Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1361
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0750
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i36i

De pecunia constituta.

xvj. sol.& viij. dcnarij.de serce soluenda : quibus accedic posna
pro rata, id est pro qainca sui porcionc,scilicec iij.soI.& iiij. de-
na. & sic si benc compuces.pro siogul.v. solidis de sorte, debetur
ynus sol.pro pccna. SedM.siciodtaginta sortis eranc,& in xi. no-
minc pcena: porcrat codcranari ia c. soiusis cx vniucrsicatc Ixvi.
soi.& viij.dena.de sorte
sut.sed de p<rn*xixiij. ex a a s0Imum videri:vt sll-
sol.&iuj.dena.delorte V . . .
enim supersunc xiij.sol. F™ Pc""° ems ' <iuod es«-
& iiij.dcna.de pccna.ii. ait sortem b, & acccdat pcena
soli, & viij. dcnarij: & pro eadem e quantitate. Quod
tsec computacio ad eu- non puto admittendum a, tan-
dem sensum recidit, l . \j ,-
a C Expana i dc in- c magis, cjuod cteditor acci-
tercss~c. piendo pecuniam, ctiam remi-
b s s«*era.idestcen- iisle pcenam vidcatur e.
mm.Azo.
c C Pro eadem.ota^ot-
tionabiliter, scilicct cu
ibi quinquies cam con-
tincatur in sorcc,quam
in intcresse, secundiim
posicionem fafla cjuod
socs erat c.inieresTe xs.
crgo v.partes c. soluco-
rum insorcemvidentur
cessisse. sexca auce pars
c videcur cessifle in in-
teressc:que, sexra c.con-
rinet v.partes de incer-
esse.remanet ergo scxta
pars sortis , & inceresse
so!uenda.Azo.
d s AdmittendumSci-
licet vt ei sorte, & in-
tcresse solutu videaim:
& ita no respodeiquai-
llioni proposice.,an fidc-
iussbr in omncm cau-
sa teneacuc.Vel dic.non
puto admitci quod side-
iussbr ccncatur. namSc
Jn/«. & insin. huiese l.
pcobare iutedit iateres-
sen5essc irtobligatio-
neearatione.quiasorte
soluta pccna peci 116 po-
test:& b.oc idem probat

I362

DE PECVNIA
constituta «.
TITVLVS V.
Tradita efi ratie superiori rir;tl»,qna
id,quod debetur,aHo die, vel loco fetrt-
tur recle, qua quo dari debuit.Traditttr
aiia hoc titttlo,Si quU idegerit cum de-
bitore.vt alh diejvelloco conHitueretse
siluturum. nam, vt Labeo dicebat.pro-
pter htts potijjsmum pecunias, que. non-
dumpetipojsunt .putamoram inijcten-
te die.vel loco.eonfiituta indu3«sunt.l.
j.§.vlt.I.4.& j.hoc tit. Fiunt consensit
nttdo, non verbU, nectamtnpa&a sunt
nuda:sidcotraBus,quia recepta imitan-
tur,qutsstere contraBttt, e quibsts aBio
reeeptitia.sicut exbU aBio coslitutorig.
nam nec alia ratione precarium nume-
ratur intercontraitus .I.contraetus. de
reg.iur.jw.ina qmd Jit similecommoda-
). Fittnt etiam conslitutusro alio. Et

-,-:
tlnhancstn;
rcntin pulchre
Cic.(i*.i.e> ;.

frangere, qux
eontinec vi-
*am:& pupillu
snuilTt, qui
iu tnccla pcr-
ucnit: & sociii
ftllere, qui sc
«Sorti dcbiti
rceipicns, vi-
d«ur pcenam
icmittetc.
*t>ic,inpccnis
lcgslibui, quz
imponuntur a
icge.reeeptio-remitti pcena
Icga&in con-
"Kitionalibus

quU rtlpondet chra siipuUtionem solu-
turumse,qusd ipsi.wl alitcs debet.stuo
genere priorem ebligathnem non nouari
eonsiat.l.}. g.ineum. deadmi, rer.ad
ciuit. C vr a c.
r. VisiANvs Ubro vicensimo-
siptimo ad EdiUum.
O c edicto f pra;-
tor fauer natura-
li .^quicati S , qni
constiruta ex con-
iensu facta cuito-
dit:quoniam f graue est hfidem
fallere.
Masculinum concipt scsmini-
nara. Bart.
r. s Ait fixzot:Qigpeatniam
quu cauJ.si duo. §.). & debttam constitttit '. Qtti sic ac-
li/,inprin.& s.dearbi. cjpjeniJurncst ««,,nj[ &mU-
l.Celsue. Arg. contta J. ..E v j 11 ■
vi bon.rap.tpt. & ar.i lieres k de constituta tenemur,
de adil.ediSJ.Jt quUsit.
inprin. &arg. insi.de sur. I. quieameitte. &arg. concta Ccd. de
siU.j. Sed irt arbicrariis b , & iudicialibus pccnis locum habenc
prima ar. nou in lcgalibus : vtfitpr.de condi3:sur.l.sipro sure. In
conuencioualibus reserc, sn diftum rato manencc pafto, vel
OOU : vt insi.de except.doJ.apud Celfum.%J.ubco,&'i.<Utransatl.
l.quisidem. ^" Itcm cguid si reus soluai alifai, an ftdciussor in in-
terelTc poteric conueniri i Rcspondeo ssc, si iu inceresse fideius-
sit: non alias : sed ipse reus non : vt bic: scd nec ipse fideiussbr:
nili in hoc specialitcr fideiussic. < Item coniiksupr.l.iij. §,item
luliamts. Sol.vt ibi.

f.tm. in soliitione
trarij. insi.locatiJ.que.-
ro.yreij,**.
e s Videatttr.No.ttci-
picudoasotcem videtur
remitci pccuaivt hic, fo
arg.issr.depub. &ve&.
l.hoc tdicto. & arg. s.si

DE PECVNIA CONSTITVTA.
Supra dt princifaUbm ptrsonu locuties esi: mnc de iUU, qua
ttecedunt.
e. ^ CaaRitatk.lnconsiitutum'venitpecuniatantkm:idefiea,
quapondere,numero,r^mensuraci>nfiant.Vidtsiriptaadtit.Co&.
eod.tit.CviAc.
^si^ Oetdi3e.]C a s v s.Diciturcjuodlioccdiaumxcjuita-
^l^g|? temhabec iquianaturaiisaicjuitassuadet, vt ea,,qu*
ggjj^ quis promitt it er proprio consensu, ca adimpleat:quia
grauecst, Scc. tAiT pe«tok.] quiproalioconstitucrir,

soiuere cogam. & hoc verum est, nid in mtilierc : qua; li pro
alio intcrccdcndo constituit, non tcnetur: scd pro se sic: quia .
masculinum concipit Bc sccmininum. [de ptTiilo.] Pu-
pillus sine tutoris auctoricace conflicuendo non obligacur. Si
filiuseonitiiuitsesolucurum,paterteneeurpioeo dc peculio.
[IVH, Qji.JVoIe-
bam a te stipulari,quod
aliusmihi dcbcbac:ca-
mcn fuit inucilis stipu-
lacio. volcb^ istam sti-
pulationem habetc vim
nudipasti, vc ica ha-
-i -- beret loeum aclio dc
2. s De pupillo etsi mhil sit constituta. dicic quod
cxptessum edido, attamen sine n0n poiest : quia noa
tutoris au&oritaie constituen- hafaui animum consti-

si non intercesserint'.
H&c dtfHo^aijresertnr ad ma-
sculos, & adsceminas maiorcs, e^*
minores, liberos, & in poteftate.
Bart.

filiusfamilias constiuierit ,

vnde ad hocquod co.n-
sticui possic , sufficic
qu6d nacutaliter dc-

tionc:quia mmilis fuit
stipuIatio.[DEBiTvM. ]
teneatur, quaritur. Sed puto- Quod debeo, vcl alius
verum& ipsum constitucntem debcc, constitui pocest;
reneri n,& partem de pcculio.
Htc expomtur verhttm, CGnsti-
tuit, Ucet eitu expestionem reajsu-
mat infra eo.Lqui autem.§.con-
st^tucre.ri, h.d.Citm traBamm de
obUgationeinducenda:Jinon valet peculio tempore cou-
mtod ago, vt aqo, nec valet vi va- ititucionis.si constitua-
lerepotefi.Z Ari. :ur " «utum.mquan-
1 J tum films teuebaiunh-
4. JEum,qui inutiiiter stipu- Ccc inpeculio cempotc
iatus ° cst, cum stipulati volue- constitutionis minus
rit non constivu: sibi,dicendum Cc •m so!ldum ""^i"
„A j n- ■ • tur i&cciamlinihil lic
elt de conltituta- expenri non ■ „„1;„ c■ .____
_ r in peculio.li autem ma-
poile: quoniam non animo P ntus consticuit se solu-
constituentis: sed promittentis turum 0 qua: acccpic
fastiim sic.

nomine dcjtis:non i
quancum facere potest
cenetucscdinsolidum
coudemnacur : tamen
mulicr condcmnacur in
quautum faccrc pocest.

s { Hoc ediSo.ctn.oA est
insi.prox.§.
% s JEquitati.vz Sc il-
ud s.dtpABJ.y.inprin.

Htc ineipit exponere illud ver-
bmt, debitam: & durat hac ex-
positiovsque adl. qui autem, %
costituere. Cr neprocedat in &qui-
uoto titcverbum,t>ccaniz,nenex-
ponit :sed pro constanti omnes ve-
teres acceperuntpecuniampro qua-
rl „r,i * 1 /• ■ lua $.atpMCt.i.}.!!.
ItbctrcSoiumcrgoadcxpositionem h ^Graueesi.C.h<,.......
huius verbi, debituro, attendit. & graui:sic & insiMposid.
h.d. Sicutaiiudproaliopetefisolui: j.§.meriro.AccvK.
ita aliud pro alio petest consiitui. J ^ c™siitu'*- ibluere
B' ' coeam.Azo.&siciunee
quod cst tnsr.eoJ.si duo.
$. J An potest aliud consti- $.ait pntor.
tui, quam quod debetur, quar- *5.5 Muiieres- Pto &
situm est. Sed cumiam plaeet,
rem pro re solni posse 1, nihil
proliibec, 8c aliud pro debito
constitui. Denique n quis cen-
tum dcbens, frumentum eius-
dem pretij constituat, puto va-

/. Lucittt. §.quesitum.
I 5" Intercesierint, scilicet pro alio.
^ Nonobligatur. b ctiamnaturalic

scilic
aliis: vt subiicit. ^" Et '
noc. hic , quod sub a * Marculinum
masculino genccc con- aH> & W<"si°-
tineturfccmininum:sed J^st^^S
non econcra: vt insr. sssim,-nina: vi.
deverb.signisic. l.j. & deapudDeeiu
de Ug. i/. I. si ha scri- .» U. n-m.Sj.
pttttrt. & l- qui duos. & & f'<i>"*- '"Js-
dt mnl.mru.

rquandoinfanciseproxi- * Vtnlm , S

mus est:vc s.de eondiis.indebJ.quodpupiSist. 1. Vel dic, csuilicer quomodo pu-
quando est proximus pubcrtati: scd nacuraliier iic: vt insra de P| us ™"£*-
n C Ttneri.quii ex omnihuscausisobIigatur,vt patcrsarailias:
vt tnsr.de a<3.& obHg.lsisilitusam.lv,.-
o C Stipulatus, quiaforccest inter absentes.
p ^ Nonanimo. % Arg. quod si c non valetquod ago, vt ago, eA61w,iinon
nec valet, vt valerc potcst: sic SC insrh de cortdiS. l.j. & insr. de valct, yt »gi-_
verb. obligj.j. $.siq»U ita.insin. Sed arg. contra: vc j.deposi. I. ™>viJm**
LuciutTitiuscUmhabertt.&supridetransaSJ.&pofi.^.stfide- £££
iujsir.grInsi.deadopr.$,sin,& jupradt paBJ.si vnus.§.pen. s Sed
qualiter sciam,qudd stipulaii sibi voluerit,non constitui! Resp.
cx veibis qua; pra;cesserunc: vt insra dt tesia, l.heres. §-sid fesi
notam.gr de leg.j. I.siseruuspluristm. §.sin, sed eum accepcilacio ■ ■
quandoque iucc paiti valeat 5 vt diximus sitfr* de paJi. I. si
vnus.§.penultimo. quarc non Itipuiacio valec iutc constitucisRe-
spondeo: facilius «ceptio,quam astio paratuc.
q s ?oJse.vt&sitprasicert.s■etXy^.yg)-ydeiuredo.l.sieinu-
Vv t P"1"*-
loading ...