Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 429
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0280
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4^9

De calumniatoribus.

l.in heredem4.pl. 1" Sed quid si dedero quid sub hac disiunctii
ne, vt sibi non fierer,aut illi ficret negotium per calumniam:a
sub hac coni_nctione,vt sibi non fiat,& vt alij fiat J Rcspond.'
dixisaas iaCimili,").decondiS.obturp.causJ.'>jbiautem.
a ^ Duobus iudicus. id cst duabus attionibus in fatctim,
Hj_Tr „<5<V. ] C A-
svs.Deditibipe- ti-io/p-qpterquemdatumest,
vt calumnia ei fiat. Quare Ci
quis & a te pecuuiam accipit,
vt raihi negotium faceret: & a
me, ne mihi facerct:duobus iu-
diciis a mihi tenebitur.

430

s.Dcditibipe-
*inv_lgata «niam nemepcrca-
editinne, & lumniam accuiares:me
saei*ii<sis defuncto- heres mcus
■»„.Gr_ci non agir. h;

™* nequc adquadruplum,
KT* n^iicadsimpliim.sc-
''' cundum quosdam : sed
tamcn poterit agere - , .. . ,
condidione ob rurpem pwbtu modts legttur m glos
causam, vel potest in- Primo quod hdc aiiio competit ad
telligi , vt heres non simptum: quando competit condi-
agathacaitscil.cetin m oy r 18*1*8.
factum e„ hoc edicio - ' . /. , _
ad quadruplum: std ad mn est »W„-Z* lnfra l.prox.§.nn.
simplum agac tantum. Secundum aliam hoc dicit : H&c
& sic duobus modispo- atlio non dat&r heredi, msiadfii
"" plum.Bart.

y s Sed etiam. Si dedi, ncTitiofiat negocium: exco habeo
condictionem ob turpcm causamiTicius a-tionem in factum in
quadruplum./.yi quii ab alio.J .eodem. Si dedi,ne mihi fiac ncgo-
cium,inihi condistio corapecic, atque eciain in sactum in qua-
druplum:sed camen in quadruplo ineil umptum,ide6que si cge-
ro condictione:supcrclt
quebitur s, & si quid aliud sce- **£" Pcr ^ionem i_
tl r rattum tnpli petitio:
lecc quxsimm. qnodampliis _'„ .n,
nou intcgti quadrupli.
H&c aciio quantum adfimptum £r hoc cst, quod ait in
concnrrk cum condiilione ob titr- hoc J-i.alterutramsuf-
pem causam: & vna per aliam tol-
limr. B a r t.

1, s Sed etiamj-prseterhanc
a_fcionem S * condi&io h com-

sicere:sed alia alia con-
sumi:vc si. excgero qua-
drupl_,non agam codi-
ctioue:veI si prius ege-
rocondic-ione,nonaga «T _■'-„
quadruphcscdiniri- p«i«'oncm

datur contra hetedem
in simplum , scilicet in
id,quod ad cum petue-
nit: vtin lcg. sequent.
Vivian.
b s H&c aUio. Duo-
bus modis potest legi
* A<tio quod harc * adio in fac.um
6iec.eaos.da- nondetur hcredi cciam
Taadcfeora ' 'l" simPlLim-& q«od.di-
moI ZsiStSb cic «pecere pocest, sci-
obturpecau- iicec pcr condictionem
sva ;vc notac ob tutpetn causam , &
hicBarcoLre- qU0d dicit tquiaj&c.
tfcSnlT mcii°E rad° 'idCCUr'
s.j.T.am^rai- ^aia s& viudicTram tan-
(w ausi. tiim dari videtur : vc ijjj
ie iniuriarum. si-
ratio est : quod
liaiur heredt, jdeo vna no detur:quia

b Aflio quod 3

tihc

HJ£.c adio h heredi c qui-
dem non competit: quia
sufricere ei deberj quod eam pe-
cuniam,tjuam defunrstus dedit,
repeteiepotestd«.
Hm aBio datnr contra here-
dem: qnatenm ad eum peruenit.
B ART.
v, Vipiakvs iibrodecima
adEdiUum.
INheredem £ autemcompe-
t" '

Itit in id3 quod ad eum perue-
... nir. Nam est constitutum, tiir-
^i....^- r. rapt.l.uA.vlt.msi.i.Se- . . , , ,
SIK. omJo b ^i«s 1 ( qu°d Pia lucL'a neredibas quoque ex-
■icmcsr.iexi.ia est veriusjquodhxcre- torqueri}licct crimina extin-
1. QHw. ff. ad gula, qua; cst inptinci- guancur c: s vt puta ob falsum-
i A^quoi P?J rcstnnguut e per ^ ^^ob r ; s s
_,„ ,ails\i, iubscqucns: vt&alias . , »„ , ,.
r^MuadrH- l.deadquir.pclsejs.l.sii*,. tlam d»rutn , & hciedl CXtOl"-
plum heredi yui. St quod dicit in fi-
eius,cotra quc ne , rcpcterc potest : scilicet astionc in failum ex hocedi-to,
daca dt pecu- ^- £c seegridijj- hoc qua;iitur,ii curpitudo versctur eic partc dan-
N™ cisJRcspond.nondatur danti,neceiushercdi condictio ob tut-
Ji hercdi datis Pcm causam:vc insia. l.proxim. §.sin. nec e„ hoc edi_to : vtsupra
nondacut, msi l.proxim.$.sin. s Scdanddabitur hcredi eius, obcuiusmalum
]i!'m;?!i:,mul Aizia facT:afuit':Respond.condiclio ob rurpem causam non:quia
'"" :condictiotalisvelJimilis dctur, oportec aliquidgeri abeo,
li datunvt J.de eeadiS.indeb.i.si in area.inprinc. quod hic

g ^ Frater hanc aSio- Gt_eui lextus
71. scilicecinfadum ^-«AikS»:
!ioc edicto.

perit,ii sblaturpitudoaccipien- pl-mtantum.Cviac. i"t«precacnr
tis ' versetur.nam ii 8c dantis ks
melior causa erit possidenris.
Quare si fucrit condistum l, h '{'cmdiiTio. Cdtiect
vtriim tollatur m hsec aclio : an
vero in triplum dandasit i an
exemplo furis & in quadiuplu
a-tionem damus} Sc condi-iio-
nem ? Sed puro suificere alteru-
rram aitionem.Vbi autem con-
dictio competit ", ibi non est
necesse post annum
factum a_lionem.

aSionc in du-
00 turpem causam. pIum , assilJuo
1 s Acripientit. vt si crroteGraw
dedi ne mihi saccres rum.
ncgotium pcc ealum- -
niam:vc J. aecondi&.ob
t«rp.caus.t.\.
K ^" UantU. veluti il
suericdacumiudici, vc
raale iudicet, vel ad-
dare m uersarij procuratori:vt
s.eod.l.j.§.pen.
l^Cn»i/(S«iw.idestrc- •>
petitum per coadictio-
nem ob rurpe causam,
m ^" Vtru tolhtur.Cs.Mr
te nota ties qu^sliones,
an a in cotum quadra- «Assioquod
Am . ■ r plu tollaturCvcl ratione "*«•«_■ an.ac
Nnus autem m personam ^inpJij7cl ^ aihiia h?c *>««dn.o-a
qmderaeius.quideditpe- aitio in fastum pcr.co- cS«_S -
cuniam, ne secum agererur P, diitionem ob turpem ob curp.caur.

Annm in hac aEiione compttta-
tur a tempore scientiA. B a r t.
vr. G a 1 v s libro quarto aA
Edicium prouinciale..CJUII.

Kichar,

t polt

fuit. Dic crgoactioncm infactnmdari ex hoc edicto bcredi
" itra annum. nec e dicas quod sir ad vin-
dctur,quod ad eum peruenii:non potcst
n dari.

im e„ hoc ediflo.
i bonorum raptotnm , & de

13. Ma- ctiam in quadruplum
lumbr.m «- dictam.cum enim idc
"< Aai0Ea_od dici ad solam vinclid:
mcc. caus Iion c ^ Heredi. dancis,vr nonflaicalu
datiir ad "vin- d \ Potest. scilkct actione infafti
di_am._,_(,. _ s liepeierepotest. At in cdi-to 1
***"";>«"'. §. furtis.nonitacensuit prjecor. Cvi
INheredem. ] C asvs. Ista accio dacur inheredem inquan-
tum ad eum pcruenit :quia in personaberedis crimene.iin-
i , vcl -tum est. [ sed etiam. ] Volebas me per calumniam aceusarej
pcoptcc rem dcdi cibi pecuniam,ne hoc facercs:vcl alius dedic,vr me accusa-
:s.habco aisi.in factum er hoc edifto. Item eondicr.ob turpcm
causain. Si vero vnaactione actum fuerit,analia tollaiur ; dici-
ir quod vna vcl alrera susficir agi: tamcn hoc incelligas, vt
g Turpia Utcra citca litcram notacum cst. Vi v I A N.
-ciiinsii.licre- § <j" In heredem. Vide scripta ad titul, Cod. Ex deio dcsuxff. in
Tm bane*sij_i e ^ Extinguamur.iaoite f scilicet:vt C.si reui^vel aH.mor.sue-
posseirorcs. ri/._j.ij'.f> iis.
i'Turpia]ucra f 5" Extorquebittir.si ghic.&^.quodmetuscausa.l.quodautem.
heredibus de- & l.qued diximus.^.sin.Viide Cato : Nemo diugaudetsub iniquo
snnsti extorta, iudice-vimem. «T Sed cui dabi.usiQuidam h fisco:vc 'i.deiurLj
pirti, nosirco rr 1 T 1 ^* ■ r 1 1-/-
_pp]icaciir,ni- stfcJ-L"""*. puco tamen magis alten pam, iubaudi,li non vcr-
si rurpitudolit seiurturpitudo ex parcc dancis.M.yt $.!,&generalite'r.§.s8ud.&
t*psrce datis, arg.contt* ~}.dtlitig.isin.
ff.Vecus,

K.tw.est

stmiliarcm.
/Mortt
na extingmin-

causam. adquasconfu-
se rcspodcc,dicens,suf-
ficcre aiterutram. quod
exponc, id eit alcer

ex eo tempore cedit, ex quo
dedit,ii modo-porestas ei fie-
rcr experiundi. In illius ver6
personam, cum quo,v t agatur, s- hoc scilicet quantum
alius pecnniam dedit: dubita-
ri poce-tyvtrum ex die data; pe-
cunix numerari dcbeat: au po-

nuit in secunda,& non in.ter
ptima.Azo. _. Alijdicunt,v:

:sccuti
in pa'na dutat a£tio;vt
arg.J.de surt. l.sipigno-
re.^.chmsurti. & sic cst
rcspousum ei, quod in-
1 qu_:stione:nec ei quod innuir in
im b ptorsusperaliam tolli.li '
rcm,aiiera aa pa>nam demt:tamer
tiaoidinaria : & ideo tolli vidctur;

r, & quidc
ordi- Pcr coadic.io-
t nem 00 curpc

Irera
sta.l.iij. §.nouiJsimi, &j.quodmet.caus.l.n.
reipond.ei, quod inrmic in prima : non ad id,quod innuit in se- rei perse
cunda & tcttia. Scd prima verior cst. ^ Item nnnquid d totum "am. BorU.u
quadruplum est pa?na:an inest rei persccurio,vc inadionequod J*'B '?1}*^'
mccus cansa! CMiidan. dicunt totum ciie panam,vtc in adione J£!2 "''
furt i:vt j.eodj.si quic ab alio.insir>.j.refr.& §.itemsisiliiu;injin.§. , ConJiaionis
opinioni illud solum obstat: quia post annumdatur in sim- °b curpe cau-
m:quodvideturcilcreipersccutio, quod quadruplo insit ir
aumvm -.vtj.quodmet.causl.sicum.§.\.inprincip. Sed dic(
c,qu6d illud simplum sit pa-na tcinpore minorata. a.Alij di
cunc, (quod cft verius) quod non est tocum quadruplum pccnaj
&quoddicitur \pid.l. J. siqtmab alio. verum est : quod viias in
quadruplumagir: alter in simplum. qui camen pritis cxegeric,
:Iaudic alij viam agcndi racione iimpli:vt arg.C.de cottdilt.surt.
I.j.Sccundam apptobo. Vel distingue an agat vna pcrsona,vt hic:
diuetsa::vt insra l.si qm abalio. argtwi.insra de coridiit.indeb. dASione quod
LluliantuJnsin. Jiiec.caus.qua-
i % VbiautemcondiSiocompetit.vt quando dcdi,ncmihifieret dr-pjotn pcti
iceotium per calumniam. Accvrs. Poc5st" H.oc
r n n. r 1 ■ s.jtj - -, r auIe quadru-
1 s Pcsi «B!j»ra.scd mtra aiinum roitedatur in tnplum.secun- pinm , [0titin
dlim Azo. non est prrna,
WwtssJC asvs.Dedi tibix.nc mihinegotium faciasper hocciemeram
vndehabeoatT:. infaaumvsquc ad annnm. P.o;n5 n^con:
quarnture- quo tcmpotc currat annus: Et dicir,qudd_ iX^ei^fuTtf-
tcmporcdationis currit annusistc. hocest verumquando cgo u_pcrse-urio.
dedi,nemihi negotium faciaspcr calumniam.Si aucem aliquis t Quadrnplum
dcdir tibi pccuniam, ne mihi negocium facias, currit annus a '"" ^'°"c far~
cempote farim. V.vh„. " g«
p s •^'"'''""•scilicetcalumnioscialias valerct transactio : vt ns al,odmccui
dixii.eodj.tf.sedijrcsinrtitutio. causa.
O 4 * s CW

>n.iij.§J;c'et. Scdc pc- assioneiri

. sam , & assio-
tus causa dif-
' setetia. Prioij
" :a[terapi_-
n pciscqni-
ria : alceca
' excraordinarin

ANn
cal
loading ...