, ^ f^.
***. . . turde fidciussore, qui
in mdicium dedticit. denunciauit crcdicori,
__________ ac numcrct: quia reus
-----------.. -------- faaus cst non s0juen_
QJVOD CVIVSCVM- dob,vtnoncxcusetur: _*&.£__.
quevniueriiratisjiomine, sed iki videtur vaierc amts vide
denunciatio - ante nu- „,c„aP?d Bart'
meracioncm n

vcl conrra eam
agatur j-

a &Ca(tr.
j cj- tr ?r\■ t IdeM«-
tnfr.deside.ttsioJ.sisi- _,„,,■

TITVLVS IV. deiujsir. syndicis vni-
OMnii qui desendi- uer/itatum,qni
tur. 1 Casvs. vice Protur'-
Ha:c icx cum prin. I." ^-Te^-fi.
scq. conrinuatur. Et h.d.vsque ad fi.huius ti. qudd dcfcnsor bo- c u'tnli..^;VJ
ni viri arbitracu dcbet dcfcudcre,vnde ii adueriarium verbis de- faila a fideiiit-
tincar friuolis.opponeudo exccpr.vt ncgotium fincm sortiri n6 *orc creditnii
po__Lt,norcctedcfctidet:vndecommitticur stipulatio de defenT '1IIUI° >.an.IC
dcndo. [ Ad dvas. ] Ticium procuracoiem constitui, vt a Scio ""™ _™jeX.

trec Scichura, & Damam.Ticius agic nominc vnms cancum: _,-„,_ „p<)ssi[
iquid pocerit repclli quod agat contraformammandaci! & i||0 casufide-
dicituc quod non poterit.V r v l a n v s. iussbr denim-
o s Omnii , qui desenditur. in a_torc,& rco potest soqui. c!3"' Pre-"--
~ts-Arbitrattt.\A iudicis boni:YZ~j.de ■vcr.obU.contiwttts.i.cum j'^6"""^'"
■ r _ - j i ■■■!£■■ •it r r ti . .n- i - .! debitori vllaia
sM.sie & ).de leg.ttjj.sideicommt]]a.i-.s;cfidetcommtjsum.& yqmb. pc.lmiSiCe..i-
ex cati. in po{seJs.ea.l.btc autem. s.reSe.& s.eod.l. non ccgentlum. trariu eamcn
§;S*bintu. leruari tradit
"" i. ] Deducatur. & sic commictitur stipulatio , quam ^lb-Add,; Pl"
fecit de dcfendendo: \-s.eed.l.seruum.§.pe.^ Et no.fru- c_"£__„,_■.
slranccs cpunin:vc<i.c.s_r J.qui.excau.ma.Lsed&adeos.fyJ.de pi0 bono ;„.
app.recip.l.eitu,qu't. dic_,
4" Excluditur. scilicct ab ea, qnam pctic, quasi vidcatut alicer ' Fruslratio
ecere,quam sic ei maiidacum.Iccm nec ab illa: quia licec sepa-
atimpcrcreivc^-.^j.ri "

E&5

QVOD CVIVSCVMQVE VNI VERSIT ATI S
DiSum ess ~s.deproctirat.generaiittr\r,;i;,r '^i-cizlhcr tle eo, qui
mine •oriiuersitari; ,?/:>, (itte ec-nutnit,sine Cihstenkur : quipro- (
■i aehr.-velsjndicu* nV-./.-.^vt J.eo.l.quibus.i_i' sapple hic4eeo
negOtlo,quoActiitiCc:ir.-,:tc -jr,i;:rrsitatis,fyc.
J. _ ste societatem.^C a s v s.Hkc lex dicic,qu6d n6
omnibus indiiiintftc permiilum est faccrc congrc-
gationem : vt ita constituant inter se societatcm,
vel, faciant colEegium, vclcorpus. Huiusmodi
. enim corpoia , vel collegia prohibcntut, (\ r_on a
legc
loading ...