Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1011
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0573
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ioii DigestorumLibernonus.Tit.j. 1012

%VUl XiBUX*

a rtfJwn(r.]Ctsvs, Per sundumTitij mihi scnjirus
iclifta. vnde siuc cgo, cui seruirus debetur, vadam,G-
alius rneo nomine j vel mei oeeasione vadacretineo seruiru-
m. Et mulcaspersonas enumetat, per quas seruicuspoiest tc-

* Ad praseti-
vlcracepHsni-

alias nuquam
aptsi Balbum
trft.it sttsir.

tinernvt patet 1
ista. Vive an vs.
a * Eiut efi. vt & 4e
vsust.dicitut: vc s.qui-
bue modu vstufr.amltt.
s.si mulieri.ff "j.de itin.
nQutso priu. /.j.§.w, cu-
ius.ry §.pen.
b 1[ MeMcw.3.\\as ami-
C ^ Frxcsu&riut. scili-
eetrctinct.
d C T Icitsuonomi-
Lw. sciiicetv-
tatut , rationc turis,
quod habec.
eT CJ"*,Mwsandum.
•, i^scilicet eundo.
s ^ Zxsundo. scilicet
recedendo. Ioan.
SEruitute. ] Casvs.
Si vsus sui pet fun-
dum via Tirij ad meu
perdececn.vel viginti
3tinis9an prxsctipsctim
seiuit utem, quec itu t> Et
distinguicur an vtehat
vt mini debica : & cunc
presccibo;an non vc dc-
bica, sed quiacredenj
viatn publicam:& cunc
non prjescribo. Vivia,
g ^ Credidit. inspici-
- tur crgoopiniob vten-
cis;sic & ~\.auod-vi,au%j
clam. l.siopus. §.siiujse-
ro.& Ae oqua qttotid. fa
J.fiiit, i.j. '.Ariilo. &> J.
poempt.l.ij. %.Cetfm.
~\ Ecouoddicit suo c
iure, dic, id est, dcbico
fundo : & sic est plana,
vcldtcsuoiure.idcst,
quod competac vcentt:
& tunc restringes vtto-

:i vsquc ad l.fin.qua concinuaiux c
XX. Sc^votA libroprimo
Regularum,
VSu cetinccut seruirus, cum
ipse, cui dcbetur, vcitur,
qui ve in poilessionem eius est a,
auc mercenatius,aut hospes,aut
medicus b,quivc ad vilitandum
dominum vcnit, vel cojonus,
aucsrustuariusc.
xxt. Pavlvs libroquinto
Sententiarum.
FRu£tuarius,licet * suo no-
mine d,
xxii. ScjBvolalibroprimo
Regularum,
DEnique quicunquc qnall
debica via vsus fuciit,

Primo vult exponere quid sir paupcries. Secund6dicii,qu6dad
hoc , qnod dctur haic astio diresta de pauperie , oportet quod
tria mterueriianc:scilicec,vr sic quadrupes :& quod feeerit con-
tra natuiamsiugeneris:&qu6d hominisculpanon interueniat.
si autem hominis cuipa intetueniat,cetTai ha;c actio:(ed tanturn
illc ast.in sastum , sivte

Pav
Sentetttiarum.

s libra quinta

Muead fundum
Jfacit^vel ex fundo s

I -Regulur
Llcer mala; fidi
retinebitur seruitus.

riostrum
libro prima

legc Aquilia tenetur.
O^ualiccr hominis cul-
pafiac, ponic cxcmpla:
dc quibus vidc vt in li-
tera. Postea cxponit
quid sic paupcrics:3t di-
cic quod est damnum
datum sine culpa sacie-
tis.oec cnim animal ir-
rationale cornitcit cul-
pam. & ponit exemplu.

In pr&siribendasemitHte requi-
ritur, quod bona side qutsvtatur quid aurem siculpaii
iuresertiitutis. BaRT. ■ hominc deprehendi
xxr. Pavi-vs libro tjuinto-
Sententiarum.

quiaperloca aspera
ducebac mulos, vcl ni-
Smis onerauic; Et dicit,
Eruitute vsus non videtur qu^dnonagiture^hoc
niii is,qui suo iuce vtise cre- cdisto:sed habec iocum

didicS: ideoque siquispco via Aquil. simiU
publica,vel pro alrerius seraitu-
te vsus sic, nec inrerdictum h ,
nec actio vtilicer ' competit.

NONVS.
SI * QVADRVPBS PAVPERIEM
fccissc dicacur.

T i t v l v s I.

* Noxalium
attionum,&
leilium simi-

fewiicutc bona
sicki est ne-/ Pr»reribenri
stbertaisi str-
nx,a6 rustie*,
bona sid« est
liceessaria-
j Asiiones
qiiida pctsb-

Vindicationibus /tCHottes noxitlet sub-
iea*funtnon mdi. n*m& bt.sicut *
■vindicatienet dominit solit dantur inre
dire&o,itemfy aduersut dominos,vt ple-
risque videatur hit earumsormuU in-
certn verba, Proptersiruum tuum. aut^
propter c/uadrupeiUm il/am tuam.l.fCti.
dc i}oxali&&.& sieut ■vindicaturo : ittt
aetitro iudicto noxali datur aSio adex-
que casu quantum ad A»fo»iA*ffl*.l.iij.§.siquisnoxaIi.l.de eo.
adquirendam seruituts, $-s»pius.ad exhib, chm & mxium du-
1 Rccineri auccm po- 3arin sorsittsn a&or , & habiturus sit.
test ctiam si ille,qui v- £' hoctit.primumsropeniturdepaupe-
ticur,non vcacur nomi- T'e jaadrupedum aefio noxalU ex xij.
ne eius, cui competio
s=d suo:vt quia sit socius,vcl sruftuarius,vel similes,qui suo no-
mine vcuntur : & bona;fidei posseir. vt s.eod.l.seruitu*,& l.nam
satkjnpr'mc.& s.l.prex.l.vsu.cum &se%utntibX Ad eam gutem
quxtcndam d bona fidcs est necelTaija, vc diclum e(t: & habes
j dc itin.actua\ priu.l.j.$.pen. e insin.vbide vsuc.sermdUit. ^ Et
econtta pnesctibeati libenacem bona fides • cst necenaria:tum
ex eo, quoddieituc in vsucapione retum corpotaliunv.vt Insi.de
vsucap.$.nouijfimi. insint §. quibus a;quiparantur ha;c incorpo-
ralia:vt C.deprtscript.long.temp.l.sn.insin.TaTa cx eo,qu6d ex-
presse dieicur s.communiapnd.l.siprecario.$.ctteritm. Icernfa-
cicpio hoc, quod bonafides sic neccssaria. Cod.depre.script.long.
tcmp.tjuapro 6%.l.j.&ij. Irem sacic bene J. deitin.actutfr priuat.
l.}.§.si qnit autem.Sc hcc in prajscriptione libertaiis v tbanar ser-
uitucis. In prjesaibendaautcm libcrcace seruituiis rustica:forcc
aliudest: quiaineanoncxigiturtcquis aliquidsaeiat:vt5rfc-i
si>ru.vrb.pred.l.hic autem iura.
h ^ NecinterJicsum.vtJ.dettitt.aSuajsriu.l.sn.A.ccvs.S. '
i s F-«'/,V«-.idestesficacitci.

SI QVADRVPES PAVFERIEM
seeissedicacur.
DiSum esi de aHione !n rem ;sequitur de % hU, qut. natnram
realiutn imitantur, licetsintpersonales. Stdquia b depauperie esi

"'- untiquior,quia ex l.xij.tab.v

n px.ideo de ea dicitpru

Inst.dc rc.di.^singulorumi Nott /tutlhic de malescijs gtncraliter
' tTsMabif.qttiaspeeialiterperuturUberdeeK ~y.depriu.deli.Accvr.
2 I quadrupes. ] C a s v s. Equus tuus mihi dedit dam-
3 num:quia seruumrn=umpetcussn:equum, vel.eiusssti-
n praftate debes.Secundo dicii,quod aoxia eft
ipsum delistum : vnde veisus: N»xia delissttm , deiinquens noxa
■vecatur. Tercio dicit,qnod harc aftio,qua; est in fastum, aduer-
sus quadrupedes pertinct,si darnnum dcderunt. [ait paiBTOit.]

tab, id^ eside damno datosine iniuria
(nec enim animal rationis expers iniur
riam secisie videtur ) cuh
htte ■verea supt in l.j. §.
Aut * ncxamfarcirejtut in;

»plu
ponit de cane. & ibi de
culpa in homine , siua
infirmus suerit, siue per
eum locum duccre nen
debuit:(iue instigauic.
Es aliud exemplum ad-
dit, vbi culpa eft: vc in
homine,qui equutn in-
stigauit : sed si suus
equus meum concica-
uit: S" ita percusiic bo-
uem meum:& ita dam- '•
num mihi dedit: quis
teneatur, quserimt. Et
respond. quod Ticius,
id est dominus iliius
bestia?, qua; alium con-
, eicauic [ sive, ] Titius
sormuUt boucn) habebac, milli
tanetes. damnuiri dcdit. cuius

t Pauperies
nihil aliud,
quim isamntt
datum rlne

st bol, rnilii tenetur « Assionis de
pauperie sor-

dere oportere. In f wxam dedere, esi hac aft< siue
ammultradtrevtttum.Morte * enim mibj damnum iitet%6
extinguiturattionoxalu-.frtndel.-j, dedit ^ propria per-
dc nox.aft.Si noxius viuat. Noxam f sona . siuc [c[i • t alj.
sarcire est damnum soluere, damnum qmA, & id, quod teti-
pnsiarc : vt ad xi I. Seruius Sulpitim it) damnum dcdit. vt
tntetsretatur. Cviacivs, ccce si bos p[auitrum
,-. , . - euertit,&aliquoddam-
A&ts de paup-ene coms>ettt,fi mmdedit)&J,[m BE
stiis. ] In hoc §.qu^- r
ritur si fera bestia dcdcrit mihi damnum:an ha;c aft. locum ha- i
beat^jua;ritur.Et respond.quod non:vt ecce si, &c. [ cvm arie-
tes.] Titius bouem,vel berbitam habebat:ego similitet bouem
vcl berbitam.boues istifecetuni Iuftam,vel pugnam adinuicem
cum cornibusi&sicbos Tirijmeum oceidic : q'ua:rirur an mihi
tcneatut bac aft.Et cerce est distinguendum,an qui mortuus est,
ptimo inccpetic:an qui superest,si iilc.qui supcreit,dominus vi-
uentis animalis tenetur. [zr cvm.] Equus Titij mihi datnnum
dedic:& alcetius sastus cst, quarricur quis eum debeat habcre?Et
dicituc,qu6d ille,cuius intcrest : quoniam nora caput sequitur.
[plane.] Equus alicuius mihi damnu dedic:& ancequam agam,
moriuus est equus;an h?C ast.sit crtinfta.quarritut-Et respond*
quod sic. [si coMMvtre.] Plures anima! habebant: dedie dam-
num,an quilibcc in sotidumteneatur,qua;cicut,Ec respond.quod
sic. [interdvm.] Regula est , qua; dicit,qnod ille,cuius animal
damnumdcdic,pocestilluddarepro noia ,si vult.qua:regula in
hoc casufailit: vc eece, animal alicuius dedit mihi damnum:
agebam noiaiicer conira eum : ipse insiciatus suit animal csse
suum.ciim intcrrogaui eum,apparuit postea eius esse.an polsit se
liberacc dando postca animal pro noxa, quxiitur. Ec respond.
quod non : imo in solidum cenetut. [ si post lit. contest.]
Equustuus mihidamnum dedit. ago contratecxrioc edifto.&
lir, conccst. & pendente lite quidam occidit equum pratdiftum,
Dicit quod tu agis Aquilia,& venit totum tuum damnum,quod
est in cosquia nunc teneris pcxcise cmendare damnum , vel li-
beraris tu cedendoastionem.[H*NC,] Animal tuum meumoc-
cidic.dceessi, an hace astio competar~hccedi meo, quajritur. Et
respond.qu6dsic.si autem tu decelsisti:an cconcra contra hcre-
des tuos decur ha:c ast.Ec respond.quod sic.si animat ad eos pcr-
uenit.& sic habent facultatem dandi animal pto noxa: non an-
tem ex co tenentur, quod h^rcdps sint; sed quod domini: V i-
YIANV*,
3 s Dictttur,

-Ti.il rradeie

astio marte
extinguiii
tNo«m
nuso1ueie,a

rar-
loading ...