Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 941
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0538
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
94i De seruitutib.vrban. pradiorum. 942

a s KonVtendo pereunt. scilieet, vrbica: seruitutes.
b 1" Nt luminibu*. potcit diciquod cxcraplificat de vna scrui-
■- Seruitutis, tute , reddendo causam quarc (it constituta. nam a cui debctui
Mc luminibus seruicus nc luminibus oihciatur ei,_t_ctur ne altiirs tollatur : v t
offiewntr,de> l,eod.l.luminibui.%.citmamem.
ieaScCTr^.Ratiobdi-
fcc nwsitans csts wun Libertas serukutU vrbmctnon
t Ha-c rado vsu seruttutis vrbana; r , ■ r , • _ j_ j_
fubsistit :n0nsumpEuspra:eedit:quod pr&scribmr, si domntts pradij do-
guonu etiam in rustica secus :& ideo minamissilummodononvtatur-sed
ciujwti ui (ji(gci[ms concia Drim_ reqmritur sailttmpraseribemis$i~
lket,qubddomttsa!tiiiseItuetur,vel

- reqturjtor pr_scribitur.
suptus.sjJiw. d 1" -7a-«w_Etsieno.
r.riM.Scma- qudd in c prxscribenda
wm= '■*»""- Hbercate neceuariu cst
""""rrtr^vtentis.vt^.
insra quemadm. sir.
'it.l.siquisalia. §.js».

sbramina obtttrtntttr.B ari.

H

G A r v s ■libreseptimo »4
EdiHnrn prouincialtj.
___c autem iura, similiter

-tus: sed alia
baiMtsunt no-
biliores rusti- . r
«is : Sc idco *.
disEcilius pc r -
dU tli'. r (.: i'.;:-•,
_i( __* _W_s-
«fajft». tur sauore libertatis in
t Priscribedx ______ araitti d : vt *rg.
volcstis seua- ""'Alia racionc vidc-
ssusprzferibe-turquodproparce ob-
«volenti*. structac :vceademssit
4 idem fcntit ratj0 toti ^ parteiri. adium omciatu-,c_ ego pcr sta-
lacobus Bu- - i r i -r- ■ c n r
trigarius , & vt J- de vsur.i.qmfctt.j. tutum tempus renestras meas

,vc rusticorum quoque prc_-
Scd diorum , certo tempore non
cjtiid.si quaida foramioa vtendo pereunt a:nisiquod hatt
habuit obstruAa ^clau- dissimilirudo est od non om.
sa,q__dam non ? Vidc- . i *T _
nimodo percunt non vtedoiied
ita, si vicinus simul libettatem
v-Ucapiat: veluti ii e.des rua° *edi-
faus meis seruiant,ne altius tol-
lantur, ne luminibus ° mearum

. j.TudicasSm. perfixas habuero, vel obstuvxe-
im amitti: vt „r. i. *■ . ,
ro: ita deraum ius meum amit-

c Sabmtdi a- nihitum amitti:vt
mittamr. desir.ruilie.prtdi.t.___
/ Totius ad ellvta.&C.deajrri.A' tO,sitU per hoc tempUS #des
g Raim. & "a/i.Uttm siimta.$.sin. tuas c altius iublatas habueris d:
""tsautem. aIioquin.si nihil noui sccerisj
|«*ftfflfr cain ; , .Tnri^S retineo seruitutem. Item ilti-
stinsiione huc

loeu interpre-

Q
s<|j" cumsuperiori,&
"c personas.
' g s Dicitur. vt suprd
rkMmhU. t.prcx.^.penult.
h s Etrede. Hoc vbi
est constituta seruitus
altius rton tollendi: se-
ciis li ciTet dc prospc-
JiScruicutoi- £lu. Eteltratio:quia1'
tiusnotollcn- contra primam setuitu-
dinon libera- tem nihil siC:contra se-
tur.q.ircerco c d fiE foM w.
tepons fpacio f ,._ , ('--».
eaparte.ouz £-sJ'sic>&. Additio.
ossicere Iwmi- Di^ <judd hic loquicur
nibus vicini quaildo feruitus crat al-
nodebuit, ar- tms non collcndi: quo
o-rte a-disi-iu nihtifatcontraillaser-

gni immisst a^des tua seruitute
debent,& ego exemero tignum;
ita demum amitto ius meum, i!
tu soramen3vnde exemptum est
tignnm, obturaueris *, & per
constitutum rempus ita habue-
ris; alioquin (i nihjl noui sece-
ris, integru ius suum permanet.
Licet arboraltiits extosUtur.non
libertas comra semitu-
on tollendi. Bart,

praso
tem altiits

legiti

. spati

. uicutem:ibi suit confti-
tuta feruitus nc prospe-
dtui ossii'
sit cotra talem seruitu-
tem,fecundum B ART,
i ^ Saturalit». Imo
naturaliter ftat, sed ex
accidenti vi vcntorum
illud sit. Rcsp. idco di-
cit: quia arbor eft

ov

:. Pomponivs Ubravteen-
Jii»ofixtoad§l^MucSum.
Vod autem s ^disicio meo
_mc posse consequi, vt li-
su bertatemvsucaperem,o!icitnrS,
idemmenonconiecuturum, fi
arborem eodem loco iicam ha-
buirTem,Mucjus ait: & recte h:
quia non ita in suo ftatu, & lo-
co maneret arbor : quemadmo-
na^TvtTcilepoffit dum, P"ics, propter motum na-
—ueti vi vetorum:sed turalem > arbons.
iesnon. Pnttsexfoeijsmnpotestcommu-
Arietem.\<Z a s v s. ntm parietem dt&nterecattfa refpi-
Si communis pa- ^^Bart.

proTurrgen-««eftintcrme,&te:
tium. vrputa incec domum
^ScruitutiJ iu- tuam, & mea eft paries
rein recomu- core!raunis , qui vtran-
m jbewqwd- dorr)Um sepalM . si vis

vm. G a i v s libroseptim
ai EdiSumproumciaitj.
m destiuere.vel reficere,non potcs.
/Seruiciicisiu- * ^ Parietem. hxc Icr iignificat altcrutrujnsociorumnon ha-
redomumsua berea£rioncm:perquamintendat,ins (ibicsse reficieudi,aucde-
eleuare nemo muJienJi patietem communcm inuito focio. C v i x c.
jjrohibeturine jj ^- ^fB/«,^. ;j eft iure naturali, quod i ius gcndumappella-
a'r« (""n q"a EHr : vt In^de rsmm diuis.^.snjulcrum.
stuctuj cricu- I^" Communiseft.Sed cotitia* J-communi diu.l.si4aes,Solyt ibi.
rantur) vicinat m ^ Resciendi itu. seruitutis, A c C V it 5.
incoinoditate: ^wmeo.jCk s v s. Si habeodomum , possum eam sralrarc
w Fruftou ma- V_>vfquc ad ccclum, fi non dcbeo alij scruitutcm, Vitiah.
gmi piiuilcetu n T Acsio.vtJ.eo.i.cuiat.&C.eod./.altitis.SGclcoatrkC.ead.l.ji.
ast. Sol.spCciale ' ibi in area proptcr froSos n>. ^ Itcm couij.prox.
ss. Vetus. ■

msi. SoLibi spcciale in hcrede: quia ipse conecssuTe vidertu al-
tcrum, nc saciat inuttlem conccssionemmisi sorte fii inter viuos,
si alrcram vendo.iauorc * vlrima: voiuntatis. A c c v r s. * vltinta ve-'
GAurui. ]Casvs, Habcodomos duas; vnam tibi Icgo. luntatcqugrc..
pnm6qmeritur,anheresmcuspossit exaltarc retentam, bnquuntur,fa-
. ■ ,.„ "»/=" '«•"'■s"- «£$;£
PAnetcm*, qiunaturahkra- "■ ^"undo, si hetes inLerV|u«.
doneoommumseft ' ake- gS^S^f-
rutn vicmorum demoliendl CU, tid,an per retentam de-
& reficiendi ius m non eft : quia bcat heres pratstare via
non solus dominus eft. *• legatam.quia lumen
_ a ■ ir j " ■ ■ ■ ^00 habeat:qusruut.
Poteftauuostfcuraredomuviam, videtur cum lcgatur
siserukus cons~iituta non sitorit. B. vsussr. quia iit dandum
ijt. Vlpianvs libroquinquu- ei. Ad primamrespon.
gensimotertio adsdiiium. quod potest hctes exaJ-
CVra eo, qui toll^do obscu- tare tctentam:_; auser-
rat vicini a:des,quibusjion 5« Iumi"a **&*?■ ***
r ■ ii >_ • cl- - " VnI Ie£et vsumfni- , _
Ieruiat,nunatcompetitadlo". aum.altesi proprietate- t g^^
Prtmb ponit quatuor quastiones. altetius: potcft altera jnc*.cis£ut\
Secundbrea>ondetadprima.Tertia «altariinpraiiudicium iw^_*.«J
n-r. ,. l i aiternrc lnmjnie Aiinrs- Ql. sufrcr vcrfo.
dtcltS.

remonmextendk adextraneam ^s^T^L
" i,. „ _ , . . mcnvidebanturobft.
qmsmne.i/uarto rattoanatur cir-
caprasentem materiam.-ex quo colii-
gitursolu. qiuiYts. qutst.Quinto re~
JponsionesacTaadprimalimkat &
dtclarat. Secunda ibi; Marcellus
resp.7e«w ibt; Idem dicendum.
Quarta ibij Non autem. Quinta
ibi;Sed ita, Et breuker hoc intedk:
Heres non petesi in domo, qu&fibi
rema.net, aaisicare ita, quod vstu tur.
adiuhgatarumtotaliurptrimatttr, » s BW-wJBis incipit
secitssialkes incommode. Bart.
R C E1L v s libro quurto
Digesio)

diaae solu
rnum, vsusruitu legato
4aturirer. Itemnaustu
aqua; relicro itct daturi
a simili hJc domo lega-
ta lumcn debetur. Hoc
non obftat: tjuia vsusfr,
sinc itinerc nihil vaiet;
sed domus sinc lumine
valet: dum tamen ali-
quid luminis teliuqua-

Gaitu, & alias , bintt
&dcsX.t no.qudd tresfa-
quist.fed primxta-

Sinas, Bc
infcrifaitur,

Atnus^Marcello.Binas" «&,,8tc. «T;..^.^
iedeshabeo:alteiastibile- p s Qeid.id beftan. '
go.heresajdesaltetasaltiustol- <1. T Jf«- & »«!»-
lit , & luminibus tuis officit. Ts ^.W.&Mdt.Iii- 12JS
quid P -J- cum lllo agere potes! iicct ^d fic:vt j. ea.l. ,Hr. islsuild.„
&aninteresseputes,ruasaltius §.».»»Htem. ^Scdnc- M'i^i..'.j.
;oiias!,anhercditatias!Etde »™iqrfioninontc- s^v^
■Uoqua:ro,anpctalienasa:dcs W". Tn d.c», »o» <■ f^ t»»"«
acceiuimheres adeamrcm,qu? s„m:„ J.,/,.j.;.™.f» p„alic.a;™
legatur,prEstaredcbetiiicutlb- ji. 'ybidicitut,U vici- aes legacario
let quaari', cum vsusfruaus lo- »' t"«t"- »>" ™ b<>= JSrVjl™
cilegatuseft.adquemlocuac- "»»M»><1 <J«'«■»»■- tea,.
i* •/■ ,. - ir tuitiibiacquircre,non cjm>,T.en„.
cedimliperalienumnopotcft. ,c„„Iut:flc„, ncc,vc-di- debc,./'j"™
Matcellusreipondit ': Qrtibi- tor futidi tcncturdare iu^.^if.tdii.
nas ^des habebar,si alreras lega- aceessum, nist dicatut: ^< 7'£-';<t t.
uit.non dubium eft, quin heres ,'">■ d° """," *°s»'- SS2 *
aliaspoffitaltiustolledoobrcu- ^SSSS
rare lumina legatarumaedmm*. jra.ibi,nonautem,>kc. &n<>J>h. ,
Idem dicendum eft si [ aheri * std stcus in vfufruft. s «3_w_SuS
asdes, alteri aliatum ] vsumsru- J51 alia fttuitute reh- j^ ne repu*
aumlegauerit » Nonautcm . £™3g£Z£ s%^
iemper iimile eft ltinens argu- quuntur & alia , fine «• _?»*_*-?.
menrumv:quia siiie accefsu nul- quibusipsaessenonpo- foyfrf^-bA
lum eft srustus legatum : habi- •_' vttWWi!*«. g_f "J__
tatcautempoteft&,dibusob- _P^H__3_ _}___
Icuratis *. Ca:teium a viurru- hgc.&ssi■vfusf.pet.l.]. «.■._■/!i._n.

..•wy-vjr- & e«ratiodi--s lbl ^l"^'
ii-isupr.de-vsujr.i.sidsi quid.§,propriet*tis.i»folut. ^n"
--obstat: , ■

Dicquodiftarefp. r
lon in vltimisvoluntatibus, fe- vsurrutl. Ie§a-
*" &proprie-

uersitatis
contrarij ibisignati. Add
quta procedit in contractibus,!
cundum Eiir.
s s AfarrtffwMjsajfc-V.scilicetpti...-.^,..^,™,. rtermaBi»
_" _E</iKOT.sccur.dumquodiamdistinguet. pr.Itandu-te-
u s Legauerit. vt altcra exaltetur, &altcrius luminaobscuret. ga_rio adiu,
_" Wo»_H/irw.quidamdieebantdcberiIumenad inftaritine- ou_Ium£:po-
ris vsufrtift. legato, quibus nunc refpbndet.
y s Argumntum. vt b _-ut femper prjcftatut iter,vfufrucl.lc<
garo: ita&prxfteturlvtmen. Acctrs.
z ^ ObfeuratU.vi%.devfutr.l.siU,<iuibinat.
s Csttrum, id cii

3i5 4

_ _■ _!*•«__'.

aidibus obscu-
ratis dernus
leg-ta habita-
riiiine Itinete
loading ...