Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1421
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0780
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
142.1
. „ a 5" Carere. qua nc
' ,"Ld«- Lsin.§.haexutemiU
ijnquic *w/ t_.pen.rn princ.
a, ^ c»//«, 6" ^* **■
Cvucivs.
b ^ vel*dmtrees.&i-
licet emendas vcl ven-
dendas.Hvcj.Veldic,
conducendas , vc por-
*VeaorPr0^^W"«^bdi-
M,quivchit, eitucvector, qm veni-
Svenitnr. cur. & ita hic. Irem qm
f vellocandis yehit. R sic J.rff.j. ^.y.
■"^» vel Sic dicitut hospes Squi
" HrfA* pro "ciP«.* iui «*dpiWst
to.qui recipir, d ^" Amamenttjve.ici-
Srecipitur. Ijccc pco naue.
e s C«/«* *««»» «»-
rfWra».sic&ininstito-
ce:vt J.de injiit.ticij.sed
CrjiqHii. §.parui. Ec in
co, cui per me resticui-
ruc heredicas : vt j. ad
Trebell. Uaumnm. §.fin,'
& fcjso. d" nrg.t.de mi-
norJ.denique.^.sin.
f s Mzgister. scilicec rt
ex contraclu secundi
magistri eicercitor etia
s tencatur

De exercitoria a&ione.

1422

;-!!o:-.i:-.

'•©•J.

ibut.

§■&/»
act. l,procuratorts.§

Z s lulianut, subaudi
, qui praipoli

«sta r

gistro: scilicec

ignorance exercitore.
h s tmposuijse. ergo hic
conuenimr , non can-
^uam alius prarposuit:
sed ranquam ipse. Azo.
^ Nor. ergo de patieh-
J Patientia tia '^quddpro cosensu
11 co"rens" habcacur: sic & j. loca.
. , ' l Lcumplures.§. locator
• luna hanc , . r, _ , 3 ., , .
simen.ian, r(t h-"e: &■ )Je tnbut.t.).

CiHr.'!ib,i.
epilt. ad Q.
Franem.
.Quip,

s/Sfceit , .
ipsum sacer

t fc-

§ Js decuriones.
i ^" Omnia enir,
intcrucniciitia;
tuscstiv

£,$< J.esti.
5. e? c.*W.

■ I$.WJ
/.j.A-
k ^ Insiitore. sed & in
institoreadmitticuc: vt
j.deinisit. Lcuicunaue,
S-si».
ss ^ In magssiro, qsmm
inslitore. Vide noc. ad
rabr.J.eodem. C v 1 ac.
1 s Prdponere.iA est sub-
ftituere. Accvrs.
m 1" Nttuigantium. sci-
lieet vt teneacur exer-
cicor. Nam qui contra-
hit cum Ti:io., videcur
contrahere cum magi-
ftro,qui prarposuic eum.
estcum"magiftro eon-
trac>um:& de hoc tcne-
bor, quod eontraetum
est cum Tirio , secnn-
dumloAN. Secus ta-
men eft in institore : vt
J.de inHit.l.sed & st'/>«-'
^.S-J.ACCVRS.
n <s Synedria sit. naiA
eftjqa^nauigat inillum
-loctim , vbi hincinde
ss. Vetus.

carent,sidelinqaant: vt s. naat.caup.sttt.
e.& Ins~tit.de obligjtt.qut ex qtntsi contTaS.
arere. Vide icripta ad eundem tit. C.
■ adhibet, non contrahi ciim eis
\ pecmittit: sed culpa , & dolo
carere a a, eos curare debet.
3. J Magistriaurem imponuii-
tur j iocandis nauibus s vel ad
raeices b, vel vecT:oribus c con-
ducedis, armamentisve d emen-
dis.Sed etiam u mercibus emen-
dis , vel vendendis fueiit pra:-
poiituSjeuara hoc nomine obli-
gar. exercicorem. 4. s Cuius au-
tem condicionis e sit magister
iste, nihil interest, vtriim liber,
an leruus: & vtrum exercitorisj
an alienus. Sed nec cuius aratis
iit intererit : ilbi imputaturo,
qui praeposuit.
Jrlttgitier babet auMoritatem
aliumsubHituendi,eMmfisibisite~
. rit iaterdi£ittm:ef- exsubHittttiper-
sona obligatur dominiu. B a r t,
5. % Magistrum autem acci-
pimus non lblum, quem exerci-
tor pr^posuir,sed & eum,tjuem
magister f. & hoc consukus Iu-
lianus S in ignorante exercitore
respondir. Cxterum si scit, 8_
pastus est eum in naue magiste-
riofungi: ipsenuu imposuisteh
videtur.Qua: sententia mihi vi-
detur probabilis.Omnia * enim
facla ' magistri debet prasstare,
qui eum pra?posuit , alioqtiin
contrahcntcs decipientur. Et
facilius hoc in magistro , quam
institore k /3 adrnittendum pro-
ptervtiliratem. Quid tamen si
lic magistrum prsposuit , ne
alium ei liceret pra;ponere '' an
adhuc Iuliani sententiam ad-
mittamus,videndumest. finge
enim & nominatim eum pro-
hibuisse, ne Ticio magistro vta-
ris. Dicendum tamen erit,eo
v(que producendam vtilitatem
nauigantiura m. 6. s Nauem
accipere debemus, siue mari-
liam.siuc ssuuiatilem,siue in ali-
quo stagno nauiget, siue syne-
dria sic ".
HicesivaUinotabitii §.$■ boc
dtcit. Si magisier contrahit in re,
in cjua prczposittts est, tacite domi-
niu obligatttr, si in banc causatn
se contrahere exprimat. hoc primo.
Itemsi contrahit simpiicittr, nulla
causa expresfa, domintu non tene-
tstr, niji in eim vtilitatem versum
appareat. Itemsi contrahit ih cau-
sa, in qiin expresse probtbittts est,
jttfficit tunc expressto, licet vem non
stterit. hoc dictt. Et sic habet tres
partes, Secunda ibi; Qubd Ci ab
initiq. Tertk ibi j Sed Sc Ci in

3-VcI dicaporcu, ■ Die potiui»
posiri, Scsine

voluicur aqua.t.Vcl 4die,id est paruula
vel a loco lic diista.
o s Pr*p-fitu<.nan-
& sic iu inltitore : vc J. de inslit. Lcuicunque. §. non tamen. Szd
atgaia.comrkj.attodcumeoj.jin. Soiuc. ibi fecit, qua:dominus conipasiis £i-
erat solitus faccte:lieet aa:vndc '

prerns. Item prtma subdtutdttur: "on lp ani ^em *P.
1 . . 1 '. 1-1 , irtec prxpoiitus (1
autaprtmo pomt vnum Mtum, er %tit.\.l.vei ~/n
iilud exemplisicat. Secundo mouet sirum. A c c v r s.
vnum dubittm circa illud, & decla-
rat. Secunda ibi; Vnde qua*rir,
vsauead §. Sed & ii in pretiis.

;a fche-
ur. FtBns.

7. s Non aucem ex omni cau-
ia prstor dat in exercicorcm
a&ionem :sedeius rei nomine,
cuius ibi prarposicus ° fuerit: id
est si in eara rera prarpositus iit: tc^nt
vtputa, si ad onus vehendum
locatum sit P : aut aliquas res
emerit vtiles naniganti: vel si
quid resicieda: nauis causa con-
tractum.vel irapensum iest:vel
(i quid nauta: operarum nomine
petcnc r. 8. J Quid si mucuam
pcctiniam sumpseric, an eius rei
nomine videatur gestum ? Et
Pegasus existimac, ii ad ysum

^ Loeatum jit. id eft
locacio nauis sassa.
q ^" Impenfum. ad b * PtisiiBiitur
qaod rcficiendum sem- '" --bio P1*'
girur,msi contranum ei AmviicPta
iic exprcUum. ptarpoiituscft,
r ^Pe/en^&sumptaest mii coixarium
matuJ pecuni.i propter sic «pt<Turn.

cx coimentionc s\cyls ^ a|jij
iii\a cum magiliro. huiusmodi ic-
s^ MutuatUi.q.d.Qbli- bns obtineri
gatur. Etdic exhiben- aiquiusess.
dosjidestalendos. Ac-

refed\io

rPc-

ccirariam : vt J. eodem.
U^" C«r?a/c»>.SicergO
primum c propositum s Ptimumpro-
inspicitur: « hl^rg.J. P°J,U»«s
cius rei,in quam przpoiitus est, desilut. l.cum quis. g. j. tC! Snspici""
fuerit muruatusr,dandam aclio- Se(i argum. contra J.ad mus.
nem.quamsentemiamputove- ^T'^'i^i' L- ;■
\. . . . r , sedsmbinittca.& i.de dl)icibx mu-
ram. Quid enim ii ad arman- in rem Verr0% u^. §. qUi tasl"e proposi-
daminstruendamve nauem,vel tamen. Additio.Dic "'jmm'llusi
nautas exhibendos , muruatus quod pra:dieca ioquun- bonus euetus:
Cst? 9. C VndequaritOfilillS, ^q^Bdoquisconrra- simrimtm.
/■,/•..' hitcum habentc 1
li ad rcncicndam nauem mu-

traria loquitur quando
eonrcahiturcumeo,qui
nullum habct manda-
tum, vnde crcdiror de-
beceii'cmagiscautus:«
in voiuntatcm domini,
seu in caiisam domini
, sccundum

tuatus nummos in suos vsus
conuerterit,an in cxercitorem
deturacrio. Et ait, si hac Jege
accepit quasi in nauem impen-
surus , mox mutauit volunta-
tem 13 teneri exercitorem, im-
pntaturum sibi cur talcm " prs-
posuerit.Quod si ab inirio con-
siiium ccperit fraudandi cre-
diroris,& hoc ipecialiter non
expreiierir x1qu6d ad nauis cau-
iam accepit: contra eisc. quam
distincTrionem Pedius probat.
] o. s Sed & si in pretiis rerum
emptarum fefellit v magistcr,
exercitoris erit damnum , non bat Pec<Lniam ---*&*-
i. - „ M,. , r 1 1 ■ m ncceiiariam:vt t.eoi
credttons*. 11. s Sed hab alio /c„ AccvRS '
mutuatus, liberauit a eum, qui y ^ FefeltitScMcet er.
in nauis resestionem credide- dirorem. Accvns.
rat , puto etiam huic dandam ? ^ CreditorU. scmw
a. r ■ inte hgaSjHih quidpos-
.onem^quasimnauemcre- sil imLari crcditorr,

x s Non exprefferit.hxc
crediror expreiTerir sc
ad hoc dare. Nam si
ereditor exprimat:licec
ipse a principio habuic
coliliumsraudandi cre-

si modo scie-

didei
Modut praponendi est conside-
randtu, quisiexcedatur, domintts
nonoblkatur. Bart,-

1 impurari creditortf ;'
MtJ.eod.l.sin.
a *s Libtmuit. Noca
qu6d credicor c libera- e Libciari im-
tur : & sic improprie. proprie ciedi-
sic J.de MCeptiU. l.j. & Ior <i'citur.
s. de negotijs geftU. l.si_ _
pupiHi. §.j. &J.ad Ma- i MJdaci sor-
cidon. l.sed lulianru. §. ma sctuanda.

cuin ab aliquo alio suo
ctedicorciiberaret.Ac-

12. <s Igicnr pra:poiitio f cer-
tara legem dat contrahentibus.
Quaresieumpraposui naui ad /"»*fr. Sed & propi
hoc solum, vt vecturas exigat, "^Pfe^:^
non vt locet, qu6d k sorte iple
locauerat: non tenebitur cxer-
citor, si magisterlocaueric. Vel
si ad Iocandum * rantum, non
adexigendura. idem erit c di-
cendujji. Aui si ad hoc vt ve£to-
Yy

b s Sjuod. id est quia.
c i Erir.vtJ.de inftit.
l.cuicunque,§.no tamen.
& ar£- ")■ ^£ re-'-eo- l-fi
pupillorum. %siprztor.
4 alCan

* Hinc coili-
gut qabd ml-
datum habfnt
loading ...