Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 771
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0453
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
77i DigestorumLiberquintus.Tit.iiij. 772.

iurissit,sipars.Vbiattedasanit,quipartepetit,cmniHodeeacertU4
ftf.& tunc attende,ati pojsejsor iiu babeat-.puta ynia cokeres efr-.an
tum.Dc hoc rf(rffJ*rj.«u'. j.§.i.1.J.4.& 5. annonfrt certus. tyde
hocdiciturs.tit.\.iit Lamiqui.s.fr. etttrade fruciibui, r> sumpti-
bus,& confrmilibus tn fuperiari titulo.bic repetita crtde.hzo.
K||§§0/ aaionem.2 "
ejsiSSSrisconsul. con-
tinuacionem istrus cit.
pooic ad supctioiem,cx
quo dictum est de co,
qui pio toto dicit sc
bcEedenununc dieir dc
co qui pro|parre dicit sc
hercdem. [ Is.cjvi.j Ad
hoc vc aiiquis roca he-

SI PARS HEREDI-
ratis petatur.
T I T V L V S IV,
Supericr tit. est de ajse, hic dt pstrtt.
ia.m &sifars here.peta. aHiontdatu-
■umseprttorfoSieetur.Dat verb prttor
jetiones tamsuai.quam ciuiUs.CvlAC

l£sa lex continttat se prime ad
quantum illc poslideat, pr&cedentia. Secando intrat mate-
■------petete vuk: sed riarn.Secunda ibi,ls qui. Et prima
pars qm contimtatur, non indigtt
sttmmario, P a R t,

conlideiare debec
suum pioprium.s.an sit
heres pro parte:an sit in
soltdum : & si pro par-
te petic pacteimsi in so-
liduin, solidam. [Qvik
jmo. ] Mc, & te hered.
insticutis,vno in scmis-
se, & alio in semisse,
Wtamhccedit. Tmus,
& Seius ocaipauerut,&
jrtter sediuisetunr.que-
xiiut vttum medierate
pctam ab vno:& cu ali


PIANVS libro quilitO
ad Edictum.

O s t a&iopem,
quam*prpposuitb
prauor ei, qui ad
ie iblum heredi-tatem pertmere
contendit: consequens fujt, &
abaiio!Respond.cjuod ei proponerec,qui partem he-
rnedietatcm petemua reditatis pecit.
ambo ab alio. [Pboin-
de.] Successi Titio pto Inpettttone hereditatu conciusto
dimidia: ppsscdisti cu sumitur resfetlu iuris agentis, non
.aliam: negaui ic cohe- rtffless« possejsoru conuenti.B ART.
redcm meurn esse, & cu ' r "~
me.dcbcopcceremedia *•? Qjy hereditatem,velpar-
jliius poccionis, quam tem <* hereditatis petit, is non
tu poslides: & tu illius, CJ£ co metkuE - » d ^fcsor
cjuam posudebam. Sed * *
quid si consiteorte co-
; Jiercdcm meum cssc, & tu mc ? Dcbemus experiri iudicio famil.
erciscund,[5i ego.] Me, & tc heredibus insticutisnu vnamme-
dietatem posiTcdisti,& Ticius cxccaneus aliam : an inccgtum se-
missem a Ticio exttancopcccre dcbeam:an dimidiam a tc cohc-
rede, & aiiam a Ticio.^uartitur. Ec dicit quidam iurisc.quod sc-
missem a T'Eio pecere debeo.Icem me,& ce pro arqualibus por-
tionibus insticuris, cjuatuor vncias poiscdi:& cu alias quacuor;&
tercius cjuacupr.quairicur qualicer quisqucdcbcat consequi por-
tionissua: ticredicarias debitum?Respon. quod agerc debco con-
traejitraneum,& consequi debco dnas vncias:& duas alias a te.
& tu duas a me : & alias duas ab exrraneo.-vcrumcamen racionc
duarum vnciarum mearum obiiccre poisumus compensationem.
[Inteedvm.3 DecerHt quis reliifto nepocc ex filio vno: & vxore
praignante ex alio: quam ponionem peceic debeat nepos supei-
stesdehecc. auita, quxtituc. Ec tesp.quddadmittituiadincer-
tam poitionem pecendam. qua: sit enim sna portio, nescicui:
quiaincertum est qupt filijnasccntui:& maxime secundum iuia
ista, secundum qu^diuidcbatuihercdicas in eapica. scddic ca-
sum, & vwius:vt hic noi.pei giois. Viviam.
Aciio.viparJ 3 ^ sost aSionem , qnam. (ic bquicut quasi a atia (ic a£tio, de
-tacis quasuperiori titul. eiposuic, abca,cuius trastacum h:c ponic.
Vailio- quodralsumest.vnaest cnim aflio peti.hered.quipro

e ^ Broponere.iA est concedcie.
d ^ Partem.HicdebezessePi(.Uzet3*,quipartemhereditatis,
vtl totam hereditatem petit,itts non ex eo,Scc. Et dic,*w£f/7«r,sci-
licecadioi. 1. Alijhabencpiincipium huius §. ibi,i»> nonexeo,
&c. & cunc, metitur, scilicct pntor. piima vetioi. & secundutrt
hoc.i. sccundutn secun-
occupauit: sed ex suo iure ' : & *** .litccaiD abundat,
ideo iiue ex asse heres iit,totam '% \,. «,' ;„„ ;j ,st
h. ,. . .. „ ,. 1 c i **J'« 'ure. \a eit
er. vindicabit x, licet tu vnam successione a.fic infr.de
rem posTideas:siue ex patte,par- condicl. indeb. Isipten*
tem:iicct cu totam hereditatem "fs*- S-J- Sed atS;"ffi"
(T.i tra Cdcrcsvmd.t.tires
P°ssidMS- «»«,«,. ,u.clHcifi„.
Plures heredes debent agere con- Imo concotdac.
traplurespo{se{sorcs:nccpote(ivnw f ^.vi?*}?ah'u- tu,(li"
;■-. '*'•,. ,. * js cas.i.viiidicando:idest
ehgerevnnm.ah^attum. Bart. pe[endojd(o^m^
2. s Quinim6 si duo possi- quidposlidecdicettota
deant S hereditatem , Sc duo hereditaccm ad scpet-
C _ ■ 1 r ■ cmere, & suam ciie.se*
ijnt^qmadsepaLtes pemnere clindumAzo.a.Aliiau-
dicam h, non iinguli a singulis t.e ferc omnes scripsc-
petere contentielledebencpu-* runt ,& dixeruntquod
ta ptimus a pnmo, vel secun-
dus a secundo : sed ambo a
primo , & ambo a secundo.
Neque enim alter - primi k,.
aster (ecundi - partem possi-
det , sed ambo vtriusque pro
herede.

Legencluni
puco,F,;c-/is,.
«.quicrrot &
alibi irrcpsit.
atissu.
mitur
x per-
iona agemu:
no posseirori».

ic,seu FCticio.

KediC:

,vele

spactc proponituc': vndc& superiori

he"rcdica- illa /. ticit. dc parcc hcrcditatis loquutus est. 1. Dic ecgo , post
tis :sod vna,& aflionem.id est post traistacum.quem fccit.vbi quis se soium di-
eadc. seu non c[r heredem pi-Qponendo aclionem, cc-nsequens fuit & ci pro-
riS" siS VoaeK> scilicet ^'onem eandem: idcst pcci. hered. a^Vci dic,
seJnumctQ. * vnacst ailioin gcncic: diuccsa;tamen sunc species:vt j. tit.j.l.
j.^-^.nam&aliatibij&aiiamiliidacuraslio.iicuc &hichomo
est,& ille-.duo tamen stinc, quorum neuccr cst alrcr : ncc camen
concedendum cst quod in;er scdirfcran; specie ilja qua:mihi,
t Singularia & illaqua; tibi datur.vc! homo ab homine:quia singularia ->in-
incer se ipccie ter sespecic non disFerunt: vc ait Atist. s Icem quod subiicic,
nondisfeninc. ^uodptartor c supcciprem aflioncm indu%ic:videcurfalsum.
dit^ti^propi-ri uam 'm° kDator" proposuetunc: vc s.prox.tii.l.item ■veniunt.fy.
ciuilis* impro- priter hsc.vaAe & centumuiralis dicitur:vc C. eod.l.frn. in princi-
ptii praitoria. pio.it ciuilis:vc"j.tit.yl.j.&fupradeiustit. & iur.l.imatttem ci-
uile.SeA lespond. impropcic loquiturmam quia super ea loquu-
tus cst pntor, ideo prajtpiiam vocat: sic j. commo. /. j. Sed vbi
piartor ioquutus est supci ea? Certenon m supciiori tit.scd ali-
bi forcc loquutus fnetar. CicJ.stqHa.faup.secJi.l.j.iapr^.j.
f> s Pro^oy«(V.icicstconeelTit.^c:cvRt.

minitnam
quis poHidcc.tamen ert
obligacus ad cocam he-
redicatcm rcstituenda:
sed de jequirace libera-
tuc restituendo id solu,
quod habet:vt s. tit.j.l.
licet. Sc habenc piose
aig.Sc similesvtdicut.)
Sisuntplumiadqmshtreditas JAfnJwsi**'-*
._.■ ' j- -e- ■ a 1 t propcer hoc etiam di-
frnmi pro imts>, pmst «U,r »b J5t ?,„„„„, tfc quod
altero conneniri hac aclione , vel legiturs.(i.i./.<7y.j.Scd
sam,ercifc.s.satenturseejseheredss. cette nihil est falsius
BaRt. eo.quis-> cnimctedat
*■*, s m «• . aliquemesscobliearum
j.s Et si polTeitor ms& pentor ad jd) qaoA non habet,
poslideant hereditatem " , ciim neque habuic. neque
vnusquisque eorum partcm di- promisic, neque ex suo
midiam hereditatis sibi adse- £l.aotenccur, vd fa-
«o?cerce si obsigaius
cst, eigo ei contraftu,
vel quasi:ex malcficio,veI quasi:vt lnst.de obl.^.sequem. qucrum
nulluro est hic.Qjia-sodicac mihialiquis,quod cst jllud ius stri-
ctum : vnde talis obligatio oricur ? Itcrii simik quod inducunt
ex aistione dc peculio, contta eos est apcitc. pater enim non in
plus est obligarus.quam sir in peculio : vc s.deli.le.i.fiquu reis.s,
huic.&J.depecuj.quotiens-s.frsemel.&L quod c dicitur recte agi
depcculio.cciamii nihil cst inpecuiio.non est itastulte intelli-
gendum,vccrcditorpossit dicece,ego peto decem aicionede pc-
cuIio,inquibusesobligatus.Sed itavt<!dicatcreditoi:Egocon'
uenio donijijum ex coutraitu secui,qui decem mihi'ptomisit,vt
mihi rationem de eo faciat, vel mihi sacisfaciat sccundum vi-
ics pecuIij.Prxcerea quod s.«V.j./.«j.dicitui:non cst ideo , quia
posselToi in omriihus tenctunsed quia vniueisalis est pecicio , &
vniuersa sua essc in libello complcclicur. Eodemmodo respon-
dctur s.eit.j.l.item videndum.s.siquu cum. Prstereaeadem ra-
tione contingit, qua& in rei vindicationc :\zs.de reivm.l,pn
autem.s.possidere. Quid cst crgo,quod dicitur hie,vindicar tora!
Respond. vr priiis disi. qui vnam iem in solidum sihi restitui
cupit.sibi totam debcc vindicare ; 3c actribuerc heieditacem, id
est dicetc debcc se in solidum hcredcm: & idco in solidum rer
stituendamrem-.alioqnin non totum,scd proparterestitueieeur.
Cauce ergo posuit veibum, vindicabit.DOn d'ixit,petit,hoc enim
falsumesfet. Azo.
g s Si duopojftdeant.s.pio diuisojsecus si pio indiuisoivt "}.ea.
i.§.siego.&J, eed.l.sorori.j. respon. secundum Azo. 1. Tudic
etiamsi pco indiuiso possidcnc illi, qui conueniuncui, habcre
locum hunc 5. quianon potestmagis primus pcrerc a prirns,
quam a secundo : & secundus magis a primo, qua a secundo:
& idco ambo pecent a ptimo : & ambo a secundo. Aig. ad hoc
J. desideius. I. generaiiter. Vbi dicit, quod si e vnus conieoium
succedatalccii conieo,quod neucrius obligacio cxcinguitur:
quianonpocc(rapparcrcqua:magis, Item non obst. sequcns §.
Jiego, quia cercus est a quo pctere poslic: sciiicei ab cxciaT
neo,& non coherede , qui nihil vlcca suam panem possi-
dcc. 3. Icem l.illa ,sorori. & pio diuiso , & pto indiuiso potest
intelligi.
h s iJiJwf.&vemmGr.
i ^ ^//w.poilelTorum.
k s PrjW.s.taatum.
1 s S^cnW/.s.cancum.
ms sr^^j^r.quilibetmpaicepcuTidet.&iiisaitepetit.
n s Hereditatem.iiesties heieditarias,& pro djuiso,pu;ta
■vniB

b Oblig«tl«
gicuc ad id,
quod non lis-
buit,ncq; pro»
misit, admisic,

Assionis de
iuU,%li.bei-.
loading ...